פיצויים על הפרת חוזה

האם אפשר לקבל פיצויים על הפרת חוזה ? "הפרה" מוגדרת בסעיף 1 לחוק החוזים תרופות כ-"מעשה או מחדל שהם בניגוד לחוזה". "הפרה יסודית" מוגדרת בסעיף 6 לאותו חוק כ- "הפרה שניתן להניח לגביה שאדם סביר לא היה מתקשר באותו חוזה אילו ראה מראש את ההפרה ותוצאותיה, או הפרה שהוסכם עליה בחוזה שתיחשב ליסודית..." אחריותו של המוכר להפרת חוזה אינה מותנית בשיטת המשפט בישראל ביסוד של אשמה כלשהי. לכן, במסגרת הקביעה של הפרת חוזה המכר בגין אי-התאמה, אין כל חשיבות לשאלה אם המוכרים נהגו בתום-לב או בהיעדר רשלנות. חיובם הוא להשיג את התוצאה של מילוי התניה החוזית, אשר במקרה שלנו, נוגעת לגודל שטח הנטו של הממכר. נקודת המוצא המקובלת היא, שאחריות חוזית היא אחריות מוחלטת, במובן זה שהיא קמה בדרך כלל במלוא היקפה בלא תלות באופי ההפרה, בהלך מחשבתו של המפר או בנסיבות אחרות. בית המשפט העליון את קיומו של סעד עונשי בגדר מושג הפיצויים לפי סעיף 10 לחוק החוזים תרופות בשל הפרת חוזה תשל"א-1970, באלו המלים: בקביעת שיעור הפיצויים על-פי הוראת סעיף 10 לחוק החוזים תרופות בשל הפרת חוזה תשל"א-1970 ההדרכה החקיקתית הינה דלה. כל שנקבע בסעיף 10 לחוק התרופות הוא כי "הנפגע זכאי לפיצויים בעד הנזק". על בסיס הוראה זו פיתחו בתי-המשפט במשך השנים תורת פיצויים מקיפה, אשר קובעת אמות מידה לקביעת שיעור הפיצויים. ביסוד תורה זו מונחת הגישה כי מושג הפיצויים שולל סעד עונשי ומתמקד בסעד תרופתי, אשר נועד להסיר את הנזק ולהיטיבו. עקרון הגג המשותף לכל אמות מידה אלה הינו כי מטרת הפיצויים הינה השבת המצב לקדמותו (restitutio in integrum). המשמעות של עקרון גג זה הינה כי יש להעמיד את הנפגע, במונחים כספיים, באותו מצב שהיה נתון בו אילו היה החוזה מקוים. המבחן לקביעת שיעור הפיצויים הוא באותו סכום, אשר, במונחים כספיים, יש בו כדי להעמיד את הנפגע, מבחינת הנזק שנגרם לו, באותו מצב, בו היה נתון, לו קוים החוזה, ולולא התרחשה ההפרה. לסיכום, לבית המשפט קיימת סמכות לפסוק פיצויים עונשיים בדיני נזיקין. עם זאת, בפועל בתי המשפט אינם מרבים לפסוק פיצויים עונשיים אלא במקרים נדירים הכרוכים בפגיעה קשה במיוחד, שנילווה לה אשם ברמה גבוהה, המצדיק תגובה עונשית גם במישור האזרחי. הפרת חוזהחוזהפיצויים