תקנות כיבוי אש

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970 להלן:"תקנות כיבוי אש") להלן מספר תקנות הלקוחות תקנות התכנון והבניה: פרק ד': מערכות גילוי וכיבוי אש סימן א': כללי 3.4.1.1 מערכת כיבוי אש מערכת כיבוי אש אוטומטית במים תותקן על פי תקן ישראלי ת"י - 1596 מערכות מתזים: התקנה. סימן ל"ב: מערכות גילוי אש וכיבוי אש (התקהלות) 3.9.32.1 מערכות גילוי אש וכיבוי אש (תיקון: תשס"ח) במערכות גילוי אש וכיבוי אש יתקיימו דרישות פרק ד' זולת אם נאמר אחרת בסימן זה. 3.9.38.11 מערכת לכיבוי אש ועשן עבור במה או במה משולבת (תיקון: תשס"ח) (א) מעל במה או במה משולבת תותקן מערכת מתזים; מערכת המתזים תותקן בכל האגפים הסמוכים לבמה: אגף חדרי השחקנים, לרבות שירותיהם, אגף אחסנה והכנת תפאורות, אגף בתי מלאכה, אגף אולמות לחזרות ואגף טכני. (ב) הדרישה בפרט משנה (א) לא תחול לגבי במה שנתקיימו בה כל התנאים האלה: (1) שטחה אינו עולה על 90 מ"ר; (2) גובה תקרתה נמוך מ-10 מטרים; (3) מסכים, תפאורות או רכיבים דליקים אחרים אינם ניתנים להסטה אנכית; (4) כמות האלמנטים התלויים הדליקים לא יעלה על מסך ראשי אחד, סינור אחד ומסך רקע אחורי אחד. (ג) בחלל הנמצא מתחת לרצפת במה או מתחת לרצפת במה משולבת שגובהו קטן מ-1.2 מטר, ושיש בו שטח אחסון לכיסאות או למושבי האולם בלבד, אין צורך במערכת מתזים, בתנאי שצדה התחתון של רצפת הבמה מצופה בלוח גבס חסין אש בעובי מינימלי של 16 מ"מ. 3.9.32.4 מערכות כיבוי אש (תיקון: תשס"ח) בכל מקום בפרק זה, שלפיו נדרש להתקין בבניין או בחלק מבניין המשמש להתקהלות, מערכת כיבוי אש, במערכת יתקיימו דרישות פרק ד'. שריפהכיבוי אשתקנות