תקנות לימוד חובה ייעוד כספי תשלומים

תקנות לימוד חובה (ייעוד כספי תשלומים), התשס"ה- 2004 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6א(ג) ו-(ד) לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949 (להלן - החוק), לאחר היוועצות עם ועד החינוך, ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "גזבר" - גזבר רשות חינוך מקומית או אדם שמונה לפקח על החשבון מטעם בעל מוסד חינוך; "הממונה" - המנהל הכללי של משרד החינוך, או מי שהוא מינה לענין תקנות אלה; "שיק" - כהגדרתו בסעיף 73 לפקודת השטרות; "שכבה" - כלל הכיתות באותו מוסד חינוך בעלות קבוצת גיל זהה או דרגת כיתה אחת. 2. ניהול החשבון (א) רשות חינוך מקומית או בעל מוסד חינוך ימסרו לכל מנהל מוסד חינוך שבבעלותם, לא יאוחר מ-1 באוגוסט בכל שנה, את פרטי חשבון הבנק הנפרד של המוסד, שאליו יופקדו כספי התשלומים שהתקבלו בעד תלמידי אותו מוסד. (ב) רשות חינוך מקומית ובעל מוסד חינוך יסמיכו מטעמם את מנהל מוסד החינוך ואדם נוסף המועסק על ידם, וכן נציג נבחר של ועד ההורים ואם אין ועד הורים, נציג של ההורים במוסד, לניהול כספי התשלומים שהתקבלו בעד תלמידים באותו מוסד, לגבי חשבון הבנק (להלן - מורשי חתימה). 3. חשבון הבנק (א) חשבון הבנק הנפרד יוגבל באופן שלא ניתן יהיה למשוך ממנו משיכת יתר. (ב) רשות חינוך המקומית או בעל מוסד חינוך לא יעמידו את חשבון הבנק כערובה לחיובים אחרים. (ג) רשות החינוך המקומית או בעל מוסד חינוך יממנו את עלות העמלות הבנקאיות ודמי הניהול השונים הדרושים לקיומו של החשבון. 4. משיכת כספים מהחשבון כל משיכת כספים מחשבון הבנק תחויב בחתימת שני מורשי חתימה ובלבד שאחד מהם יהיה מנהל מוסד החינוך. 5. החזרת כספים לתלמידים (א) מנהל מוסד חינוך יחזיר כספים שנותרו בחשבון הבנק בתום שנת הלימודים, לתלמידים שמהם נגבו, עד יום 31 באוגוסט בכל שנה. (ב) החזר תשלום לתלמיד העולה על 100 שקלים חדשים, יהיה באמצעות שיק בלבד. (ג) המקבל תשלומים שהוחזרו כאמור בתקנת משנה (א), יאשר בחתימתו את דבר קבלתם. 6. ניכוי כספים על אף האמור בתקנה 5(א), מנהל מוסד חינוך רשאי, לאחר היוועצות עם ועד ההורים במוסד, ובהיעדרו - בהיוועצות עם נציגות הורי התלמידים, לנכות את הכספים שנותרו מהתשלום שעליהם לשלם בשנת הלימודים שלאחריה, ובלבד שמנהל מוסד החינוך, או מי מטעמו, שלח הודעה לתלמיד על אודות פירוט התשלומים לשנה הבאה ועל הניכוי האמור. 7. דיווח שנתי (א) מנהל מוסד חינוך ידווח לועד ההורים במוסד, ואם אין ועד הורים - להורי התלמידים במוסד החינוך, בתום כל שנת לימודים, ולא יאוחר מה30- בספטמבר, על פי הדיווח כמפורט בתוספת, לרבות כל סכום חריג; בתקנת משנה זאת, "סכום חריג" - סכום העולה על 10,000 שקלים חדשים. (ב) מנהל מוסד חינוך חייב לתת לממונה ולגזבר, לפי דרישתם מזמן לזמן, העתק מהדיווח שהוגש בהתאם לתקנת משנה (א), כל אסמכתה המעידה על הוצאת התשלומים לגבי שנת לימודים המתקיימת באותה עת, וכן לגבי כל אחת מחמש שנות הלימודים שקדמו לה. (ג) הגזבר ידווח לממונה על ליקויים שימצא לגבי אופן ניהול כספי התשלומים. 8. זכות עיון מנהל מוסד חינוך יאפשר, בכל עת, לועד ההורים ואם אין ועד הורים, לנציגות ההורים במוסד, לעיין במסמכי חשבון הבנק, ובכל המסמכים המפרטים את התשלומים והתקבולים. 9. תחילה תחילתן של תקנות אלה בתחילת שנת הלימודים התשס"ה. 10. הוראות מעבר (א) על אף האמור בסיפה של תקנה 7(ב), מנהל מוסד חינוך לא יידרש להמציא דיווחים ואסמכתאות לפי תקנות אלה לגבי כל שנת לימודים קודמת לשנת הלימודים התשס"ה. (ב) על אף האמור בתקנה 2(א), בשנת הלימודים התשס"ה, רשות חינוך מקומית או בעל מוסד חינוך ימסרו לכל מנהל מוסד חינוך שבבעלותם, עד 60 ימים מיום פתיחת שנת הלימודים, את פרטי חשבון הבנק הנפרד של המוסד, שאליו יופקדו כספי התשלומים שהתקבלו בעד תלמידי אותו מוסד. תוספת (תקנה 7(א)) דיווח שנתי של מנהל מוסד חינוך על פי תקנות לימוד חובה (ייעוד כספי תשלומים), התשס"ד-2004, אנו מדווחים בזאת כמתחייב לשנת הלימודים………: בשקלים חדשים סך כל התגבולים מתשלומי הורים לשנת הלימודים:____ סך כל התשלומים שהוצאו מהחשבון בשנת הלימודים: ____ יתרה: עודף/(גירעון) בתום שנת הלימודים (ראה פרט 8(ה)):____ בתום שנת הלימודים הועברה להורים יתרת הסכומים שנותרה בחשבון: ____ 5. עמלות שגבה הבנק: ____ 6. הסכום שנותר בחשבון לתלמידים הממשיכים ללמוד במוסד החינוך: ____ 7. הסכום שנותר לניהול החשבון בתקופת הפגרה: ____ 8. לדיווח זה מצורפים המסמכים שלהלן: (א) פירוט התנועות בחשבון הבנק מתחילת שנת הלימודים בשנה מבוקרת עד יום פתיחת שנת הלימודים שלאחריה. (ב) פירוט סכום התקבולים השנתיים, לגבי כל שכבה בנפרד, לצד פעילויות שלשמן נתקבלו. (ג) פירוט סכום ההוצאות השנתיות, לגבי כל שכבה בנפרד, לצד הפעלויות שלשמן הוצאו. (ד) הסבר מפורט בקשר לסכומים חריגים שהוצאו מחשבון זה. (ה) פירוט הנסיבות שבהן נוצרו עודפים בחשבון (אם קיימים): מנהל/ת מוסד החינוך מורשה חתימה - עובד/ת בעל מוסד חינוך דיני חינוךלימוד חובהתקנות