סעיף 76 לחוק בתי המשפט

סעיף 76 לחוק בתי המשפט, התשמ"ד-1984 קובע כי אם הובא ענין כדין לפני בית משפט והתעוררה בו דרך אגב שאלה שהכרעתה דרושה לבירור הענין, רשאי בית המשפט להכריע בה לצורך אותו ענין אף אם הענין שבשאלה הוא בסמכותו הייחודית של בית משפט אחר או של בית דין אחר. הוראת סעיף 76 לחוק בתי המשפט קובעת כי בית-משפט הדן בסמכות, ותוך כדי הדיון מתעוררת בו, דרך אגב, שאלה שהכרעתה נדרשת לבירור העניין, מוסמך הוא בית-המשפט להכריע באותה שאלה אף אם הכרעת-מישרין בה נתונה לסמכותו הייחודית של בית-משפט או של בית דין אחר. ההכרעה באותה שאלת-אגב כוחה יהא יפה רק באותם הליכים עצמם, דהיינו: ההכרעה באותה שאלה לא תהא מעשה בית-דין. תכלית ההוראה גלויה על-פניה: מחד גיסא, שלא להביא לפיצול בלתי-ראוי של דיונים, ומאידך גיסא- ובשל צמצום ההכרעה בשאלת-האגב "לצורך אותו עניין"- לשמור כראוי על חלוקת הסמכויות בין גופי השפיטה כפי שנקבעה בחוק. חוק בתי המשפט