מהו קדם משפט ?

##מהו קדם משפט ?## מטרתה של ישיבת קדם משפט הינה לרכז את כל השאלות המוקדמות המחייבות התייחסות על מנת שהתיק יהיה מוכן לקראת המשפט עצמו והצדדים ידעו בבירור מהן השאלות השנויות במחלוקת ומה עליהם להוכיח ולטעון במסגרת ההליך המתנהל , הכל כדי להבטיח דיון יעיל בבית המשפט. זאת להבדיל מישיבת הוכחות אשר במסגרתו מתנהל "המשפט" בפועל באמצעות חקירת העדים במשפט. תקנה 149 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד - 1984 קובעת כי ענין שהוחלט בו בקדם-משפט אין לפתוח שנית במשפט,והמשפט יתנהל על פי ההכרעות בקדם-משפט, זולת אם ראה בית המשפט הדן בתובענה לשנות מהן, מטעמים מיוחדים שיירשמו וכשהדבר דרוש כדי למנוע עיוות דין. כמו כן, לא ידון בית המשפט או הרשם בשום בקשה שבעל דין יכול היה להביאה בקדם-משפט, זולת אם ראה לעשות כן מטעמים מיוחדים שיירשמו וכשהדבר דרוש כדי למנוע עיוות דין. ##תקנות סדר הדין האזרחי החדשות (2018) ## לפי תקנות סדר הדין האזרחי החדשות - תקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 ישיבת קדם-המשפט תיקבע לאחר שהוגש כתב הגנה וחלף המועד להגשת כתב ההגנה האחרון. בית המשפט רשאי להורות שבעלי הדין יתייצבו בעצמם; אם בעל הדין הוא תאגיד – יתייצב נציג מוסמך, ואם בעל הדין הוא מדינה – יתייצב נציג מטעמה הבקיא בפרטי ההליך, ונציג המוסמך להחליט בעניינה יהיה זמין בטלפון בזמן ישיבת קדם-המשפט. בית המשפט רשאי לקיים ישיבת קדם-משפט גם בהיוועדות חזותית, בשיחת ועידה או בכל אמצעי טכנולוגי אחר. ##המסמכים להגשה לקראת קדם-המשפט## התובע יגיש עד 14 ימים לפני ישיבת קדם-המשפט הראשונה והנתבע יגיש עד שבעה ימים לפני ישיבה זו את המסמכים המפורטים להלן וכל מסמך נוסף שעליו יורה בית המשפט: (1) רשימת העדים שבכוונתו להזמין למתן עדות, לשם הצגת מסמכים או למתן תעודת עובד ציבור או תעודה ציבורית; הרשימה תכלול בצד כל עד פירוט תמציתי של הצורך והמטרה של העדתו; קיים חשש ממשי להשפעה על עד או אם קיים טעם מספיק אחר, רשאי בעל הדין לציין זאת ברשימה בלי לציין את שמו והפירוט הנדרש ובישיבת קדם-המשפט יבורר העניין; (2) רשימת המסמכים מתוך תצהיר גילוי המסמכים, שבכוונת בעל הדין להגיש כראיה במהלך המשפט. ##רציפות הדיון## לפי סעיף 64 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, לאחר ישיבת קדם-המשפט המסכמת יתקיים דיון במועדים שבית המשפט יורה, ובמסגרתו יובאו ראיות בעלי הדין והדיון בהליך שבו החלה שמיעת הראיות יתקיים ברצף והמשך הדיון במועד נדחה יתקיים בתוך ימים ספורים, זולת אם נסיבות העניין מחייבות אחרת; לעניין זה, על בית המשפט להבטיח, ככלל, שחקירה נגדית של עד תהיה מיד ובהמשך לחקירתו הראשית. ##שינוי מועד דיון## לפי סעיף 65 לתקנות החדשות, ככלל יש לקיים כל דיון הקבוע בבית המשפט במועד שנקבע. אם ביקש בעל הדין לשנות את מועד הדיון, יציין בכותרת הפנייה את המועד שאותו הוא מבקש לשנות ויצרף את המסמכים המאמתים את העובדות המפורטות בפנייתו. טעמים כגון שיקולי נוחות, הסכמת בעלי הדין, עומס עבודה, קיום משא ומתן לפשרה או הליך גישור לא יהוו, ככלל, עילה מספקת לשינוי מועד הדיון. בפנייה לשינוי מועד דיון שביסודה נסיבות אישיות של בעל דין או בא-כוחו יבחן בית המשפט האם היה ניתן למצוא פתרון סביר אחר שיאפשר את קיום הדיון או את הקדמתו. פנייה לשינוי מועד הדיון מחמת קיומם של מספר דיונים באותו מועד תוגש מיד עם היוודע קיומו של דיון מקביל; פנייה שלא תוגש כאמור יכול שתידחה מטעם זה בלבד; שינוי מועד דיון בשל קיומו של דיון מקביל ייעשה רק אם מתברר כי לא ניתן לקיים את שני הדיונים במועדם תוך מיצוי אמצעים סבירים אחרים. בכל החלטה בפנייה לשינוי מועד דיון יבחן בית המשפט את מספר הפניות הקודמות שהוגשו בתיק ואת משק הזמן שבו התיק תלוי ועומד ובית המשפט רשאי לחייב את הפונה בהוצאות לטובת בעל הדין שכנגד או לטובת אוצר המדינה אם סבר שהנסיבות מצדיקות זאת. שאלות משפטיותקדם משפט