מחיקת כתב תביעה מתוקן

החלטה 1. בפניי בקשה שהוגשה על ידי מוסך גירומטיק בע"מ וסהר חברה לביטוח בע"מ (להלן: "המבקשות") להורות על מחיקת כתב התביעה המתוקן, ולחילופין, להורות על מחיקת סעיפים 11-4, 18 ו-19 מכתב התביעה המתוקן. 2. המבקשות מנמקות בקשתן בכך שכתב התביעה המתוקן לא הוגש במועד שנקבע בהחלטת ביהמ"ש מיום 16/2/06 אשר התירה את תיקון כתב התביעה. כן טוענות המבקשות, כי בפועל נטען בבקשת התיקון שכל תכליתה בצירוף תובעת נוספת לתובענה ובפועל הוגש כתב תביעה חדש ובו מפורטות עילות חדשות שזכרן לא בא בגדר כתב התביעה המקורי ולפיכך מהווה כתב התביעה שינוי חזית. המבקשות טוענות כי עותק מכתב התביעה המתוקן לא הועבר למשרדן כלל במועד ועל פי תשדורת הפקס ניתן להיווכח בכך. 3. מגדל חברה לביטוח בע"מ ומר הרצל בר (להלן: "המשיבים") מתנגדים לבקשה וטוענים כי הבקשה נועדה למעשה לעקוף את החלטת ביהמ"ש מיום 16/2/06 אשר התירה את תיקון כתב התביעה. המשיבים טוענים כי כתב התביעה המתוקן הוגש בתאריך 1/3/06, באיחור קל עקב תקלה טכנית ואשר אינו מצדיק את מחיקת כתב התביעה המתוקן. עוד נטען על ידי המשיבים, כי כתב התביעה המקורי הוגש על ידי המשיב מר הרצל בר בביהמ"ש לתביעות קטנות על סך של 13,908 ₪ ועתה משתתברר תביעתם של המשיב והמשיבה במאוחד ראוי שיהא בפני ביהמ"ש כתב תביעה מפורט וערוך על פי התקנות, מה גם שהתשתית העובדתית הפרושה בכתב התביעה המתוקן אינה שונה מהתשתית העובדתית הפרושה בכתב התביעה המקורי ותצהירי המשיבים וחוות הדעת הוגשו ממילא במסגרת ראיותיהם לתיק ביהמ"ש עוד טרם תיקון כתב התביעה. המשיבים טוענים כי עותק מכתב התביעה המתוקן צורף על ידם לבקשה ואף המבקשות טענו בתגובתן כי היעתרות לבקשה לתיקון כתב התביעה תצריך הגשת כתבי טענות מחודשים, מה גם שאם היתה המשיבה מס' 1 מגישה תביעה נפרדת וביהמ"ש היה מורה על איחוד התובענות, ממילא לא היתה מניעה מפני המשיבה מס' 1 להגיש כתב תביעה מתוקן. 4. בתאריך 11/1/06 הגישו המשיבים בקשה לתיקון כתב התביעה על דרך צירופה של המשיבה כתובעת נוספת בתובענה. בפתח הבקשה לתיקון כתב התביעה ציין המבקש באותיות מודגשות כי עותק מכתב התביעה המתוקן מצורף לבקשה ואכן לבקשה שהוגשה לתיק ביהמ"ש צורף עותק מכתב התביעה המתוקן. המבקשות בהתנגדותן לבקשה שמו את עיקר יהבן בטענת התיישנות שנטענה על ידן ואשר נדחתה בהחלטתי ואולם ציינו מפורשות בסעיף 7.3 לתגובתן כי "משמעות קבלת הבקשה תהא ללא ספק תיקון כל כתבי הטענות בפרשה" ובהמשך הסעיף טענו כי המדובר "בהוספת עילה חדשה ושונה... שהראיות לגביה, לפי עצם מהותה של עילה זו שונות הן מאלה שלעניין העילה, שהובאה בכתב התביעה במקור...". 5. החלטתי מיום 16/2/06 אשר התירה את תיקון כתב התביעה ניתנה על בסיס עותק כתב התביעה המתוקן אשר צורף לבקשה ולאחר שעיינתי בטענות המבקשות בסעיף 7 לתגובתן ואשר ניתן היה לראות בהן משום התייחסות למלוא היקף התיקון המבוקש שביטוי מלא ניתן לו בכתב התביעה המתוקן שצורף לבקשה. יתר על כן, ניתן היה להניח כי המבקשות היו פועלות לקבלת עותק מכתב התביעה המתוקן משזה לא הומצא להן יחד עם הבקשה לתיקון, לטענתן, בטרם היו מגישות את תגובתן לבקשת התיקון ו/או היו לפחות מציינות את אי קבלת עותק כתב התביעה המתוקן הנזכר מפורשות ובהדגשה בפתח בקשת התיקון בתגובתן. לאור האמור לא ראיתי, איפוא, לשוב ולהיזקק לטענות הנוגעות לתיקון כתב התביעה לאחר שהוריתי כאמור על התיקון המבוקש בהחלטתי מיום 16/2/06, זאת גם לנוכח עמדתם הליבראלית של בתי המשפט ביחס לתיקון כתבי טענות ובפרט בטרם נשמעו הראיות. אוסיף ואציין כי הוראתי בסעיף 11 להחלטתי מיום 16/2/06 לפיה קבעתי כי על המשיבים להגיש את כתב התביעה המתוקן תוך תשלום האגרה המתבקשת מהגדלת סכום התביעה תוך קציבת מועד קצר של עשרה ימים מלמדת אף היא על כך שהתרתי את תיקון כתב התביעה במתכונת המפורטת בכתב התביעה המתוקן ואשר צורף לבקשת התיקון. זאת ועוד, כתב התביעה המקורי הוגש על ידי המשיב לביהמ"ש לתביעות קטנות וסבורני כי ראוי שהתביעה תתברר על ביסוס כתב תביעה מתוקן הערוך על פי התקנות ואשר ממילא אינו מגלה עובדות חדשות, אלא לכל היותר מפרט את העובדות שתוארו בכתב התביעה המקורי, מה גם שחוות הדעת הנזכרת בכתב התביעה המתוקן צורפו ממילא לתצהירי המשיבים אשר הוגשו לתיק ביהמ"ש עוד טרם הוגשה בקשת התיקון. אוסיף ואציין כי כתב התביעה המתוקן הוגש לכל היותר באיחור של ארבעה ימים מהמועד שנקצב בהחלטתי מיום 16/2/06, ומשאיחור קל זה לא גרם למבקשות כל נזק - הנני מאריכה בזאת את המועד להגשתו מכוח סמכותי על פי תקנה 528 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. 6. לאור כל האמור, דין הבקשה להידחות. כתב תביעהמסמכיםמחיקת תביעה / הליך