9 אחוז נכות

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא 9 אחוז נכות: 1. זהו ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים לפי חוק נפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970, מיום 25/6/13 ("הוועדה"). בהחלטתה קבעה הוועדה כי את נכותו הצמיתה של המערער בשיעור 9% מיום 13/7/12 ("ההחלטה"). 2. טענות הערעור מופנות כנגד קביעות הוועדה בתחום האורטופדי, ליקוי השמיעה והטנטון. 3. לטענת המשיב, החלטת הוועדה מנומקת ומפורטת, ולא נפל בה פגם משפטי. לאור האמור לעיל אני קובעת כדלקמן: 4. לאחר שעיינתי בנימוקי הערעור, בפרוטוקול הוועדה ובכלל החומר המונח לפני ונתתי דעתי לטענות הצדדים בדיון, הגעתי למסקנה כי דין הערעור להידחות. 5. ביום 25/6/13 התכנסה הוועדה, בהרכב מומחה לרפואת אף אוזן גרון, מומחה לנוירוכירורגיה ומומחה לפסיכיאטריה, ועיינה בחומר הרפואי שעמד לפניה. הוועדה הקשיבה לתלונות המערער ורשמה אותן בסעיף 26 לפרוטוקול. הוועדה תיארה את דברי המערער, לפיהם הוא "שומע רעשים, לפעמים לא שומע. כאבים בצוואר עקב רסיס שחדר לצוואר". המערער אובחן כסובל מ"חבלה אקוסטית, בספק טנטון לא תמידי". הוועדה קבעה למערער נכות משוקללת בשיעור 9% מיום 13/7/12, לפי הפירוט הבא: נכות נפשית בשיעור 5% נכות בשיעור 1% בגין ירידה בשמיעה נכות בשיעור 1% בגין טנטון לא תמידי נכות בשיעור 1%, בגין כאבי צוואר נכות בשיעור 1%, בגין צלקת הנכות האורטופדית 6. לטענת המערער, בהרכב הוועדה לא ישב מומחה בתחום האורטופדי, והוועדה אף לא ביקשה להיוועץ עם יועץ אורטופד על מנת לקבוע את נכותו בתחום זה. לפי הטענה הסתמכה הוועדה על קביעות של וועדות רפואיות קודמות בתחום האורטופדי. לטענת המשיב, התביעה להחמרת מצב עניינה בתחום א.א.ג., ולכן הוועדה לא נדרשה להתייחס לתחום האורטופדי. 7. הוועדה אכן לא בדקה את המערער בתחום האורטופדי, אלא ציינה כי "במקום הפציעה בצוואר מימין, לא נראה כל ממצא". בשים לב לכך שתביעת ההחמרה התייחסה לאוזניים בלבד, הרי שלא נפל פגם בהחלטת הוועדה אשר לא בדקה אותו בתחום האורטופדי. לפיכך, טענת ערעור זו נדחית. הנכות בגין ליקוי שמיעה 8. המערער הוסיף וטען, כי הוועדה לא שלחה את המערער לבדיקת שמיעה עדכנית, וביססה החלטתה על בדיקה שנערכה שנתיים קודם לכן. המשיב טען, כי לוועדה נתון שיקול הדעת באם לשלוח את המערער לבדיקת שמיעה חדשה, ומאחר שמדובר בשיקול דעת רפואי, אין לבית הדין סמכות להתערב. 9. הוועדה התייחסה בהחלטתה לבדיקות שמיעה שונות שנערכו למערער, ביום 19/7/10, 28/11/10, 17/8/12. לאחר שהשוותה בין ממצאי הבדיקות השונות קבעה הוועדה כי ישנה ירידה קלה עד מתונה בטונים הגבוהים עם שמיעה תקינה בתדרי הדיבור. אין לקבל את טענת המערער כי היה על הוועדה להפנות את המערער לבדיקת שמיעה עדכנית, שכן החלטה זו מסורה לשיקול דעתה הבלעדי של הוועדה. על כן, לא מצאתי כי נפל פגם משפטי כלשהו בכך שהוועדה קבעה למערער נכות בגין ליקוי שמיעה בהסתמך על שלוש בדיקות שמיעה שונות שנערכו לו, ומבלי שהפנתה אותו לבדיקת שמיעה נוספת. לפיכך, נדחית טענת הערעור בנוגע לליקוי השמיעה. הנכות בגין טנטון 10. לסיום טען המערער כי טעתה הוועדה משקבעה כי קיים טנטון לא תמידי, מבלי לבחון לעומק את טענות המערער ו/או להפנותו לבדיקה עדכנית. לטענת המשיב, הוועדה ביססה החלטתה על תיאור הטנטון שמסר המערער בפני הוועדה. 11. לפני הוועדה טען המערער כי הוא שומע רעשים, ולפעמים לא שומע. אני סבורה כי אין לקבל את טענת המערער כי הכוונה לכך שהוא אינו שומע באופן כללי, אלא שיש להבין את תלונת המערער כמתייחסת לטנטון, היינו רעש תמידי. הוועדה קבעה כי המערער מסר תלונה על טנטון מימין בלבד, שהתחיל כשבוע לאחר האירוע, ולדברי המערער דבר לא השתנה מאז. לדעת הוועדה, "תיאור זה אינו מתאים לטנטון אמיתי בעקבות האירוע הנדון". מדובר בקביעה רפואית מובהקת, שאין בית הדין מוסמך להתערב בה. אף אין לקבל את טענת המערער כי היה על הוועדה להפנותו לבדיקה מטעמה. אופן עריכת הבדיקה הקלינית, והפניית הנפגע לבדיקות רפואיות, הוא עניין רפואי המצוי בשיקול דעתה המקצועי של הוועדה. משכך, אין בית הדין מוסמך להתערב בהחלטת הוועדה שלא להפנות את המערער לבדיקות נוספות. לאור האמור, נדחית טענת הערעור בהתייחס לטנטון. 12. מכאן שלא מצאתי בנימוקי הערעור כל נימוק משפטי אשר יצדיק התערבותו של בית הדין בקביעות הוועדה, קביעות רפואיות מקצועיות, המצויות בתחום סמכויותיה הבלעדי של הוועדה. 13. לאור האמור, הערעור נדחה בזאת. 14. אין צו להוצאות. 15. לצדדים מוקנית הזכות לפנות לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים בבקשת רשות לערער על פסק הדין וזאת תוך 30 ימים מעת שיומצא להם פסק דין זה. אחוזי נכותנכות