ביטול צו עיקול זמני

החלטה 1. המבקשת הגישה תביעה כספית כנגד המשיבה בסכום של 130,060 ש"ח.במסגרת זו הוגשה גם בקשה לצו עיקול זמני במעמד צד אחד, שנתקבלה. המשיבה הגישה בקשה לביטול צו העיקול. 2 טענות המבקשת, כמפורט בבקשה ובכתב התביעה: המבקשת עוסקת ו/או עסקה , בין היתר, בביצוע מיפוי רקע פוטוגרמטרי (מפוי מתצלומי אויר). המשיבה עוסקת, בין היתר,במיפוי תשתיות (כגון רשתות חשמל, מים וכד'). 3. חברת החשמל פרסמה בחודש אוקטובר 02 מכרז (להלן "מכרז") שנושאו מיפוי רקע ורשתות החשמל באזור ראשון לציון. המשיבה פנתה אל המבקשת על מנת שתתן לה הצעת מחיר לביצוע עבודות מיפוי הרקע , כדי להגיש הצעה למכרז. סוכם בין הצדדים, כי אם תזכה המשיבה במכרז, אזי מיפוי הרקע יבוצע על ידי המבקשת ושכרה ישולם לה בהתאם להצעת המחיר שתגיש. לטענת המבקשת, הגישה המשיבה את ההצעה למכרז כשהיא מציינת בכתב הכמויות את המחירים שננקבו על ידי המבקשת,בסכום של 105,400 ₪. המשיבה זכתה במכרז והיא בקשה מהמבקשת לבצע את עבודות מיפוי הרקע הכלולות בפרק 01 שבמכרז.לשם הבטחת התחייבות המשיבה לשלם למבקשת את התמורה בגין ביצוע מפוי הרקע, נתנה המשיבה בידי המבקשת שיק על סך 100,000 ש"ח שנמשך על ידי גב' אנה רזניק שהיא הבעלים והמנהלת של המשיבה. המבקשת טוענת כי היא ביצעה את המפוי הנדרש ומסרה אותו , בהתאם לבקשת המשיבה ישירות לחברת החשמל עוד בחודש אוקטובר 2003. ביום 27.11.03 העבירה המשיבה למבקשת את טיוטת החשבון שהכינה לשם הגשתו לחברת החשמל, בסך של 105,400 ש"ח , סכום הזהה לזה שננקב על ידי המבקשת בהצעת המחיר שהוגשה על ידי המשיבה במכרז. 4. המבקשת טוענת, כי בחודש פברואר 2004 שילמה חברת החשמל למשיבה את מלוא התמורה עבור מיפוי הרקע שהיא ביצעה. למרות שהתשלום מחברת החשמל למשיבה בוצע , לא שילמה המשיבה למבקשת את חלקה. הגב' רזניק הבטיחה למבקשת לשלם לה ולא עמדה בהבטחתה,גם השיק שנתנה למבקשת חולל בשל הסיבה 'אין כיסוי מספיק- ח-ן מוגבל' לפיכך היא הגישה אותו לביצוע בהוצאה לפועל. כיום עומד החוב על סך של 130,060 ש"ח. עוד מציינת המבקשת, כי גם בעבר נקשרה בין הצדדים עיסקה בנושא זהה. 5. נטען, כי צו העיקול נדרש,לשם מניעת סיכול ביצוע פסק הדין, לכשינתן. השיק שניתן על ידי גב' רזניק למבקשת , חולל, עובדה זו מצביעה, על מצבה הכלכלי הקשה של המשיבה. הצו ניתן על כספים המגיעים למשיבה מאת חברת החשמל. 6. טענות המשיבה היא מתמחה בהקמת בסיס נתונים ממוחשב לצורך מיפוי תשתיות רטובות (מים, ביוב ותיעול) ותשתיות יבשות (חשמל, בזק וכבלים) בעיקר תת קרקעיות וגם עיליות. לטענת המשיבה, עיסוקה העיקרי של המבקשת הוא מיפוי עילי של מקרקעין ,פוטוגרמטריה, אותו היא מבצעת בין השאר ובעיקר בסיוע צילומי אויר. 7. בין הצדדים נקשרו שתי עיסקאות.: העיסקה הראשונה היתה ב- 14.1.02 לפיה ביצעה המשיבה עבודות לפי מכרז של עירית טירת הכרמל ובגינה קיבלה מאת המשיבה סך של 496,907 ש"ח והמשיבה נותרה חייבת לה סך של 110,130 ש"ח. לשם תשלום זה, דרשה המבקשת, כי הגב' רזניק תפקיד בידי המבקשת שיק על סך של 100,000 ש"ח, לצורך תשלום המקדמה על סך של 100,000 ש"ח. השיק הינו לתאריך 15.4.02, ואינו קשור כלל לעיסקה נשוא תיק זה. למרות שהמבקשת שילמה למשיבה את מרבית התמורה עבור העבודה, היא לא החזירה למשיבה את השיק שקיבלה . העיסקה השניה- היתה ב6.11.02 בה התחייבה המבקשת לבצע עבודה עבור המשיבה לפי מכרז של חברת החשמל ואמורה היתה לקבל מאת המבקשת סך של 105,400 ש"ח. 8. המשיבה טוענת, כי אין המבקשת זכאית לקבל את מלוא שכרה, משום שביצעה רק 50% מהעבודה. בעיסקה השניה הגיע למבקשת רק 52,700 ש"ח בצרוף מע"מ בסה"כ סך של 61,659 ש"ח. לאור האמור, קיזזה המשיבה מהסכום המגיע למבקשת, בסך 110,130 ₪, לפיכך הסכום שעל המבקשת לשלם לה, הוא 70,209 ש"ח, אשר אותו היא מתכוונת לתבוע מהמבקשת. 9. לענין ביצוע העבודה בעיסקה השניה, טוענת המשיבה , כי המבקשת לא ביצעה את עבודתה כראוי. התברר לה כי במפות שהכינה המבקשת, לא סומנו האלמנטים החשמליים כגון, עמודי חשמל, "פילים" עמודי תאורה וכו' כך שהמפות אינן תואמות את מה שנקבע במכרז ובהסכם ביניהן. 10. במצב דברים זה, ביקשה המשיבה מאת המבקשת להשלים את המפות, אולם היא לא ביצעה את המוטל עליה, לפיכך לא קיבלה המשיבה , כל תשלום מאת חברת החשמל. לנוכח האמור , נדרשה המשיבה להשלים לבדה את העבודה והפעילה לשם כך שלושה צוותי מהנדסים ומודדים , אשר עבדו תחת לחץ של זמן והשלימו את העבודה החסרה. המשיבה צרפה 2 מפות להוכחת האמור, נספחים טז ו- יז. המשיבה טוענת, כי היא שילמה לאותם צוותים סך של 52,700 ש"ח, שזה 50% ממחיר המכרז ולזה יש להוסיף רווח קבלני של 10% בצרוף מע"מ. 11. לטענת המשיבה , גרמה לה המבקשת נזקים הן בגין ההוצאה המיותרת והן בעוגמת הנפש כלפי חברת החשמל ולפיכך היא טוענת לפיצוי בסך של 12,332 ש"ח. 12. מסקנות כתמיכה לטענות המשיבה, בדבר חסר בנתונים שבעבודת המבקשת, ניתן ללמוד מדף ההבהרות של חברת החשמל , ראה נספח יא לבקשה. זהו דף תיקונים למפרט , אשר הוצא בתאריך 26.5.98. עוד מתברר, כי השיק על סך 100,000 ניתן למבקשת בתאריך 15.4.02, והוא קשור להסכם הראשון לביצוע העבודה בטירת הכרמל, ראה נספח ה', בקשה לביטול עיקול. לפיכך, נופלת טענת המבקשת, כי השיק ניתן לה, במסגרת העיסקה השניה, עם חברת החשמל. 13. האם זכאית המבקשת לתשלום הסכום הנדרש על ידה. כפי העולה, פנתה המשיבה עוד בתאריך 22.8.04 למבקשת ראה נספח כ"ג לבקשתה והתריעה בפניה כי מיפוי הישובים ,שנעשה על ידי המבקשת, הוא ללא שיכבת רכיבים חשמליים כגון עמודי חשמל, פילרים וכו'. מכתב זה נשלח עוד לפני הגשת התביעה ב-14.2.05. 14. כפי העולה קיימת מחלוקת לגבי אופן ביצוע העבודה על ידי המבקשת. עובדות אלה אמורות להתברר במסגרת ההוכחות, כאשר ניתן כמוכן לשמוע את עדות נציג חברת החשמל, אשר ישפוך אור, על השאלה שבמחלוקת, האם אכן המבקשת לא עמדה בדרישות ההסכם ולא מילאה את הפרטים הנדרשים . בשלב זה, ניטע ספק בליבי לגבי צדקת התביעה, לנוכח המכתב, ראה נספח כג, כי המבקשת היא זו שלא מילאה אחר התחייבויותיה בחוזה. 15. המסקנה אליה הגעתי הינה, כי קיים ספק בצדקת התביעה ולפיכך לא עמדה המבקשת כנדרש בתקנה 362 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד - 1984 להלן "התקנות".בה על המבקשת לשכנע על בסיס ראיות מהימנות לכאורה בקיומה של עילת התביעה. משהמסקנה היא כזו, אין צורך לדון בשאלה השניה , לענין החשש הסביר שיש למבקשת , כנדרש בתקנה 374 לתקנות. למעלה מהנדרש, אני סבורה שהחשש איננו מוצדק, מאחר והמשיבה הינה חברה פעילה . 16. סוף דבר צו העיקול שניתן במעמד צד אחד בטל בזאת. המבקשת תשא בהוצאות שכ"ט ב"כ המשיבה בסך של 3,000 ש"ח בצרוף מע"מ ריבית והצמדה עד התשלום בפועל. עיקול זמניצוויםעיקול