דחיית דיון ללא מועד

החלטה בשנת 1990, הגיש המשיב תביעה כספית כנגד חברת עידן שירותי מכס ותעבורה (להלן: החברה) וכנגד המבקש, אשר חתם על ערבות מתמדת ללא הגבלה בסכום, לפיה הוא ערב לחובות החברה. בתאריך 24.10.96, ובהסכמת הצדדים, נדחה הדיון בתביעה ללא מועד, מכוח תקנה 153 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד1984- (להלן: התקנות). זאת, כיוון שכנגד החברה ניתן צו פירוק וכנגד המבקש - צו פשיטת רגל. לאחר שבתאריך 15.11.98 בוטלו הליכי פשיטת הרגל נגדו, הגיש המבקש בתאריך 6.3.00 בקשה לחידוש הליכי התביעה, וטען, כי רק באופן זה יוכל הוא להתגונן מפני הליכי מימוש המשכנתא של דירת מגוריו, בהם נוקט כלפיו המשיב. בית-המשפט המחוזי (השופט אמנון סטרשנוב) דחה את הבקשה בקבעו, כי טענת המבקש אינה יכולה להוות עילה לחידוש ההליכים בתביעה. הודגש, כי המבקש אינו יכול לכפות על המשיב להמשיך או לחדש הליכים משפטיים שאין לו חפץ בהם והוסיף, כי המבקש יוכל, אם ירצה, להגיש תביעה כנגד המשיב. מכאן בקשת רשות-הערעור שבפניי, בגדרה חזר המבקש על טענתו, כפי שהועלתה בבית-המשפט המחוזי והוסיף, כי אין באפשרותו להגיש עתה תביעה כנגד המשיב, בשל התיישנות. בתשובתו לבקשה טען המשיב, כי אין לכפות עליו להמשיך בהליך כנגד רצונו, במיוחד לאור העובדה שחלפו למעלה מ10- שנים מאז הוגשה התביעה. עם-זאת עולה מן התשובה, כי המשיב לא הגיש בקשה להפסקת הדיון לפי תקנה 154(א) לתקנות לאחר שבוטלו הליכי פשיטת הרגל כנגד המבקש, אף שיכול היה לעשות כן. החלטתי לקבל את הבקשה ולדון בה כאילו ניתנה רשות-ערעור וכאילו הוגש ערעור על-פי הרשות שנתקבלה. קביעתו של בית-המשפט המחוזי, לפיה המבקש אינו "יכול לכפות על המשיב ... להמשיך - או לחדש - הליכים משפטיים שאין הוא חפץ בהם כלל ועיקר" אינה יכולה לעמוד. משלא הגיש המבקש בקשה להפסקת הדיון מכוח תקנה 154(א) לתקנות, נותר המשפט תלוי ועומד, ואף לו הוגשה בקשה כזו, הרי שהפסקת הדיון נתונה לשיקול דעתו של בית-המשפט. משדחה בית-המשפט את הדיון דחייה ללא מועד, רשאי היה המבקש לבקש את החזרת המשפט לרשימת המשפטים התלויים ועומדים מכוח תקנה 153 לתקנות, וכך אמנם עשה. המבקש נימק את בקשתו זו, ואילו המשיב נמנע, כאמור, מלהגיש בקשה להפסקת הדיון מכוח תקנה 154(א) לתקנות, ובתשובתו לבקשה הוא אינו מספק הסבר לכך. בנסיבות אלה, אין לומר כי המבקש כפה על המשיב את המשך ההליך, ולא היה, על-כן, מקום לדחות את הבקשה לחידוש הדיון. אשר-על-כן, הערעור מתקבל. התביעה נשוא בקשה זו (ת"א 742/90) תוחזר לרשימת המשפטים התלויים ועומדים. המשיב יישא בהוצאות המבקש בסך 5,000 ש"ח. דחיית מועד דיוןדיון