אי הכרה כחולה פוליו

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא אי הכרה כחולה פוליו: 1. בפני ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים (נפגעי פוליו) מיום 25.1.2011 אשר דחתה את תביעתה של המערערת להכיר בה כחולת פוליו. העובדות: 2. הועדה התכנסה בעקבות פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה מיום 16.12.10 (ב"ל 2822-09; להלן - פסק הדין), אשר הורה, על יסוד הסכמת הצדדים, כי עניינה של המערערת יוחזר לועדה אשר תפעל כדלקמן: "עניינה של המערערת יוחזר לוועדה לעררים לעניין נפגעי הפוליו על מנת שתעיין במסמך של ד"ר דובה שטיין שכותרתו סיכום מידע רפואי מיועד לעיריה מתאריך 20.6.96, וכן סיכום מידע רפואי במסמך מיום 9.12.10 שם מצויין poliomyelitis late effect משנת 1987. לאור זאת תשקול שוב את עמדתה ותנמק החלטתה. המערערת תוזמן להופיע ולטעון בפני הועדה טרם מתן החלטתה. הועדה תנמק החלטתה." 3. הועדה התכנסה ביום 25.1.11, שמעה את טיעוני המערערת, עיינה בפסק הדין וקבעה כדלקמן - "הועדה עברה שוב על תיקה הרפואי ואין כל התייחסות ספציפית של רופא נוירולוג או אורטופד. והאישורים שמדובר בפוליו נרשמו ע"י רופא המשפחה. מאידך עברה ועדת ניידות ושם נקבע במפורש שמדובר בהמפריזיס ספסטית ומדובר בחולה עם פיגור ואפילפסיה. אין מדובר במחלת פוליו. גם ועדה זו התרשמה בבדיקתה הקלינית שהממצאים שנמצאו אינם מתאים למחלת פוליו כל וכלל ולכן דוחה את הערר." טענות הצדדים: 4. לטענת המערערת, הועדה לא פעלה בהתאם להוראות פסק הדין ולא התייחסה למסמכים הרפואיים כנדרש. עוד טענה המערערת כי הועדה לא נימקה את מסקנתה ולא הסיקה את המסקנות הנדרשות, בהתאם למסמכים שעמדו בפניה. לפיכך , מבוקש כי עניינה יוחזר לוועדה בהרכב אחר. 5. לטענת המשיב, הועדה פעלה כמצוות פסק הדין, שמעה את המערערת, עיינה במסמכים ונימקה את החלטתה. כמו כן הועדה בדקה את המערערת ועיינה בבדיקות נוספות, אשר גם בהן לא נמצאה עדות למחלת הפוליו. על כן , סבור המשיב כי הועדה מילאה אחר הוראות פסק הדין, ויש לדחות את הערעור. דיון והכרעה: 6. הלכה פסוקה היא כי בית הדין מוסמך לדון במסגרת ערעור על החלטות ועדות רפואיות לעררים בשאלות משפטיות בלבד. כבר נקבע, כי במסגרת סמכותו בוחן בית הדין אם הועדה טעתה בשאלה שבחוק, חרגה מסמכותה, הסתמכה על שיקולים זרים או התעלמה מהוראה המחייבת אותה (ראו: עב"ל (ארצי) 10014/98 יצחק הוד - המוסד לביטוח לאומי, פד"ע לד 213 (1999)). עוד נקבע כי קביעת שיעור הנכות וסעיפי הליקוי הרלוונטיים הן קביעות רפואיות מובהקות הנמצאות בתחום סמכותה הבלעדית ובית הדין אינו מוסמך להתערב בהן (ראו : עב"ל (ארצי) 217/06 יוסף בן צבי - המוסד לביטוח לאומי, (לא פורסם, 22.6.2006)). 7. כמו כן , אחת מהחובות המוטלות על הוועדה הרפואית לעררים, בהיותה גוף מעין שיפוטי היא חובת ההנמקה על מנת לאפשר ביקורת שיפוטית של בית הדין על החלטותיה (ראו: דב"ע (ארצי) ם/1318-01 עטיה - המוסד לביטוח לאומי, פד"ע טו 60). אשר לחובת ההנמקה, עליה להיות ברורה ומפורשת ממנה ילמד לא רק רופא אחר את הלך המחשבה שהביא להחלטה, אלא גם בית הדין יוכל לעשות זאת ולבחון האם הועדה נתנה פירוש נכון לחוק (ראו: דב"ע (ארצי) מג/1356 - 01 לביא - המוסד לביטוח לאומי, פד"ע יז 130). 8. הלכה היא כי כאשר מוחזר עניין לדיון מחודש בוועדה על פי פסק דין, על הוועדה להתייחס אך ורק לאמור בהחלטת בית הדין ולפעול על פי הנחיותיו. כמו כן, במקרה של ערעור על החלטת הוועדה ביקורתו השיפוטית של בית הדין מוגבלת לבחינת השאלה אם הוועדה מילאה אחר האמור בפסק הדין (ראו: דב"ע (ארצי) נא/29 - 01 פרנקל - המוסד לביטוח לאומי, פד"ע כד 160; עב"ל (ארצי) 114/07 עורקבי - המוסד לביטוח לאומי, (לא פורסם, 8.1.2008). 9. בענייננו, טענות המערערת מכוונות כולן כנגד שיקול דעתה הרפואי של הוועדה אשר לבית הדין אין סמכות להתערב בו. על פי ההלכה, בית הדין אינו שם עצמו כמומחה לרפואה והוא אינו קובע האם המערערת חלתה במחלת הפוליו מאחר וזהו תפקיד הועדה. 10. עיון בפרוטוקול הוועדה מלמד כי הוועדה התכנסה בהרכב נכון אשר כלל מומחים בתחום הפגימות מהן סובלת המערערת. הוועדה עיינה בתיקה הרפואי של המערערת, במסמכים אליהם הפנה פסק הדין ונימקה את החלטתה. בנוסף הסתמכה הועדה על הבדיקה הקלינית אשר בוצעה על ידה , במסגרתה לא נמצאה עדות למחלת הפוליו. הועדה הרפואית מציינת כי האישורים הרפואיים אליהם הפנה פסק הדין ניתנו על ידי רופאי משפחה, ואין בתיקה הרפואי של המערערת אישורים מרופא נוירולוג או אורטופד. 11. לאור האמור לעיל , קביעת הועדה בעניין זה היא עניין רפואי המבוסס על שיקול דעתה ואין כל מקום להתערב בקביעה זו. יתר על כן, הנמקת הועדה ברורה ואין כל קושי לעמוד אחר הלך רוחה. סוף דבר: 12. הערעור נדחה. משהמערערת מיוצגת על ידי הלשכה לסיוע משפטי - אין צו להוצאות. הצדדים רשאים לפנות לבית הדין הארצי לעבודה בבקשת רשות ערעור על פסק דין זה בתוך 30 יום. פוליו