תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי רישום

תקנות לימוד-חובה וחינוך ממלכתי (רישום), תשי"ט-1959 בתוקף סמכותי לפי סעיף 15 לחוק לימוד חובה, תש"ט-1949, ולפי סעיף 34 לחוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953, אני מתקין תקנות אלה: פרק ראשון : פרשנות 1. הגדרות בתקנות אלה - "אזור" - אזור שנקבע לפי תקנה 7; "בית-ספר" - מוסד חינוך ללימוד חובה, שהוא מוסד חינוך רשמי כמשמעותו בחוק הלימוד; "בית-ספר יסודי" - בית ספר שבו קיימות כיתות בדרגה א' עד ו', כולן או מקצתן, או א' עד ח'; "בית ספר של חטיבת הביניים" - בית ספר שבו קיימות כיתות בדרגה ז' עד ט', כולן או מקצתן; "גן-ילדים" - גן ילדים שהוא מוסד חינוך רשמי כמשמעותו בחוק הלימוד; "חוק החינוך" - חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953; "חוק-הלימוד" - חוק לימוד חובה, תש"ט-1949; "מוסד" - גן-ילדים או בית-ספר; "מוסד אזורי" - מוסד המיועד לשרת שתיים או יותר רשויות חינוך מקומיות; "מנהל בית-ספר" - מנהל בית-ספר, לרבות בא-כוחו, וכשאין מנהל בית-ספר, האדם שהרשם הראשי מינהו לעניני הרישום; "מנהל אגף החינוך הדתי" - מנהל אגף החינוך הדתי במשרד החינוך והתרבות; "מנהל המחוז" - מנהל הלשכה המחוזית של משרד החינוך והתרבות; "מפקח על החינוך הדתי במחוז" - המפקח על החינוך הממלכתי-דתי במחוז; "מנהל המחלקה לחינוך" - מי שמינתה רשות החינוך המקומית לתפקיד זה או בעל תפקיד או תואר דומה ברשות החינוך המקומית; "רובע" - קבוצת בתי-ספר יסודיים שבוגריהם מיועדים להמשיך לימודיהם בבית-ספר מסויים של חטיבת הביניים - אם הם מקיימים כיתות א' עד ו', או בכיתה ט' רשמית - אם הם מקיימים כיתות א' עד ח'; ולענין תלמיד שהוא בוגר בית-ספר יסודי שמחוץ לרשות החינוך המקומית - קבוצת בתי-ספר עליה נמנה בית-ספר היסודי בו היה מבקר אלמלא כך; "רושם" - הורה או אדם אחר הבא לרשום תלמיד לגן-ילדים או לבית-ספר; "רשות חינוך מקומית" - (1) לענין מוסד - רשות החינוך המקומית המקיימת את המוסד; (2) לענין תלמיד - רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה גר התלמיד; (3) לענין שטחם של מושב, קבוצה או קיבוץ - למעט מועצה אזורית שבתחום שיפוטה הם מצויים; (4) לענין סמכויות ותפקידים - (א) אם נקבעו בתקנות 7(א), 7(ב)(1) עד (8) רישה, 7א ו-7ב - ראש רשות חינוך מקומית כאמור; (ב) אם נקבעו בהוראה אחרת שבתקנות אלה - מנהל המחלקה לחינוך ברשות חינוך מקומית כאמור; "רשם" - מנהל בית-ספר או אדם שנתמנה על-ידי רשות החינוך המקומית להיות רשם לגני-ילדים או לבתי-ספר במקום בו אין בית-ספר; "רשם ראשי" - כאמור בתקנה 2. פרק שני : הוראות כלליות 2. רשם ראשי (א) מנהל המחלקה לחינוך הוא רשם ראשי ברשות חינוך מקומית. (ב) באין מנהל מחלקה לחינוך, תמנה רשות חינוך מקומית, לא יאוחר מחודש ימים לפני התחלת הרישום, אדם מתאים אחר - השולט בעברית ובישובים לא-יהודיים - בערבית - להיות רשם ראשי לצורך תקנות אלה ותצייד אותו בכתב-מינוי. (ג) הרשם הראשי אחראי לארגון הרישום ולביצועו בתחום שיפוטה של רשות החינוך המקומית בהתאם לחוק הלימוד, לחוק החינוך ולתקנות אלה. 3. רשמים (א) הרישום לגן-ילדים ולבית-ספר במקום שאין בו בית-ספר, ייערך על-ידי רשמים שיתמנו על-ידי רשות החינוך המקומית, לא יאוחר משלושה שבועות לפני התחלת הרישום. (ב) הרשמים יתמנו במספר מספיק לצרכי המקום ויצויידו בכתבי-מינוי. (ג) רשות חינוך מקומית תמנה רשמים מתאימים, השולטים בעברית ובישובים לא-יהודיים - בערבית. (ד) הרשמים יהיו כפופים לרשם הראשי וחייבים לקיים את הוראותיו. (ה) ראתה רשות חינוך מקומית צורך, או הורה על כך השר, יתמנו במשרדי הרישום שני רשמים שאחד מהם הוא דתי. (ו) הרישום לבית-ספר קיים ייערך על-ידי מנהל בית-הספר, והוא חייב למלא את הוראותיו של הרשם הראשי לגבי הרישום. 4. מקום הרישום (א) (1) הרישום לגן ילדים והרישום לבתי-ספר במקום שאין בו בית-ספר ייערך במשרד רשות החינוך המקומית. (2) רשות חינוך מקומית תקיים לפי הצורך משרדי רישום לגני ילדים בשכונות וברובעים שבתחום שיפוטה. (3) רשות חינוך מקומית לא תקבע את משרדי הרישום בבתי-כנסת, בלשכות עבודה, בבתי-ספר או במשרדים ובמועדונים של גופים מפלגתיים. (4) בכל משרד רישום יוצג שלט במקום בולט, המציין שהמשרד מיועד לרישום תלמידים לגני-ילדים. (ב) (1) רישום אחר ייערך במשרד בית-ספר של אזור הרישום; רשות החינוך המקומית תקבע מעל לכניסה של כל בית-ספר שלט שבו יצויין "בית ספר לחינוך ממלכתי" או "בית-ספר לחינוך ממלכתי-דתי" וכן שם בית-הספר, אם יש לו שם. (2) רשות חינוך מקומית ומנהל בית-ספר כאמור ידאגו לסדרי רישום נוחים לקהל, יקבעו מקומות המתנה וימנו, בשעת הצורך, סדרנים לשמירת הסדר בזמן הרישום. 5. תקופת הרישום מועד הרישום יהיה מיום א' לחודש שבט של השנה הקודמת לשנת הלימודים שלקראתה נערך הרישום, ועד תום עשרים יום מאותו יום. 6. תאריכי הרישום (א) רשות חינוך מקומית תקבע בהתאם לצרכי המקום ובהתחשב עם נוחות הקהל מספר ימי רישום לגני-ילדים ולבתי-ספר בתוך מועד הרישום שנקבע לפי תקנה 5 ובלבד שלא תקבע פחות מששה ימי רישום. (ב) רשות חינוך מקומית תקבע את שעות הרישום ובלבד שבשני ימי רישום יהיו משרדי הרישום פתוחים גם בשעת אחר הצהריים, בשעות ארבע עד שש. (ג) על אף האמור בתקנת משנה (א) יהיה משרד רישום אחד של רשות חינוך מקומית פתוח אחת לשבוע במשך כל ימות השנה בשעות שהיא תקבע לשם רישום תלמידים לגן-ילדים ולבית-ספר במקום שאין בו בית-ספר. בכניסה למשרד תודבק מודעה שבה יפורטו הימים והשעות בהם פתוח המשרד. (ד) על אף האמור בתקנת משנה (א) יהיו משרדי הרישום לבתי-הספר פתוחים בימי חופשת הקיץ לפחות אחת לשבועיים. (ה) רשות חינוך מקומית תקבע לכל בתי-הספר שבתחום שיפוטה תאריכי רישום זהים. (ו) בא הורה לרשום תלמיד או בא נער לרשום את עצמו לבית-ספר לאחר יום הרישום האחרון, כפי שנקבע על-ידי רשות חינוך מקומית לפי תקנת משנה (א), חייב מנהל בית-הספר לרשום את התלמיד, על אף האיחור שחל במועד בואו של ההורה או של הנער. (ז) מנהל בית-ספר ידביק מודעה בכניסה למשרד בית-הספר על הימים ועל השעות בהם אפשר לרשום תלמידים בחופשת הקיץ. 7. קביעת אזורים (א) כל רשות חינוך מקומית תקבע, באישור מנהל המחוז, בשביל בתי-הספר היסודיים הממלכתיים והממלכתיים דתיים שבתחום שיפוטה אזורים, באופן שבכל אזור יהיה לפחות בית-ספר אחד שאינו מוסד לניסוי כאמור בסעיף 9 לחוק החינוך; אין חובה לקבוע אזורים חופפים בשביל בית-הספר משתי המגמות, באשר לקביעת אזורים לבתי הספר הממלכתיים-דתיים יתייעץ מנהל המחוז עם המפקח על החינוך הדתי במחוז. (ב) קביעת אזורים בתחום השיפוט, כאמור בתקנה משנה (א), תהיה לפי כללים אלה: (1) המרחק בין בית-הספר לבין מקום מגורי התלמידים יהיה לא יותר משני קילומטרים, ואם היה התלמיד בכיתה ה' ומעלה - לא יותר משלושה קילומטרים; (2) (בוטלה); (3) אם אין בידי רשות חינוך מקומית להעמיד את המרחק בין בית-הספר לבין מקום מגורי התלמידים כאמור בפיסקאות (1) ו-(2), רשאית היא לקבוע בתחום שיפוטה אזורים גדולים יותר, ובלבד שקיימת בהם תחבורה ציבורית לתלמידים הגרים בקצות האזורים, או שרשות חינוך מקומית תאפשר תחבורה כאמור; אין התחבורה הציבורית מספקת ומתאימה לילד פלוני - תקבע רשות החינוך המקומית הסדרי תחבורה נאותים אחרים עבורו; (4) היה בתחום שיפוטה של רשות חינוך מקומית מחסור בדרכים או בעורק תחבורה או באמצעי תחבורה, או שהיה שיבוש בדרכים - חייבת רשות חינוך מקומית לקבוע אזורים יותר קטנים כדי להקל על התחבורה ולהרחיק את התקלה; (5) רשות חינוך מקומית רשאית לקבוע לבית-ספר ממלכתי אזור גדול יותר או קטן יותר מהאזור שקבעה לבית-ספר ממלכתי דתי ולהיפך; (6) רשות חינוך מקומית רשאית לקבוע אזורים מיוחדים לבתי-ספר לנערים עובדים; (7) רשות חינוך מקומית רשאית לכלול שטחים שונים בתחום שיפוטה ולשייכם באזור פלוני אף אם אין רצף גיאוגרפי ביניהם; (8) רשות חינוך מקומית רשאית לקבוע שבאזור פלוני יהיו יותר מבית-ספר אחד; קבעה כך, רשאית היא להורות כי תלמיד שנרשם לבית-ספר ממלכתי או לבית-ספר ממלכתי דתי פלוני ילמד בבית-ספר אחר מאותה המגמה באותו אזור; (9) בבוא רשות חינוך מקומית לקבוע שתלמיד ילמד בבית-ספר פלוני בתחום אזורו, תתחשב באלה: (א) בקשות קודמות של תלמידים הגרים באזור האמור והלומדים בבית-ספר שבאזור אחר; (ב) מקומות שמתפנים במסגרת המכסה שנקבע לבית-הספר; (ג) אם התלמיד נרשם בתוך ימי הרישום שקבעה רשות החינוך המקומית; (ד) התאריך שבו נרשם התלמיד; (ה) גורמי בריאות, משפחה ושיקולים חינוכיים; (ו) מדיניות חינוכית. (ג) ארבעה-עשר יום לפחות לפני התחלת הרישום תודיע רשות חינוך מקומית לכל מנהל בית-ספר שבתחום שיפוטה את האזור שאליו משתייך בית-ספר ואת מספר התלמידים שאותו בית-ספר רשאי לקבל, ובלבד שבכיתה אחת בדרגה א' ו-ב' לא יהיו למעלה מ-50 תלמידים ובכל כיתה אחרת - למעלה מ-55 תלמידים. מספר הכיתות לדרגותיהן ומכסת התלמידים לאותו בית-ספר ולכל כיתה בו ייקבעו באישור מוקדם של מנהל המחוז, ולבית-ספר ממלכתי דתי גם באישורו המוקדם של מנהל האגף לחינוך ממלכתי דתי. 7א. קביעת רובעים (א) כל רשות חינוך מקומית תקבע, באישור מנהל המחוז, בשביל בית-הספר של חטיבות הביניים של שתי המגמות הממלכתיות ובשביל כיתות ט' רשמיות שבתחום שיפוטה, רובעים: בכל רובע יהיה לפחות בית-ספר אחד של חטיבת הביניים של כל מגמה או כיתה ט' רשמית שאינם מוסד לניסוי כאמור בסעיף 9 לחוק החינוך, באשר לקביעת רובעים למגמה הממלכתית-דתית יתייעץ מנהל המחוז עם המפקח על החינוך הדתי במחוז. (ב) פיסקאות (2) עד (7) לתקנה 7(ב) יחולו על רובעים לפי תקנה זו. 7א1. שיוך תלמידים לפי שיטת הבחירה המבוקרת (1) על אף האמור בתקנה 7א, רשאית רשות חינוך מקומית, באישור מנהל המחוז, לקבוע, כי שיווך תלמידים לחטיבות הביניים ייעשה על פי שיטת הבחירה המבוקרת; קבעה הרשות כאמור, ייקבעו לכל בית ספר יסודי מספר חטיבות ביניים, שבהן ישובצו בוגרי בית הספר לפי קביעת הרשות בהתחשב, ככל האפשר, בבחירת הורי התלמידים, ובכפוף לשיקולים חינוכיים ומערכתיים. (א1) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאית רשות חינוך מקומית, באישור המנהל הכללי של משרד החינוך (להלן - המנכ"ל), לאחר שקיבל את המלצת מנהל המחוז, לקבוע, כי שיוך תלמידים לחטיבות הביניים ייעשה על פי שיטת בחירה מבוקרת שונה מהקבוע בתקנת משנה (א); לא יינתן אישור המנכ"ל, אלא אם כן השיטה שהציעה רשות החינוך המקומית מתחשבת, ככל האפשר, בבחירת הורי התלמידים, ובכפוף לשיקולים חינוכיים ומערכתיים; קבעה הרשות כאמור, ישובצו בוגרי בתי הספר המקומיים, בחטיבות הביניים לפי שיטת הבחירה המבוקרת שאושרה. (ב) נרשמו תלמידים לחטיבת ביניים במספר העולה על מספר המקומות שנקבע לאותה חטיבה, ישובצו התלמידים בחטיבת הביניים שנבחרה או בחטיבה אחרת, על פי הגרלה, שתיערך בין התלמידים שנרשמו ובהתאם להנחיות שתפרסם הרשות ברבים ובכפוף לאישור מנהל המחוז; ההגרלה תיערך בהשתתפות נציג רשות החינוך המקומית, נציג ארגון ההורים הארצי ונציג מנהל המחוז. 7ב. כיתות ט' מחוץ לחטיבות-הביניים (א) על אף האמור בתקנות 7 ו-7א ועל אף הגדרות של "בית-ספר יסודי" ו"בית ספר של חטיבת הביניים" בתקנה 1, רשאית רשות חינוך מקומית, באישור מנהל המחוז ולפרק הזמן שהוא יקבע, להכריז על בית-ספר בתחום שיפוטה שהוא בית-ספר שיש בו כיתות א' עד ט', כולן או מקצתן. (ב) בית-ספר שהוכרז לפי תקנת משנה (א) ייקרא "בית-ספר שאינו במסגרת הריפורמה". (ג) רשות חינוך מקומית רשאית, באישור מנהל המחוז, לשייך בית-ספר שמחוץ למסגרת הריפורמה לאזור לגבי כיתות א' עד ח' ולרובע לגבי כיתה ט' אם היא קיימת באותו בית-ספר. (ד) שייכה רשות חינוך מקומית בית-ספר שמחוץ למסגרת הרפורמה כמפורט לפי תקנת משנה (ג), יחולו כל כללי הרישום וקביעת מקום הלימודים של התלמידים בכיתות האמורות בהתאם להשתייכות שנקבעה. 7ג. הוראות מיוחדות פעולה שעשייתה בידי רשות החינוך המקומית טעונה אישור מנהל המחוז, לפי תקנות 7 עד 7ב, מוסמך מנהל המחוז לעשותה אם עד היום ה18- שלפני מועד הרישום לא הגישה רשות החינוך המקומית הצעה לאישורו, או אם עד המועד האמור לא אישר את הצעת רשות החינוך המקומית. 7ד. חובת הודעה על מקום פנוי בבית-ספר נתפנה מקום לימודים בבית-ספר, חייב מנהל בית-הספר להודיע על כך לרשות החינוך המקומית תוך ארבעים ושמונה שעות ואם נודע לו שעומד להתפנות מקום לימודים בבית-הספר - תוך ארבעים ושמונה שעות משעה שנודע לו; ההודעה תימסר טלפונית בכל מקום שהדבר אפשרי וכן במשלוח מכתב דחוף. 8. מודעה על רישום (א) לפחות שבוע ימים לפני התחלת הרישום תפרסם רשות חינוך מקומית מודעות בגודל מספיק בהן יצויינו: (1) מקומם של משרדי הרישום לגבי התלמידים והימים והשעות של הרישום; (2) רשימת בתי-הספר הרשמיים והמוכרים שאינם רשמיים בהם ייערך הרישום לבית-הספר והימים והשעות של הרישום, תוך ציון שם בית-הספר תארו ומענו וכן האזור או הרובע שנקבע לבית-הספר. (ב) רשות חינוך מקומית תדאג לכך שהמודעות לא יוסרו ממקומן לפני תום הרישום. (ג) אם ידוע שחלק ניכר מתושבי המקום אינו קורא עברית, תפרסם רשות חינוך מקומית בכל מקום שיש צורך בכך, נוסף למודעה בשפה העברית, תרגום המודעה בשפה לועזית מתאימה. (ד) רשות-חינוך מקומית תפרסם את המודעות על הרישום במספר מספיק של מקומות ולא פחות מאשר ב-5 מרכזים ציבוריים כגון בית-הכנסת, ועד המקום, בית-הספר, קופת-חולים, צרכניה וכיוצא באלה. 9. הודעה למפקח המחוז (א) רשות-חינוך מקומית תודיע למפקח המחוז לא יאוחר משבועיים לפני התחלת הרישום את - (1) הימים והשעות שנקבעו על ידיה כזמן-רישום; (2) מקומות הרישום לגני-הילדים; (3) שמותיהם של הרשם הראשי והרשמים אם מנהל המחוז ידרוש זאת. (ב) רשות-חינוך מקומית תשלח למנהל המחוז העתק מדוייק מנוסח המודעה האמורה בתקנה 8, לא יאוחר משלושה שבועות לפני התחלת הרישום. (ג) מנהל המחוז רשאי לדרוש מרשות-חינוך מקומית להכניס במודעה כאמור תיקונים ושינויים. 10. הנוכחים במעמד הרישום (א) במעמד הרישום רשאים להימצא רק אנשים אלה: התלמיד הנרשם, הרושם, הרשם, הרשם הראשי, יושב-ראש רשות-החינוך המקומית, בא-כוח מבקר המדינה ובא-כוח השר. (ב) אב ואם הבאים יחד לרשום תלמיד רשאים שניהם להימצא במעמד הרישום. 11. זיהוי סמכות והצהרה (א) הרשם ידרוש מההורים לזהות את עצמם באמצעות תעודת זהות או דרכון. (ב) אדם הבא לרשום תלמיד, והוא איננו הורהו של אותו תלמיד או אפוטרופסו, יביא עמו גם את תעודת-הזהות של אחד משני הורי התלמיד, יחד עם מכתב-הרשאה, בנוסח המפורט בתוספת, כשהוא חתום על ידי אותו הורה. (ג) אפוטרופוס הבא לרשום תלמיד, יביא עמו את תעודת-הזהות שלו, כנזכר בתקנת - משנה (א), וכן העתק מאושר מצו בית-המשפט הקובע שהוא אפוטרופסו של התלמיד. 12. ייעוץ וניהול תעמולה (א) רשם לא ייעץ לרושמים בענין הבחירה בין מוסד לחינוך ממלכתי לבין מוסד לחינוך ממלכתי-דתי וכן יימנע מכל הערה העשויה להשפיע על בחירתם החפשית של הרושמים. (ב) בימי הרישום, כאמור בתקנה 6(א), לא תנוהל תעמולה בקשר לרישום תלמידים, בתחום-שיפוטה של רשות-חינוך מקומית, שבה נערך הרישום. חל יום-השבת מיד לפני התחלת ימי הרישום, או בין ימי הרישום, לא תנוהל תעמולה כאמור גם ביום זה. (ג) ראה הרשם שמתנהל תעמולה כאמור בתקנת-משנה (ב), ינקוט בכל האמצעים המתאימים כדי להפסיק את התעמולה. לא עלה הדבר בידו, או היה לו יסוד להניח כי התנהלה תעמולה בתקופה האסורה, יודיע על כך לרשם הראשי אשר יחליט אם להפסיק את הרישום. 12א. הגדרת תעמולה לענין תקנה 12 - "תעמולה" - הסעה או הולכה ברגל במאורגן של רושמים למשרד הרישום, או למוסד-חינוך מוכר שאיננו רשמי, בין שהוצאות ההסעה הן על חשבון הרושמים ובין על חשבון אנשים אחרים וכן כל פעולת-הסברה הבאה לשכנע רושם לרשום או להימנע מלרשום תלמיד למוסד שבו ניתן חינוך ממלכתי או חינוך ממלכתי-דתי או למוסד חינוך מוכר שאיננו רשמי והיא מבוצעת בדרכים אלה, כולן או מקצתן - (1) נעשית באסיפות או בהתכנסויות אחרות בין ברשות הרבים ובין ברשות היחיד; (2) נעשית באמצעות מודעות שהודבקו או פורסמו בידי הרישום ברשות הרבים; (3) מלווה בהשמצות, לרבות הוצאת שם רע כאמור בפקודת הנזיקין האזרחיים, 1944, על מוסד או על מוסד-חינוך מוכר שאיננו רשמי או על מפקחיהם, מנהליהם, מוריהם ועובדיהם האחרים או על החינוך הניתן במוסדות האמורים או על ההווי בהם; (4) מלווה במתן תמורה כגון כסף, שווה-כסף, או הנאה חמרית או מלווה באיום כלשהו לעשות מעשה המהווה עבירה פלילית או באיום למנוע מהרושם הנאה כלשהי עקב רישום למוסד כאמור. 13. התנאת הרישום בתשלום אין להתנות את דבר רישום תלמיד או את דבר קבלתו למוסד, בכל תשלום שהוא. 14. טופס הרישום (א) משרד החינוך והתרבות יספק לרשויות החינוך המקומיות את טפסי הרישום. (ב) הרשם הראשי ימציא, תוך זמן סביר, לרשמים את טפסי הרישום בכמות מספקת. (ג) רשם אינו רשאי להעביר טופס לידי אדם שאינו מוסמך לטפל בו לפי תקנות אלה. 15. משאלת ההורים ברישום לגן-הילדים (א) בבוא אדם לרשום ילד לגן-הילדים לפי תקנות אלה, ישאל הרשם את הרושם על החינוך הרצוי לו בלשון זו: "לפי החוק אתה רשאי לרשום את הילד/ה למוסד לחינוך ממלכתי או למוסד לחינוך ממלכתי-דתי. האם רושם אתה את הילד/ה לגן-ילדים ממלכתי או לגן-ילדים ממלכתי-דתי?". (ב) הרשם לא יוסיף הערה כל-שהיא לגבי השאלה שבתקנת-משנה (א). 16. נוהל הרישום (א) הרשם ימלא את טופס הרישום לפי התשובות שהשיב הרושם ולפי התעודות שהראה. (ב) מילא רשם את טופס הרישום, יחתום עליו הרושם ואחריו - הרשם. (ג) אין רושם שומע את שפת הרשם, או אין רשם שומע את שפת הרושם ייעזר הרשם על-ידי מתורגמן. נעזר רשם על-ידי מתורגמן, יחתום גם המתורגמן על טופס הרישום. (ד) אין רושם יודע קרוא וכתוב, יטביע אצבעו על טופס הרישום. (ה) רשם ימלא את טופס הרישום במקור ובשני העתקים וימסור לרושם את העתקו מיד אחרי הרישום. (ו) ברישום לגן-ילדים ולבית-ספר בישוב שאין בו בית-ספר, יימסר העתק אחד תוך שבוע ימים מתאריך הרישום הראשון לרשות החינוך המקומית, והעתק שני יועבר עד ראשית שנת הלימודים לגן-הילדים או לבית-הספר אליו הופנה התלמיד. (ז) ברישום לבית-ספר קיים יימסר העתק אחד לארכיון בית-הספר והמקור יועבר תוך שלושה ימים מיום הרישום לרשות החינוך המקומית. 17. רישום תלמידים לפי האזור (א) (בוטלה). (ב) מנהל בית-ספר לא יסרב לרשום תלמיד הגר באזור שאליו משתייך בית-הספר ולא ירשום למוסדו תלמיד שאינו גר באותו אזור. (ג) נרשם תלמיד לבית-ספר יסודי או לבית-ספר שאינו במסגרת הרפורמה, ייקבע מקום לימודיו הסופי בתוך אזור הרישום בהתאם לאמור בתקנה 7, ובכפוף לתקנה 23. 18. דינים וחשבונות (א) רשם ימסור לרשות חינוך מקומית באמצעות הרשם הראשי לפי הצורך דין-וחשבון על מהלך הרישום. (ב) מנהל בית-ספר ימסור לרשות חינוך מקומית, באמצעות הרשם הראשי ותוך המועד האמור בתקנה 16, דין-וחשבון לפי סעיף 22 לחוק החינוך בשני העתקים בנוסח שייקבע על-ידי השר. (ג) תוך 14 ימים מתאריך הרישום האחרון תמציא רשות חינוך מקומית למפקח המחוז רשימת הילדים שנרשמו לגני-ילדים בשני העתקים. הרשימות ייערכו לפי הבחירה בין גני-ילדים ממלכתיים לבין גני-ילדים ממלכתיים דתיים ולבין גני-ילדים שאינם מוסדות רשמיים שאליהם נרשמו התלמידים לפי תקנה 25. (ד) תוך 7 ימים מתאריך קבלת הדין-וחשבון כאמור בתקנת משנה (ב), תמציא רשות חינוך מקומית למפקח המחוז העתק אחד ממנו. 19. קביעת גן הילדים (א) גן-הילדים שאליו יתקבל ילד ייקבע על-ידי רשות חינוך מקומית בהתאם למשאלת הוריו בדבר גן-הילדים הרצוי להם, כאמור בתקנה 15. (ב) בקביעת גן-הילדים לפי תקנת משנה (א) תתן רשות חינוך מקומית, במידת האפשר, זכות בכורה להתקבל לגן-ילדים מסויים לילד הגר בקרבת הגן. (ג) קבעה רשות חינוך מקומית את גן-הילדים שאליו יתקבל הילד, לפי תקנות משנה (א) ו-(ב), תודיע רשות חינוך מקומית להורי הילד, עד תחילת פגרת הקיץ, על גן-הילדים שאליו נתקבל הילד. 20. החלטת רשות חינוך מקומית החלטה של רשות חינוך מקומית בדבר קבלת ילד לגן-ילדים מסויים לפי תקנה 19 מחייבת את האחראית לגן-הילדים ואין היא רשאית לדחות ילד זה. 21. ערר (א) תוך שבעה ימים מיום קבלת הודעה לפי תקנה 19(ג) רשאים הוריו של ילד להגיש לרשות החינוך המקומית ערר בכתב בנוגע לגן-הילדים שאליו נתקבל הילד. (ב) רשות חינוך מקומית תדון בערר תוך זמן קצר ככל האפשר ותודיע להורי הילד על החלטתה תוך שבועיים מיום קבלת הערר. החלטת רשות החינוך המקומית תהיה סופית. 22. הודעה על כניסה למוסד (א) תוך חמישה ימים מיום שהתחיל ילד ללמוד בגן-ילדים, תודיע האחראית לגן-הילדים על כך בכתב לרשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא הגן. (ב) ההודעה לפי תקנת משנה (א) תציין את שם הילד, מספרו בספר התושבים המתנהל לפי פקודת מרשם התושבים, תש"ט-1949, ומענו. 23. העברת עודף תלמידים מבית ספר למשנהו (א) נרשמו בבתי-ספר לפי תקנה 17(ג) תלמידים שמספרם עולה על זה שנקבע לאותם בתי-ספר, תעביר רשות החינוך המקומית, עד תחילת חופשת הקיץ, חלק מן התלמידים לבתי-ספר שיש בהם מקומות קליטה. (ב) רשות חינוך מקומית רשאית לקבוע שתלמידים שנרשמו בבית-ספר מסויים מעל למספר ילמדו באותו בית-ספר אם כושר קליטתו מרשה זאת. (ג) בקביעת בית-ספר כאמור בתקנה זו תתחשב רשות החינוך המקומית בנתונים המנויים בתקנה 7(ב)(9). (ד) מנהל בית-ספר שאליו הועברו עודפי תלמידים כאמור בתקנת משנה (א) חייב למלא אחרי החלטת רשות החינוך המקומית. 24. קביעת גן ילדים או בית-ספר לתלמיד שלא נרשם (א) לא נרשם תלמיד בהתאם להוראות תקנות אלה, הרי בין שהובא אדם לדין על כך ובין שלא הובא, תשלח רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה גר התלמיד הודעה בכתב אל הוריו שבה הם נדרשים לרשום את התלמיד תוך שבעה ימים מיום מסירת ההודעה. (ב) לא מילאו הורים אחרי האמור בהודעה לפי תקנת משנה (א), או שאין הורים לאותו תלמיד, תקבע רשות החינוך המקומית את גן-הילדים או בית-הספר הקרוב ביותר למקום מגוריו של התלמיד שבו ילמד. בא הסדר אחר לחינוכו הכללי של התלמיד, יישלח התלמיד לגן-ילדים או לבית-ספר אחר הקרוב למקום מגוריו לפי ההסדר. (ג) רשות החינוך המקומית תשלח להורי התלמיד הודעה בכתב בדבר חובת לימודו הסדיר בגן-הילדים או בבית-הספר שנקבע לפי תקנת משנה (ב). 25. רישום לגן ילדים שאינו מוסד חינוך רשמי הורים הממלאים חובת רישום ילד והרוצים שהילד ילמד בגן-ילדים שאינו מוסד חינוך רשמי, ימציאו בשעת הרישום, מכתב מאת אותו גן המאשר שהילד נתקבל אליו והרשם יצרף את מכתב האישור לטופס הרישום שנמסר לרשות החינוך המקומית. 26. רישום בבית ספר מוכר שאינו רשמי (א) הרשם הראשי ממונה על ביצוע הרישום בכל בית-ספר מוכר שאינו רשמי ומנהל כל בית-ספר כזה חייב לקיים את הוראותיו לגבי הרשום. (ב) הוראות תקנות 6-2, 12-8, 14, 16, 18 ו-27 יחולו גם על בית-ספר מוכר שאינו רשמי, בשינויים המחוייבים לפי הענין. 27. ביקורת על העברת תלמידים ממקום למקום (א) נרשם תלמיד לגן-הילדים או לבית-ספר בתחום שיפוטה של רשות חינוך מקומית אחת (להלן - הרשות המקבלת) לאחר שהעתיק את מקום מגוריו מתחום שיפוטה של רשות חינוך מקומית אחרת (להלן - הרשות השולחת), תשלח הרשות המקבלת לרשות השולחת דין-וחשבון על רישום התלמיד. (ב) על סמך הדין-וחשבון האמור בתקנת משנה (א), תרשום הרשות השולחת בכרטיסיה, כאמור בסעיף 12 לחוק הלימוד, את דבר רישומו של התלמיד בתחום שיפוטה של הרשות המקבלת. (ג) ידעה הרשות השולחת מראש לאן עובר התלמיד, תודיע על כך לרשות המקבלת תוך 10 ימים מהיום בו עזב התלמיד את המוסד שבתחום שיפוטה. פרק שלישי: רישום תלמידים קשי חינוך ובעלי מום 28. רישום תלמידים קשי חינוך ובעלי-מום (א) הוריו של תלמיד רשאים לדרוש מאת רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה גר התלמיד, שתיערך בדיקה רפואית או בדיקה אחרת כדי לקבוע אם התלמיד הוא קשה חינוך או בעל מום. (א1) נרשם תלמיד לכיתה א' וקיימת לגביו חוות-דעת של מומחה כמשמעותו בתקנה (ד) לתקנות חינוך ממלכתי (העברה). תשי"ט-1959, רשאית רשות חינוך מקומית לקבוע כי ימשיך שנה נוספת בלימודיו בגן-ילדים; החליטה כאמור, רואים בלימודיו כאמור ביקור סדיר לאותה שנה נוספת. (ב) נרשם תלמיד ברשות חינוך מקומית שאין באזור שיפוטה בית-ספר, שהוא לדעת רשות החינוך המקומית קשה חינוך או בעל-מום, היא תפנה אותו לבדיקה רפואית או לבדיקה אחרת על חשבונה. (ג) נרשם לבית-ספר תלמיד שהוא, לדעת מנהל בית-הספר, קשה חינוך או בעל מום, יודיע על כך לרשות החינוך המקומית והיא תדאג לעריכת בדיקה רפואית או בדיקה אחרת על חשבונה. (ד) העלתה בדיקה רפואית או בדיקה אחרת, כי התלמיד הוא קשה חינוך או בעל מום, תבטיח לו רשות החינוך המקומית לימוד חינם בגן-ילדים או בבית-ספר שהוא מוסד חינוך כאמור בסעיף 9 לחוק הלימוד, אלא אם נתן השר לגבי אותו תלמיד הוראת פטור לפי סעיף 5(ב)(1)(II) לחוק הלימוד. 29. קביעת מוסד תוך שלושים יום מגמר הבדיקה כאמור תודיע רשות החינוך המקומית להורי אותו תלמיד על המוסד בו ילמד. 30. ערר על החלטת רשות החינוך המקומית (א) הוריו של תלמיד כאמור בתקנה 28(ד) רשאים לבקש מרשות החינוך המקומית לדון מחדש על המוסד שבו ילמד התלמיד, תוך שבעה ימים מיום שקיבלו את ההודעה לפי תקנה 29. (ב) רשות החינוך המקומית תדון בבקשה תוך זמן קצר ככל האפשר ותודיע להורי התלמיד את החלטתה. (ג) היה בדעת רשות החינוך המקומית לדחות את הבקשה, תתייעץ תחילה עם מפקד המחוז. פרק רביעי: רישום לבית-ספר לניסוי 31. בית ספר לניסוי החליט השר, כי בבית-ספר מסויים יינתן חינוך לפי תכנית ניסוי, כאמור בסעיף 9 לחוק החינוך, ימסור על כך הודעה לרשות החינוך המקומית, 14 יום לפני התחלת הרישום באותו בית-ספר. 32. רישום לבית ספר לניסוי (א) הורים הרוצים שתלמיד ילמד בבית-ספר לניסוי רשאים לרשום את התלמיד בבית-הספר לניסוי הרצוי להם. (ב) נתקבל תלמיד בבית-ספר לניסוי כאמור ונרשם בו, יודיע על כך מנהל בית-הספר לרשות החינוך המקומית. (ג) לא נתקבל תלמיד לבית-ספר לניסוי כאמור, יודיע על כך מנהל בית-הספר להורים תוך 3 ימים מהיום שבו באו הורי התלמיד לרשום אותו וההורים חייבים לרשום אותו בבית-ספר כאמור בתקנה 4(ב)(1). (ד) הוראות תקנות 6-2, 14-8, 16, 18 ו-27 יחולו על בית-ספר לניסוי, בשינויים המחוייבים לפי הענין. פרק חמישי : רישום למוסד אזורי 33. רישום במוסד מקומי היה ברשות חינוך מקומית, שאותה משרת המוסד האזורי, מוסד מקומי שאין בו כיתה המתאימה לתלמיד, יירשם התלמיד במוסד המקומי ובטופס הרישום יצויין שהוא ילמד במוסד האזורי. 34. רישום במוסד אזורי או ברשות חינוך מקומית לא היה ברשות החינוך המקומי מוסד מקומי, יירשם התלמיד במוסד האזורי, או במשרד רשות החינוך המקומית ובטופס הרישום יצויין שהוא ילמד במוסד האזורי. 35. רישום למוסד אחר היה המוסד המקומי או המוסד האזורי כאמור בתקנות 33 ו-34 מוסד חינוך ממלכתי וההורה או הנער רוצים במוסד חינוך ממלכתי דתי ולהיפך, יירשם התלמיד במשרד רשות החינוך המקומית או במוסד האזורי, והרשם יציין בטופס הרישום, כי רצונו של הרושם בחינוך אחר מזה הניתן במוסד המקומי או במוסד האזורי, הכל לפי הענין. פרק שישי: רישום למוסד על-אזורי 35א. רישום למוסד על-אזורי (א) מוסד לניסוי כמשמעותו בסעיף 9 לחוק החינוך, מוסד לקשי חינוך או בעלי מום כמשמעותו בסעיף 9 לחוק הלימוד או מוסד לקליטת עולים חדשים הוא בית-ספר על-אזורי; בתקנת משנה זו, "עולה חדש"- ילד או נער שעלה לישראל אחרי א' בתמוז של שנת הלימודים שקדמה לתאריך עלייתו. (ב) רשות חינוך מקומית רשאית, באישור השר, לקבוע כי בית-ספר שבתחום שיפוטה יהיה בית-ספר על-אזורי; ומשקבעה כן, יחולו הוראות תקנה 32 על רישום תלמידים בבית-הספר בשינויים המחוייבים. פרק שביעי: רישום לבית-ספר ברשות חינוך מקומית שבה קיים בית-ספר ממלכתי בלבד או בית-ספר ממלכתי דתי בלבד 36. הודעה על חינוך אחר (א) היה בתחום שיפוטה של רשות חינוך מקומית בית-ספר ממלכתי בלבד והורים רוצים לרשום תלמיד בבית-ספר ממלכתי דתי, וכן בהיפוכם של דברים, ירשמו ההורים את התלמיד בבית-הספר הקיים ומנהל בית-הספר יודיע להורים על זכותם לבחור בחינוך אחר מזה הניתן באותו בית-ספר בלשון זו: "לפי החוק אתה רשאי לרשום את התלמיד/ה למוסד לחינוך ממלכתי או למוסד לחינוך ממלכתי דתי. האם רושם אתה את התלמיד/ה לבית-ספר ממלכתי או לבית-ספר ממלכתי דתי"?. (ב) מנהל בית-הספר לא יוסיף הערה כל שהיא לגבי השאלה שבתקנת משנה (א). 37. נוכחות במעמד הרישום של בא-כוח יושב-ראש רשות החינוך המקומית היה הרישום במקום שבו קיים בית-ספר ממלכתי בלבד או בית-ספר ממלכתי דתי בלבד, וראתה רשות החינוך המקומית צורך בכך או שהשר קבע כך, יהיה נוכח מלבד האנשים האמורים בתקנה 10(א) גם בא-כוח יושב-ראש רשות החינוך המקומית; בא-כוח זה יהיה דתי אם הרישום הוא לבית-ספר ממלכתי דתי וכן להיפך. 38. ציון הודעת ההורים מנהל בית-ספר שהודיעו לו הורים על רצונם בחינוך אחר בשביל התלמיד יציין הודעה זו על גבי טופס הרישום, יחתים את ההורה על ההודעה במקום המיועד לכך, וימסור דין-וחשבון על כך לרשות החינוך המקומית תוך 7 ימים מתום הרישום. 39. פתיחת מוסד על פי הודעות היה מספר ההודעות שנמסרו בשעת רישום לפי תקנה 38 מספיק לפתיחת כיתה או מוסד כאמור בתקנה 40, רשאית רשות החינוך המקומית באישור מנהל המחוז לפתוח כיתה או מוסד בשביל התלמידים הנדונים. 40. המספר המינימלי לפתיחת כיתה או מוסד המספר המינימלי לפתיחת כיתה או מוסד לפי תקנה 39 יהיה כלהלן: (1) 25 ילד בגיל אחד או בשני גילים רצופים מהגילים 6 עד 13 - לפתיחת כיתה; (2) 40 ילד בשניים או בשלושה גילים רצופים מהגילים 6 עד 13 - לפתיחת שתי כיתות מצורפות; (3) 100 ילד מכל הגילים 6 עד 13 - לפתיחת מוסד; (4) 80 ילד מכל הגילים 6 עד 13 - לפתיחת מוסד, אם הסעתם למוסד אחר כרוכה בהוצאות כספיות ניכרות, בבעיות בטחון וכיוצא באלה, או אם הישארותם במוסד הקיים תצריך כיתה נוספת; (5) 25 נער - לפתיחת כיתה של מוסד-חינוך לנערים עובדים. 41. תחולה הוראות תקנות 14-2, 18-16, 23, 24 ו-3027-, יחולו גם על רישום ברשות-חינוך מקומית שבה קיים בית-ספר ממלכתי בלבד, או בית-ספר ממלכתי-דתי בלבד, בשינויים המחוייבים לפי הענין. פרק שמיני: רישום לבית-ספר ברשות-חינוך מקומית שאין בה בית-ספר 42. מקום הרישום באין בית-ספר בתחום-שיפוטה של רשות-חינוך מקומית ירשמו ההורים את התלמיד במשרד הרישום של אותה רשות-חינוך מקומית. 43. סדרי הרישום (א) הרישום יתנהל על-ידי רשם שיתמנה על-ידי רשות-החינוך המקומית. (ב) בבוא הרשם לרשום את התלמיד ישאל את ההורה בלשון זו: "לפי החוק אתה רשאי לרשום את התלמיד/ה למוסד לחינוך ממלכתי או למוסד לחינוך ממלכתי-דתי. האם רושם אתה את התלמיד/ה לבית-ספר ממלכתי או לבית-ספר ממלכתי-דתי?". (ג) הרשם לא יוסיף הערה כל-שהיא לגבי השאלה שבתקנת משנה (ב). 43א. (בוטלה) 44. תחולה הוראות תקנות 6-2, 14-8, 16, 18, 24 ו-3027-, חלות גם על הרישום לבית-ספר ברשות-חינוך מקומית שאין בה בית-ספר, בשינויים המחוייבים לפי הענין. פרק שמיני 1: רישום באתר האינטרנט 44א. רישום באתר האינטרנט נוסף על דרכי הרישום המפורטות בתקנות אלה, רשאית רשות חינוך מקומית לקיים רישום באתר האינטרנט שלה, אם קיבלה היתר לכך מאת המנהל הכללי של משרד החינוך, או מי שהוא הסמיך לצורך כך (להלן - רישום באתר האינטרנט). 44ב. מועד הרישום רישום באתר האינטרנט, יתקיים בתקופה הקבועה בתקנה 5; לאחר מועד הרישום כאמור, לא יתקיים רישום באתר האינטרנט. 44ג. אזורי רישום רשות חינוך מקומית לא תבצע רישום באתר אינטרנט שלא לפי אזורי הרישום שנקבעו לפי תקנה 7. 44ד. איסור ייעוץ (א) באתר האינטרנט, או בכל אתר שיש קישור אליו באתר האינטרנט, לא יהיו תעמולה, ייעוץ או פעולת הסברה הבאים לשכנע רושם לרשום תלמיד או להימנע מלרשמו למוסד חינוך. (ב) על רשות חינוך מקומית, מוטלת החובה לוודא כי לא יינתן באתר האינטרנט ייעוץ כאמור בתקנת משנה (א). 44ה. אפשרויות הרישום על רשות חינוך מקומית ליידע את הרושם באתר האינטרנט, על האפשרות לפי החוק לרשום את התלמיד למוסד חינוך ממלכתי או למוסד חינוך ממלכתי-דתי או למוסד חינוך אחר. 44ו. משלוח אישור רשות החינוך המקומית תשלח אישור על ביצוע הרישום באתר האינטרנט, בדואר, למענו של הרושם. 44ז. תחולת התקנות על רישום באתר האינטרנט חלות גם תקנות 2, 5, 7, עד 9, 12(א), 12א, 13, 15, 18(ג), 18(ד), 19 עד 27, בשינויים המחויבים לפי הענין. 44ח. רישום למוסד מוכר שאינו רשמי באתר הרישום באינטרנט תיידע רשות החינוך המקומית כל רושם לגן ילדים שהוא מוסד מוכר שאינו רשמי, על כך שיש להמציא למשרדי הרישום ברשות החינוך המקומית אישור כאמור בתקנה 25 . 44ט. סייג לתחולה רשות חינוך מקומית לא תבצע רישום באתר אינטרנט לבתי ספר לפי הפרקים השלישי, הרביעי, השישי, השביעי והשמיני. 44י. דרך הרישום הקובעת רישום שלא באתר אינטרנט, בהתאם לתקנות אלה, יהיה בתוקף ויבטל כל רישום מנוגד באתר אינטרנט, זולת אם הרישום באתר אינטרנט אומת באמצעות תעודה אלקטרונית כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001. פרק תשיעי: הוראות שונות 45. עונשין העובר על הוראות תקנה 12(א) ו-(ב), דינו - מאסר חודש אחד או קנס 500 לירות או שני הענשים כאחד. 46. העברת סמכויות השר רשאי להעביר לאחר את סמכויותיו לפי תקנות אלה. 47. ביטול תקנות לימוד-חובה (רישום), תשי"ג-1953 ותקנות חינוך ממלכתי (רישום), תשי"ג-1952 - בטלות. ה ת ו ס פ ת (תקנה 11) מדינת ישראל משרד החינוך והתרבות תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום), תשי"ט-1959 נוסח מכתב הרשאה אני ____ שהנני אביו/אמו שם פרטי ___שם משפחה____ של הילד ____ שם פרטי ____שם משפחה ____מס' תעודת הזהות שנולד בתאריך שנה/חודש/יום את ____ שם פרטי ____שם משפחה ___מס' תעודת הזהות___ לרשום את הילד, שמקום מגוריו בשעת הרישום הוא ____ המען____ במוסד חינוך רשמי/מוכר שאינו רשמי. חתימת ההורה תקנותדיני חינוךלימוד חובהחינוך ממלכתי