דוקטרינת סמכות נגררת

מהי "סמכות נגררת" ? "סמכות נגררת" של בית המשפט נועדה לפתור מצבים בהם בית משפט דן בתביעה, ותוך כדי הדיון מתעוררת בו, דרך אגב, שאלה שהכרעתה נדרשת לבירור העניין, במקרים כאלה מוסמך בית-המשפט להכריע באותה שאלה אף אם הכרעת-מישרין בה נתונה לסמכותם הייחודית של בית-משפט או של בית דין אחר סעיף 76 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, מסדיר את דוקטרינת "סמכות נגררת" כפי שהיא מקבלת את ביטויה במשפט הישראלי וקובע כי אם הובא עניין כדין לפני בית משפט והתעוררה בו דרך אגב שאלה שהכרעתה דרושה לבירור העניין, רשאי בית המשפט להכריע בה לצורך אותו עניין אף אם העניין שבשאלה הוא בסמכותו הייחודית של בית משפט אחר או של בית דין אחר. בית המשפט ציין בפסיקתו כי שמה של תקנה 76, "סמכות נגררת", עשוי לבלבל מאחר שסעיף זה אינו דן בסעדים נגררים, אלא בשאלה, "שהכרעתה דרושה לבירור העניין", המתעוררת מבירורו של "עניין" אחר, שהובא כדין לפני בית המשפט. סעיף זה קובע כי לבית המשפט סמכות נגררת לפסוק בכל שאלה המתעוררת אגב דונו בעניין המצוי בגדר סמכותו, גם אם אותה שאלה גופה, לא הועמדה לדיון בפני אותו בית משפט כשאלה ישירה והינה מחוץ לגדר סמכותו העניינית. דוקטרינות משפטיותסמכות נגררתסמכות עניינית