ביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד

הלכה היא כי כאשר פסק דין שניתן במעמד צד אחד פגום, והפגם ברור, יבוטל פסק הדין בלי להתייחס כלל למשקל הטענות ולסיכויי ההצלחה. להלן החלטה בנושא ביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד: החלטה 1. משרד עורכי דין ( להלן - התובעים או המשיבים ) הגישו תביעה לתשלום סך של 18,321 ₪ כנגד הנתבעת ( להלן - הנתבעת או המבקשת ). ביום 31.5.2006 ניתן פסק דין בהעדר כנגד המבקשת, בגין אי התייצבותה לדיון. הנתבעת הגישה בקשה לביטול פסק הדין. 2. לטענת המבקשת יש לבטל את פסק הדין מאחר שאי התייצבותה הינה בשל טעות בתום לב ומאחר וסברה שהדיון בעניינה נדחה וזאת לאור בקשות שהפנתה בעניין למשיב. 3. מנגד טוען המשיב, כי לקראת הדיון הקבוע ליום 31.5.06 הורה בית המשפט לבצע למבקשת זימון באמצעות פקס וזאת, בהתאם לבקשת בעמוד 3 לכתב ההגנה מטעמה. עוד הורה בית המשפט למזכירות לשלוח זימון נוסף דרך הדואר לגרמניה. ביום 16.3.06 שלחה המשיבה פקס למספר אותו ציינה המבקשת ובו הדגישה כי על המבקשת להתייצב לדיון במועד שנקבע. 4. ביום 19.3.06 שלחה המבקשת הודעת פקס אל המשיבה ובעמוד 3 להודעה הצהירה, כי לא תתייצב לדיון הקבוע ליום 31.5.06. בדיון שנערך ביום 31.5.06 הציג ב"כ המשיבה לבית המשפט את אישור משלוח הפקס מיום 16.3.06 ואת הודעת המבקשת על כוונתה שלא להגיע לדיון שנקבע. 5. לאור האמור לעיל מבקשת המשיבה לדחות את הבקשה. דיון 6. הלכה היא כי כאשר פסק דין שניתן במעמד צד אחד פגום, והפגם ברור, יבוטל פסק הדין בלי להתייחס כלל למשקל הטענות ולסיכויי ההצלחה. 7. הלכה זו נסמכת על ההשקפה, שלפיה בעל דין זכאי לקיומם התקין של ההליכים המקדמיים, עובר למתן פסק הדין. ביטול שכזה נעשה "מתוך חובת הצדק". "פסק דין אשר ניתן שלא כהלכה…רשאי הנתבע לדרוש את ביטולו מתוך חובת הצדק ex debito justitiae. פסק דין כזה פגום הנהו, ומשום כך אין לקיימו, תהא אשר תהא הגנת הנתבע לגופו של עניין, שכן בידי כל אדם קנויה הזכות שלא יינתן נגדו פסק דין, אפילו פסק דין נכון וצודק, אלא בדרך משפטית תקינה". ראה לעניין זה את ספרו של הנשיא אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה שביעית, בעמ' 282 ר' גם פסק דינו של כב' השופט ארבל בבר"ע (ת"א ) 002411/02 בנק לאומי לישראל בע"מ נגד מיכאלי (טרם פורסם). 8. כב' הש' מצא בע"א 5000/92 - יהושע בן-ציון נ' אוריאל גורני ואח', פ"ד מח(1), בעמ' 835-836, ציין : "שתיים הן, כידוע, העילות האפשריות לביטול החלטה שניתנה במעמד צד אחד: ביטול מתוך חובת הצדק וביטול מכוח שיקול-דעתו של בית המשפט. מקום בו החליט בית המשפט בהיעדרו של מבקש הביטול אף שלא היה רשאי להחליט בהיעדרו, כגון שהמבקש לא הוזמן, קמה למבקש עילת ביטול מתוך חובת הצדק. הפגם שנפל בהליך, בשל מתן ההחלטה במעמד צד אחד, מהווה עילה מספקת לביטול ההחלטה; ובכגון דא אין בית המשפט רשאי לשקול אם ההחלטה שניתנה הינה נכונה, לגופו של עניין, אם לאו…. שונים פני הדברים מקום שבית המשפט מתבקש לבטל החלטה שניתנה במעמד צד אחד, אף שבעצם קיום הדיון בהיעדרו של המבקש לא נפל פגם, כגון שהמבקש לא התייצב לדיון אף שהוזמן. במקרה כגון זה נתון דבר הביטול לשיקול-דעתו של בית המשפט; ובבואו להפעיל את שיקול-דעתו, אם להיענות לבקשת הביטול אם לאו, יבדוק בית המשפט וישקול, לא רק אם יש בפי המבקש טעם להצדקת היעדרותו מן הדיון שהתקיים, אלא גם - ובעיקר - אם, לגופו של עניין, עשוי הביטול להצמיח לו תועלת; לאמור, אם שמיעת עמדתו בנושא המחלוקת אכן עשויה להוביל את בית המשפט למתן החלטה שונה מזו שניתנה…". 9. עיננו הרואות כי שתיים הן העילות לביטול החלטה שניתנה במעמד צד אחד; ביטול מתוך חובת הצדק וביטול עפ"י שיקול דעתו של בית המשפט. כאשר ניתנה החלטה בהיעדרו של מבקש הביטול משום שהאחרון לא הוזמן או שהמסירה לא הייתה כדין, קמה למבקש עילת ביטול מתוך חובת הצדק. עצם הפגם שנפל בהליך מהווה עילה מספקת לביטול ההחלטה, ולבית המשפט אין במקרה זה שיקול דעת שלא לבטל את ההחלטה. 10. שונים הם פני הדברים כאשר מתבקש בית המשפט לבטל החלטה שניתנה במעמד צד אחד, כאשר המבקש הוזמן כדין אך לא הופיע. במצב דברים שכזה נתון הביטול לשיקול דעתו של בית המשפט, ובבואו להפעיל שיקול דעת זה, יבדוק בית המשפט וישקול, לא רק את סיבת היעדרותו של המבקש מהדיון, אלא גם ובעיקר את סיכויי ההצלחה של המבקש אם יבוטל פסק הדין. ההתייחסות להליך ביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד נעשית על רקע ההכרה הבסיסית בקיומה של זכות גישה חוקתית לכל אדם לערכאות המשפט. זכות זו משקפת הכרה חוקתית בזכותו של הפרט לקיים דיון אמיתי, מלא והוגן בבית המשפט. 11. בצד המשקל הרב הניתן לזכותו של בעל דין למיצוי יומו בבית המשפט, בבחינת זכות בעלת אופי חוקתי, מוטל על מבקש הביטול נטל השכנוע להראות כי לא החמיץ את זכות הגישה לבית המשפט וכי ישנה ממשות עניינית בבירור התביעה נגדו בהתייחס למשקל קו ההגנה שהוא עומד להעלות. (ראה לעניין זה רע"א 8292/00 גבריאל יוספי נ' שמואל לוינסון ואח', תק - על,2001(1) בעמ' 112). 12. במקרה דנן, קמה האפשרות לבטל את פסה"ד משיקול הדעת הקיים לשופט הדן בתיק ולאור התחזקות הגישה ולפיה יש ליתן משקל רב לזכותו של בעל דין למיצוי יומו בבית המשפט. יחד עם זאת, מן הדין לאזן זכות זו למול זכותו של התובע לקבלת הסעד לו זכאי על פי תקנות סדר הדין האזרחי. סבורני שאיזון הנכון במצב זה ייעשה על ידי דרישת הפקדת פקדון לצורך ביטול פסק הדין ופסיקת הוצאות בהתאם. 13. אי לכך פסק הדין יבוטל בתנאי שהמבקשת תשלם את הוצאות הדיון בסך 1,000 ₪ ₪+מע"מ למשיבה, ללא קשר לתוצאות המשפט וכן תפקיד סך של 15,000 ₪ בקופת בית המשפט וזאת תוך 30 יום מהיום. באם יופקד הסכום וישולמו ההוצאות, תוך מועד הנ"ל, יגישו ב"כ הצדדים רשימת תאריכים מתואמים לקיום הדיון לגופו של עניין. במעמד צד אחדביטול פסק דין