הגדרת "עילת תביעה"

התובע זכאי לסעד המבוקש על-ידו אם העובדות שבכתב התביעה מגלות עילה משפטית המוכרת על-ידי הדין ואין נפקא מינה מהי אותה עילה משפטית, ואיזו היא, או אם אותה עילה נטענה במילים מפורשות על-ידי התובע אם לא. לשון אחרת: אם התובע מבקש סעד פלוני על סמך נימוק משפטי מסוים ובית-המשפט מוצא את תביעתו צודקת, לאור אותן העובדות הכלולות בכתב התביעה, אך מנימוק משפטי אחר רשאי הוא לקבל את התביעה, ואין זה בבחינת פסיקה על יסוד עילה אחרת. יש להבחין היטב בין המשמעויות והשימושים השונים הנעשים במושג "עילה" ובמיוחד יש להבחין בין המושג "עילה" המציין מערכת עובדות המזכה בסעד משפטי לבין המושג עילה במשמעות זכות, או סעד ובעוד שאסור לבית-המשפט לפסוק על סמך עילה שונה במשמעות הראשונה של המלה, הרי רשאי הוא לפסוק על סמך עילה שונה במשמעות השנייה - אם מערכת העובדות שבכתב התביעה מגלה זאת. האם אי אזכור "עילת תביעה" כגון סעיף מסוים בפקודת הנזיקין [נוסח חדש], או אי ציון הביטוי "גרם הפרת חוזה" בכתב התביעה, מונעים העלאת הטיעון בסיכומים ? תשובת בית המשפט היא שלילית וזאת בתנאי שהעובדות שהוכחו מניחות יסוד לעילה זו. בית המשפט פסק כי אין צורך להביא את הוראות הדין המזכות בסעדים עקב עובדות מסויימות; הימנעות מלציין סעיף מסויים לא תפגום בשלמות הצגתה של עילת התביעה הספציפית . מה פירוש המונח "העדר עילת תביעה" ? : מתי תידחה / תימחק תביעה בעילת "העדר עילת תביעה" ? העדר עילת תביעה הוא פגם המתגלה על פני כתב התביעה עצמו, מקריאת המסמך וללא חקירה ודרישה בעובדות. לצורך כך חייב הנתבע להניח, כי יעלה בידי התובע להוכיח את כל אשר טען בכתב התביעה, היינו, את כל "העובדות המהותיות" אשר פירש בו בהתאם לתקנה 9(5) ותקנה 71(א) לתקנות סדר הדין האזרחי. אף אם ברור ונעלה מכל ספק הוא, שעל יסוד העובדות שטען להן לא יוכל התובע לזכות בסעד שביקש, כי אז - ורק אז - אומרים שכתב התביעה אינו מראה עילה. הלכה פסוקה היא כי מחיקת תובענה או דחייתה על הסף מחמת העדר עילת תביעה הם אמצעים הננקטים בלית ברירה וכמוצא אחרון. הגדרות משפטיותהעדר עילה