בקשה לסילוק על הסף של הודעת צד ג

החלטה 1. זו בקשה לסילוק על הסף של הודעת צד ג', אשר נשלחה נגד המבקש. 2. רקע: א. שולח ההודעה לצד ג' הוא בנק לאומי למשכנתאות בע"מ (להלן המשיב), שנתן הלוואה מובטחת במשכנתא לאחד מרוכשי הדירות בפרויקט בניה למגורים, הידוע כפרויקט "ניצנים ב", בעיר עפולה. ב. הפרויקט נבנה על ידי חברה קבלנית, נתיב דוד חברה לבנין בע"מ (בפירוק), אשר מכרה את הדירות בפרויקט לרוכשים שונים. ג. רוכש הדירה לא פרע את הלוואה ובהתאם לכך פתח המשיב בהליכים למימוש השעבוד שניתן לו על ידי מכירת הדירה. התברר לו כי בדירה מתגוררים בני הזוג אריאל, התובעים בתיק העיקרי, שאף הם טוענים כי רכשו את אותה דירה מהקבלן. ד. המבקשת נתנה הלוואה מובטחת במשכנתא על הדירה לבני הזוג אריאל. 3. להלן בתמצית נימוקי הבקשה: א. ביום 11/7/2005 הגישו התובעים כנגד הנתבעים וביניהם המשיב, תביעה בהמרצת פתיחה. ב. ביום 18/1/2006 הגיש המשיב הודעה צד ג' כנגד המבקש ו-12 צדדים שלישיים נוספים. ג. ביום 28/2/2006 הגיש המבקש את כתב הגנתו. ד. עיון בהודעת צד ג' מלמד שהמשיב אשר טרח ופרט את העילות שכנגד כל אחד מ- 12 הצדדים השלישיים, המסומנים 12-1 בהודעתו, הרי שבכל הנוגע למבקש, צד שלישי מספר 13, אין לו למשיב ולו טענה אחת, כנגד המבקש. ה. פרק ב' להודעת צד ג', העוסק בטענות המשפטיות שיש למשיב כנגד הצדדים השלישיים, מסתיים בטענות המשיב כלפי צד מספר 12 ולאחר מכן מתחיל פרק ג' להודעת צד ג', שהוא פרק הסיכום. ו. הסעד המבוקש, כנגד המבקש, בפרק הסיכום להודעת צד ג', מבוקש מבלי שהמשיב טען, או הוכיח ולו לכאורה, עילה אחת כנגד המבקש. למעשה הסעד המבוקש, התבקש על ידי המשיב ללא כל ביסוס וזאת בניגוד ברור לעיקרון כי "המוציא מחברו עליו הראייה". 4. המשיב מתנגד לבקשה. 5. דיון: א. טוען המבקש כי יש לסלק את הודעת צד ג' שנשלחה כנגדו, על הסף, מהסיבה של העדר עילה. ב. תקנה 100(1) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984 (להלן- התקנות), קובע כי בית המשפט, או הרשם רשאי, בכל עת, לצוות על מחיקת כתב תביעה נגד הנתבעים, כולם או מקצתם, על יסוד כך כי אין הכתב מראה עילת תביעה. ג. זוסמן בספרו סדרי הדין האזרחי, כתב לעניין מחיקה מחוסר עילה : " בהשתמשו בכוח למחוק כתב תביעה מחמת חוסר עילה, כשנתבקש לעשות כן - כל שכן כשלא התבקש - חייב בית המשפט לנהוג משנה זהירות, כי המחיקה שוללת מהתובע את זכותו להביא את ענינו, כפי שנטען, לפני בית המשפט ולפיכך מקום שקיימת אפשרות, אפילו היא קלושה, שהתובע יזכה בסעד שתבע, אין נועלים את שערי בתי המשפט לפניו. מאידך גיסא, משהוברר ללא צל של ספק, כי התובע אינו יכול להצליח, אין טעם לאפשר לו את בירור התביעה." (ראה יואל זוסמן, סדרי הדין האזרחי, מהדורה שביעית 1995 עמ' 387). ועוד כותב יואל זוסמן: " תביעה אשר תידחה, משום שהעובדות המשמשות לה יסוד לא הוכחו, או משום שיש בפי הנתבע תשובה ניצחת לתביעה, כגון שפרע את החוב, שהתובע מחל לו, או שהתביעה התיישנה, תביעה כזו אין לומר עליה, כי כתב התביעה אינו מגלה עילה, אלא המבחן הקובע, אם גילה כתב התביעה עילה או לא, הוא כך: "פרשת התביעה מגלה עילה אם התובע, בהנחה שיוכיח את העובדות בכלולות בתביעתו, זכאי יהיה לקבל את הסעד המבוקש על ידו". (שם בעמ' 383). (הדגשה שלי א.א) ד. מעיון בהודעת צד ג' עולה כי המשיב לא פרט בה ולו עילה אחת לסעד אותו דרש כלפי המבקש. המקום היחיד בו מוזכר המבקש, בהודעת צד ג', נמצא בעמ' 9 סעיף ג - 1 - ג, בו ביקש המשיב להצהיר כלפי המבקש, כי הזכויות בדירה ובכל הצמוד לה משועבדות למשיב באופן בלעדי בשעבוד ראשון בדרגה, ללא כל זכות של צד ג' אחר ביחס לדירה. ה. כאמור, המשיב לא פירט את העילות לדרישת הסעד ועל כן, ניתן לקבוע כי הודעת צד ג' אינה מגלה עילה. על פי תקנה 100 (1) לתקנות, ניתן להורות על מחיקת הודעת צד ג', על הסף. ו. בתגובתו לבקשה טוען המשיב כי לא יתכן שהמבקש לא יהיה צד להליך העיקרי מהטעם שאם התביעה תדחה, יאלצו הנתבעים להתחיל בניהול הליך משפטי נפרד וחדש כנגד המבקש. אם זו טענתו של המשיב, אזי את עילות התביעה אותן היה מעלה, לו היה עליו להתחיל בהליך חדש ונפרד כנגד המבקש, היה עליו לפרט כבר בהודעת צד ג' ומשלא עשה כן, אין לו להלין, אלא על עצמו. 6. לאור כל האמור לעיל, אני נעתר לבקשה ומצוה למחוק את הודעת צד ג' שהוגשה על ידי המשיב. 7. המשיב ישלם למבקש הוצאות בקשה זו ושכ"ט עו"ד בסך -.3,000 ₪ שישולמו תוך 30 יום מהיום ולא יאוחר מתאריך 1/12/2006 שאם לא כן, ישא סכום זה ריבית והפרשי הצמדה החל מהיום. הודעה לצד שלישיסילוק על הסף