סעיף 79א' לחוק בתי המשפט

מהי פשרה לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט ? פסק דין בפשרה מבוסס על כללי הצדק הטבעי (הנשקלים במאזני משפט). הפשרה מביאה בחשבון שיקולים מוסריים טהורים כמו עקרונות של חרות, צדק, יושר ושלום ויש פעמים שהפשרה חופפת במלואה את הדין המהותי הנוהג. פסק דין בפשרה אינו מתייחס רק להיבט המהותי, כאשר הרעיון המרכזי העומד מאחורי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט (נוסח משולב) התשמ"ד - 1984, הינו להחיש לסיים בהקדם האפשרי את הסכסוך מצד אחד ומצד שני להקל את העומס על בתי המשפט. בית המשפט הדן שלא על דרך פשרה, פוסק על פי הדין המהותי המיושם על העניין שבפניו, אך בצד זאת, אין ביהמ"ש מנוע מלהביא בחשבון שיקוליו (במקרה שאין מניעה לכך לפי הדין), גם שיקולים אחרים שהינם שיקולים אנושיים ומוסריים המתאימים לנסיבות המיוחדות של העניין ושל המתדיינים באותו תיק. גם בפסק דין בדרך הפשרה, שוקל בית המשפט את שיקולי הדין והשיקולים האחרים, אך בעוד שבדיון רגיל, הבכורה בשיקול הדעת מבוסס על הדין, הרי שבדרך הפשרה, מוסמך ביהמ"ש לשנות את סדר העדיפויות ואם ראה בית המשפט לטוב לפניו, ישקול רק - או, בעיקר - שיקולים שבדין, ראה לטוב לפניו , ישקול רק - או, בעיקר - אותם שיקולים נוספים. בתהליך ההכרעה רשאי הוא לאחוז באלה כמו באלה במידה היפה בעיניו.מאחר והגעתי למסקנה, כי הפוליסה בוטלה לאחר חצי שנה והעדה אוולין קוטאי, אף העידה מפורשות על כך, הרי שלא ברור, מדוע תבעה התובעת את הפרמיה בגין כל תקופת הביטוח, דהיינו לשנה שלמה בסך של 2,476 ₪ ליום הנפקתה (ראה סעיף 5 לכתב התביעה). עד התובעת, מר יעקב קלמן מסוכנות הביטוח קש שמסר תצהיר, בנספח ג' לתצהירו מציג את יתרת החוב בגין 182 ימי ביטוח, בסך של 1,043 ₪ בלבד. זו אכן היתרה הנכונה שחב הנתבע לתובעות בגין התקופה בה הייתה הפוליסה בתוקף גם לפי מסקנתי האמורה, אך גם לפי גרסת התובעת ואיני סבור, כי יש לחייבו במלוא הפרמיה בגין כל תקופת הביטוח כנתבע ע"י התובעות בתביעתן. הנתבע אומנם לא מעלה כל טענה בגרסה נגדית לעניין הסכום בכתב הגנתו, אך אני סבור, כי מסמכי התובעת בעניין זה מדברים בעד עצמם ובמסגרת סמכותי לפסוק בפשרה, מן הדין לעשות שימוש בסמכות זו לצורך האיזון הנכון. בנסיבות העניין , מהטעמים האמורים ומכוח הסמכות שניתנה לי, אני מחייב את הנתבע לשלם לתובעת סך של 1,043 ₪, בתוספת הפרשי הצמדה בנסיבות העניין מיום 31.12.01 ועד לתשלום המלא בפועל, כמו כן לשלם לתובעות שכר עדיה באופן יחסי בסך של 500 ₪, בתוספת אגרת משפט בסך של 277 ₪, וכן שכ"ט עו"ד בסך של 792 ₪ כולל מע"מ. הסכום יועבר לב"כ התובעות מתוך הפיקדונות שהופקדו ע"י הנתבע בביהמ"ש ( 500 ₪ ביום 26.04.04 בבש"א 163785/04, ו - 5,026 ₪ ביום 28.10.04 קבלה 18 בש"א 163783/04) והיתרה ככל שתיוותר תועבר לידי ב"כ הנתבע. חוק בתי המשפטפסק דין בפשרה (סעיף 79א')