דחיית בקשה לביטול צו הריסה מינהלי

החלטה 1. בפני בקשה לעיכוב ביצוע החלטת בית משפט השלום בחיפה, (כב' השופט וגנר), שניתנה ביום 14/07/02 בב"ש 1639/02 לפיה דחה בקשת המבקש לביטול צו הריסה מינהלי וכן בקשה לדיון בבקשה לעיכוב ביצוע ההחלטה בפגרה. אני מחליט לדון בבקשה בפגרה. 2. נגד המבקש הוצא צו הריסה מינהלי לגבי מחסן חקלאי שהקים בחלקה 8 בגוש 12153 מאדמות כפר ערערה. המבקש הגיש בקשה לביטול הצו לבית המשפט קמא אשר דחה את הבקשה לאחר ששמע את הצדדים. על החלטה זו הוגש ערעור לבית משפט זה, ע"פ 2539/02. 3. לאחר ששמעתי את טענות ב"כ הצדדים בפני, עיינתי בהחלטתו של ביהמ"ש קמא ובנימוקי הערעור, נראה לי כי יש יסוד שבית המשפט של הערעור יתערב בהחלטה ואף יבטל את צו ההריסה המינהלי. ער אני לכך שהטענות המועלות בערעור נידונו כבר בבית המשפט קמא ונדחו. 4. סבורני ששתי טענות ראויות לבירור בבית משפט זה: האחת, האם אכן נפל פגם בהליך הוצאת צו ההריסה המינהלי והשניה, האם ניתן לבצע צו הריסה מינהלי כשקיימת אפשרות לקבל היתר בניה כפי שעולה מנספחים יג', יד' ו- טו' להודעת הערעור. 5. צו הריסה מינהלי הוא הליך חריג הפוגע בזכות הקניין, שהיא זכות יסוד, ולכן יש להתייחס לצו הריסה מינהלי בזהירות. 6. ב"כ המשיבה הציג בפני פסק הדין שניתן ברע"פ 5806/97, בן-חור ואח' נ. עירית תל-אביב יפו ואח', פד"י נא(4), 634. לטענתו פסק דין זה קבע את הקריטריונים לפיה תופעל הביקורת השיפוטית על הוצאת צו הריסה מינהלי. עוד הפנה ב"כ המשיבה להוראות ס' 238 א'(ה) לחוק התכנון והבניה, שהבניה שבגללה ניתן הצו, בוצעה כדין או שביצוע הצו אינו דרוש לשם מניעת עובדה מוגמרת. מעיון בהחלטת בית המשפט קמא לא נראה לי שעניין זה נשקל ולדעתי, די בכך כדי להוות עילה לעיכוב ביצוע החלטת בית המשפט קמא וכן להתלות את ביצוע צו ההריסה המינהלי עד למתן פסק דין בערעור. 7. עוד נראה לי כי בית המשפט קמא לא נתן את המשקל הראוי לעובדה שהתצהיר של מתכנן המחוז לא היה בפני יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ובניה כשנתן את הצו בתאריך 14/03/02, אם כי התייחס לטענה זו. 8. לאור כל הנימוקים כאמור, אני בדיעה כי לכאורה קיים סיכוי סביר שבית המשפט יתערב בהחלטתו של בית משפט קמא ולכן מן הראוי הוא לאפשר למבקש את יומו בבית המשפט בערכאת הערעור. 9. מיותר לציין שאין בהחלטתי זו משום מתן הכשר להמשך פעולות הבניה במחסן. הריסת מבנהצו הריסהצווים