השתק עילה השתק פלוגתא

מה ההבדל בין "השתק עילה" לבין "השתק פלוגתא" ? השתק עילה השתק פלוגתא: השתק עילה לפי דוקטרינה זו אין דנים פעם נוספת בגין עילה זהה בין אותם הצדדים. להפעלת עילה זו שלושה תנאים עיקריים: (1) זהות בעלי הדין (2) הכרעה לגופו של עניין בתביעה (3) זהות העילה הכלל של השתק עילה קובע בעיקרו, כי התדיינות בין צדדים אשר נדונה לגופה והוכרעה על-ידי בית-משפט מוסמך, שוב אין להיזקק לתביעה נוספת בין אותם צדדים או חליפיהם, אם זו מבוססת על עילה זהה. יש לבדוק האם לצד למשפט היה "יומו" בבית-המשפט באופן המצדיק קבלת טענת השתק עילה - יש לבחון, האם קיים חשש ממשי, כי לא ניתנה הזדמנות שווה למצות את מלוא הזכויות, המהותיות והדיוניות. השתק פלוגתא כלל השתק הפלוגתא קובע כי אם במשפט הראשון הועמדה במחלוקת שאלה עובדתית מסוימת שהיתה חיונית לתוצאה הסופית והיא הוכרעה שם בפירוש או מיכללא, כי אז יהיו אותם בעלי דין וחליפיהם מושתקים מלהתדיין לגביה מחדש במשפט השני, אפילו קימת אי זהות בין עילות שתי התביעות. לקיומה של עילה זו מספר תנאים, וביניהם התייחסות לשאלה עובדתית או משפטית מסויימת שהיתה חיונית לתוצאה הסופית אשר הוכרעה. השתק עילההשתק פלוגתאהשתק / דיני מניעות