עיכוב ביצוע פסק דין

מהו עיכוב ביצוע פסק דין ? האם הגשת ערעור מצדיקה עיכוב ביצוע פסק דין ? ככלל, על פי תקנה 466 לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד-1984 הגשת ערעור אינה מעכבת את ביצוע פסק הדין עליו מערערים. בית המשפט ציין בפסיקתו כי העילה העיקרית העלולה להניע את בית המשפט לעכב את הביצוע היא, שאם יזכה המערער בערעור לאחר שבוצע פסק הדין, יהא זה מן הנמנע - או קשה מאוד - להשיב את המצב לקדמותו הכלל הוא כי יש לבצע את פסק-הדין עם נתינתו, והגשת ערעור אינה מעכבת את ביצוע פסק-הדין שעליו מערערים. אין לסטות מכלל זה אלא אם מתקיימים תנאים אחדים: למבקש סיכויים טובים להצליח בערעור; יהיה קשה מאוד להשיב את המצב לקדמותו אם לא יעוכב הביצוע והערעור יתקבל; ביצועו המיידי של פסק-הדין יגרום למבקש נזק שאינו ניתן לתיקון. יודגש כי כאשר מדובר בחיוב כספי הנטייה היא שלא לעכב את ביצועו של פסק-הדין, כדי לזכות בסעד זמני עד לבירור הערעור, או בקשת הרשות לערער, חייב המבקש להראות בתצהירו כי קיים צידוק להגן על תביעתו בטרם יתברר הערעור, או בקשת הרשות לערער, ואם נדחתה תביעתו בערכאה הראשונה, הרי לכאורה היא אינה מבוססת, ולא בנקל יינתן לו הסעד חרף דחיית התביעה. "הכלל הוא כי מי שזכה בדינו זכאי לממש את פרי זכייתו, ועל המבקש לעכב את ביצוע פסק הדין מוטל לשכנע את בית המשפט בקיום נימוק המצדיק סטייה מן הכלל. סטייה כאמור עשויה להיות מוצדקת בהתקיים שני תנאים מצטברים: כי למערער סיכויים טובים להצליח בערעורו; וכי אם לא יעוכב הביצוע, והערעור יתקבל, יהיה זה מן הנמנע - או קשה מאוד - להשיב את המצב לקדמותו, או כי ביצועו המיידי של פסק הדין יגרום למערער נזק שאינו ניתן לתיקון. כדי לזכות בעיכוב ביצוע של פסק-דין הקובע חיוב כספי, מוטל על המבקש להראות שאם יזכה בערעורו לא יוכל לגבות בחזרה מן התובע את כספו. חשש זה אינו מתקיים כאשר מול המבקש עומדת המדינה, שחזקה עליה כי היה ותפסיד בערעור, תשיב למבקש את כספו. הכלל הבסיסי הוא כי מצבו הכלכלי של מערער שהוטל עליו חיוב כספי אינו מהווה שיקול במסגרת שקילת בקשתו לעכב את ביצוע פסק הדין. ברם, גם אם אין המדובר בעמדה גורפת - משמע שלפעמים יש מקום לשקול אף את מצבו הכספי של המבקש ואת האפשרות שיתמוטט כלכלית הרי שההתחשבות במצבו של המבקש ובהשפעת ביצועו המיידי של פסק הדין על מצבו מותנית בתנאים הבאים: ראשית, בכך שהמבקש יניח תשתית עובדתית מספקת לטענותיו באשר לנזקים שייגרמו לו כתוצאה ממימוש פסק הדין, למהותם ולאפשרות תיקונם, ולצורך כך על המבקש להגיש תצהיר שבו יפורטו היטב העובדות אשר עליהן נסמכות טענותיו. שנית, על המבקש לשכנע את בית המשפט בכך שלכאורה יש לערעורו סיכויים טובים להתקבל; ושלישית, מוטל על בית המשפט לתת את דעתו, בהקשר האמור, גם לפגיעה האפשרית שעלולה להיגרם לזוכה כתוצאה מן העיכוב. בתצהיר המצורף לבקשתו חייב המבקש לפרט את הנסיבות המורות, כי ביצועו המיידי של פסק הדין עלול להסב לו נזק שאין לו תקנה. בית המשפט לא יסתפק בהצהרתו הסתמית, כי אמנם כן הוא הדבר, ללא פירוט וללא תיאור העובדות, אלא אם המסקנה עולה מטבע העניין, כגון שהיה פסק דין ופסק הדין הוא פינוי, או פסק הריסת בית. ביצוע פסק דיןעיכוב ביצוע