תקנות לפתיחת גן ילדים

תקנות פיקוח על בתי ספר (בקשה לרשיון), תש"ל-1970 (להלן:"תקנות לפתיחת גן") בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4 ו-37 לחוק-פיקוח על בתי-ספר, תשכ"ט-1969, אני מתקין תקנות לפתיחת גן אלה: 1. בקשה לרשיון והגשתה (א) בקשה לרשיון לפתוח או לקיים בית-ספר שאיננו גן-ילדים תיערך לפי טופס א' לתוספת. (ב) בקשה לרשיון לפתוח או לקיים גן-ילדים תיערך לפי טופס ב' לתוספת. (ג) הבקשה תוגש בארבעה עותקים למנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות. 2. המצורפות לבקשה לכל עותק מהבקשה יצורפו מסמכים אלה: (1) אם המבקש הוא תאגיד - העתק מעודכן של תזכיר ותקנות ההתאגדות של החברה, תקנות האגודה או האגודה השיתופית, חוזה-השותפות של השותפות או המסמך האחר שלפיו הוקם התאגיד וכן פרטים על מי שבידו השליטה על התאגיד ועל מי שמוסמך לחייבו; (2) נסח מהרישום בפנקסי המקרקעין הנוגע למקרקעין המשמשים לצורך בית הספר; (3) אם בית הספר ייפתח או יקויים בבנין שכור - העתק מחוזה השכירות; (4) תשריטים של מבני בית הספר וחצרותיו, חתומים בידי מי שרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958; בגן-ילדים שהיה קיים ביום ב' באב תשכ"ט (17 ביולי 1969), יצורפו לבקשה תשריטים בקנה מידה 1:50 של בנין גן הילדים אף אם אינם חתומים בידי אדריכל או מהנדס, ובלבד שהם ערוכים באופן ברור ומשקפים נכונה את בנין הגן וחצרותיו; (5) פרטים בדבר הוראות הבטיחות וסדרי הבטיחות במבני בית הספר וחצרותיו; (6) תכנית הלימודים; (7) מערכת השיעורים; (8) התקנות לקבלת תלמידים לבית הספר ולהעברתם מכיתה לכיתה; (9) רשימת עובדי החינוך, ערוכה לפי טופס ג' לתוספת; (10) תקציב ההשקעות של בית הספר והמקורות לכיסויין; (11) תקציב בית הספר לשנה השוטפת או, אם הבקשה היא לרשיון לפתוח בית-ספר, לתקציב לשנה הראשונה; (12) מאזן השנה החולפת וחשבון ריווח-והפסד, כשבמסמכים אלה מופיעות ההכנסות וההוצאות הקשורות בניהול בית הספר. מסמכים אלה יהיו חתומים ביד רואה-חשבון כמשמעותו בחוק רואי-חשבון, תשט"ו-1955; (13) פרטים בדבר שכר הלימוד וסדרי גבייתו וכן דוגמה של החוזה או ההתחייבות; (14) פרטים בדבר תשלומים אחרים הנדרשים על ידי בית הספר וסדרי גבייתם, וכן דוגמה של חוזה או התחייבות. 3. בקשת רשות מקומית רשות מקומית המבקשת רשיון לבית-ספר שבבעלותה אינה חייבת לצרף לבקשתה את המסמכים המפורטים בתקנה 2(1), (2), (3), (10), (11) ו-(12). 4. בקשה לגבי בתי-ספר מסויימים מבקש רשיון לבית-ספר שהוא מוסד חינוך מוכר כמשמעותו בחוק לימוד-חובה, תש"ט-1949, או מוסד חינוך הכלול בהסדר של משרד החינוך והתרבות לשכר-לימוד מודרג, אינו חייב לצרף לבקשתו - (1) המסמכים המתוארים בתקנה 2(6), (7) ו-(8); (2) המסמכים המפורטים בתקנה 2(1), (2), (3) ו-(4) אם הם כבר נמצאים בידי משרד החינוך והתרבות. 5. בקשה לגבי גן-ילדים מבקש רשיון לגן-ילדים אינו חייב לצרף לבקשתו את המסמכים המפורטים בתקנה 2(6), (7), (8), (9), (10), (11) ו-(12). 6. תזכיר הסבר מבקש רשיון רשאי לצרף לבקשתו תזכיר המסביר את פרטי בקשתו על מצורפותיה. תקנות חינוך ממלכתי (פתיחת מוסדות), תשי"ד-1953 בתוקף סמכותי לפי סעיף 24 לחוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953, אני מתקין תקנות אלה: 1. פירושים בתקנות אלה - "חוק החינוך" פירושו - חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953; "חוק הלימוד" פירושו - חוק לימוד-חובה, תש"ט-1949; "תקנות הרישום" - תקנות לימוד-חובה וחינוך ממלכתי (רישום), תשי"ט-1959; "מוסד" פירושו - מוסד חינוך ממלכתי או מוסד-חינוך ממלכתי-דתי, לרבות גן ילדים; "גן ילדים" פירושו כמשמעותו בתקנות הרישום; שאר המונחים שאינם מצויים בחוק החינוך פירושם כמשמעותם בחוק הלימוד. 2. פתיחת מוסד במקום שאין מוסד רשות-חינוך מקומית, שלא קיים מוסד בתחום-שיפוטה ונרשמו בה, לפי תקנות הרישום, לפחות 11 תלמידים, תפתח מוסד בהתאם להודעות הורי התלמידים על בחירתם בחינוך ממלכתי או בחינוך ממלכתי-דתי. 3. פתיחת מוסד במקום שיש מוסד מסוג אחר רשות-חינוך מקומית, שבתחום שיפוטה קיים מוסד-חינוך ממלכתי ושהורי תלמידיו הודיעו על בחירתם בחינוך ממלכתי-דתי, תפתח מוסד-חינוך ממלכתי-דתי וכן בהיפוכו של דבר, אם נתמלאו תנאים אלה: (1) נרשמו ברשות החינוך המקומית או במוסד הקיים בתחום-שיפוטה לפי תקנות הרישום לפחות 25 ילדים בגיל 5 או לפחות מספר תלמידים כמפורט בתקנה 40 לתקנות הרישום; או (2) נרשמו ברשות-החינוך המקומית או במוסד הקיים בתחום-שיפוטה לפי תקנות הרישום לפחות 80 תלמידים שהסעתם למוסד אחר כרוכה בהוצאות כספיות ניכרות, בבעיות בטחון וכיוצא באלה או השארתם במוסד הקיים תצריך כיתה נוספת. קטיניםתקנותגן ילדים / פעוטון / משפחתון