המרת ערבות צד ג

החלטה זוהי בקשה לפטור מערבון ולהמרתו בערבות צד ג'. מדובר בבקשת רשות ערעור על פסק דין של בית המשפט המחוזי בתל-אביב יפו (כב' השופט ח. פורת) שעניינו זכותם של נושי בעלה של המבקשת לממש את דירת המגורים של בני הזוג, אשר שייכת למבקשת מכח חזקת השיתוף. בית משפט השלום (כב' השופטת צ. צפת) קבע כי חזקת השיתוף חלה גם על חובותיו של הבעל. טענה זו התקבלה גם בערעור לבית המשפט המחוזי. המבקשת טוענת כי בנסיבות הרלוונטיות אין להחיל את חזקת השיתוף, וכי לא ניתנה לה אפשרות להתגונן כנגד טענות הנושים. עוד טוענת המבקשת כי מדובר בנושא עקרוני שיש לגביו פסקי דין סותרים של בית המשפט המחוזי, ולפיכך היא מבקשת רשות לערער בפני בית משפט זה. בנימוקיה לפטור מערבון מפרטת המבקשת את הכנסותיה והכנסות בעלה, שסכומיהן נמוכים, ומהם משולם גם תשלום חודשי לאיחוד תיקים בהוצאה לפועל. היא מציעה להמיר את הערבון בערבות של צד ג', ככל הנראה שתי בנותיה, העובדות כמורות. בא כח המשיבים מתנגד לבקשה. בין היתר טוען הוא כי הבקשה אינה מפרטת די הצורך לא את הכנסותיה ורכושה של המבקשת ואף לא את מצבן הכלכלי של הערבות המוצעות. עוד נטען כי המבקשת ובעלה עושים יד אחת להתחמק מהשבת החוב, וכי טענת המבקשת בדבר מצבה הכלכלי הקשה כתוצאה מחובותיו של בעלה אינה מתיישבת עם טענתה כי החוב הוא חובו של הבעל בלבד. אינני סבורה כי קיימת סתירה אמיתית בין טענות המבקשת: ככל שעלה בידי להבין, אין מחלוקת בין הצדדים באשר לקיומם של חובות הבעל, וממילא ברור שחובות אלו משליכים על מצב המשפחה כולה. שאלת אחריותה המשפטית של המבקשת לחובות ותחולתם עליה היא שאלה אחרת, ולשם הכרעה בה לא די בעצם קיומם של החובות, ויש לבדוק את מקורם, נסיבות היווצרותם וכיוצא באלה. עם זאת, נראה לי שיש ממש בטענות ככל שהן נוגעות להעדר פירוט מספיק של מצבן הכלכלי של הערבות המוצעות. בהתחשב בכך שמשכורות שתיהן אינן מן הגבוהות, ספק אם יוכלו לעמוד בערבותן, אם יידרשו לכך. ואם עליהן לשאת בתשלומי חובות שונים, משכנתאות וכדומה, על אחת כמה וכמה. נראה לי כי במקרה זה הפתרון הרצוי הוא הפחתה משמעותית של סכום הערבון (אשר נקבע מלכתחילה בסכום נמוך יחסית). מצב זה עדיף למשיבים כיון שהסכום שיופקד, אף אם אינו גבוה, יעמוד לרשותם (אם יפסקו לזכותם הוצאות המשפט) בוודאות, ללא צורך בהליכי גביה כלשהם. ואילו מבחינתה של המבקשת, אמנם יתכן שתזדקק לסיוען של הערבות כבר עתה, אך מאידך גיסא הסכום הנדרש מהן נמוך יותר. בהתחשב בכל האמור החלטתי לחייב את המבקשת בהפקדת ערבון בסכום של 10,000 ש"ח, תוך ארבעים וחמישה יום מהמצאת החלטה זו. ערבות