אי ידיעה על התליית רישיון נהיגה

סעיף 52 לפקודת התעבורה, המסמיך את רשות הרישוי, להורות על התליית רשיון נהיגה, מטעמי בטיחות, כדלקמן: "(א) היתה רשות הרישוי סבורה כי בדרך נהיגתו של אדם יש משום סכנה לבטיחות התנועה רשאית היא לצוות על התליית רשיון הנהיגה שלו עד שיעבור בחינות ובדיקות רפואיות שתקבע ויימצא מתאים לנהוג רכב, ובלבד שהרשות תזמינו לבחינות ולבדיקות רפואיות ששה שבועות מיום שהחליטה על התליית רשיונו". סעיף 52 לפקודת התעבורה, עוסק בהתליית רישיון הנהיגה, מכוח החלטה מנהלית של רשות הרישוי ונראה, כי פסילת רישיון הנהיגה או התלייתו, מכוח החלטה מנהלית כאמור, נכנסת לתוקפה, ממועד שהודע לנהג, דבר פסילתו מלהחזיק ברישיון נהיגה, כאמור בסעיף 67 לפקודת התעבורה. תקנה 212 (א) לתקנות התעבורה, מוסיפה ומסמיכה את רשות הרישוי להזמין, בכל עת, בעל רישיון נהיגה לבדיקה רפואית לקביעת כושר הנהיגה. תקנה 215 לתקנות התעבורה דנה בחובת בעל רישיון הנהיגה, להתייצב לבדיקה ואת תוצאות אי ההתייצבות, כדלקמן: "(א) בעל רשיון שהוזמן כאמור, חייב להתייצב במקום ובמועד הנקובים בהזמנה, אלא אם נתן לרשות הרישוי, לפני המועד הקבוע, סיבה סבירה לאי-יכולתו להתייצב. (ב) לא התייצב בעל רשיון שהוזמן כאמור בתקנת משנה (א) ולא נתן לרשות הרישוי סיבה סבירה לאי יכולתו להתייצב, רשאית רשות הרישוי להתלות את תוקף רישיון הנהיגה שלו עד שיתייצב במקום ובמועד שקבעה". תקנה 214 לתקנות התעבורה, קובעת כדלקמן: "הזמנה תישלח לבעל הרישיון בדואר רשום, לפי הכתובת שנרשמה במאגר נתוני הנהגים של רשות הרישוי, ויראו אותה כמסורה לבעל הרישיון בתום שבעה ימים משליחתה, אלא אם כן הכתובת הרשומה כאמור יסודה בטעות של רשות מרשויות המדינה." הלכה פסוקה , כי יש לפרש תנאי זה בהתאם לנורמה הקבועה בסעיף 67 לפקודת התעבורה לפיה, נהיגה בפסילה תחשב רק במקרה בו קיימת למבוטח ידיעה פוזיטיבית. "בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון, המתבססת על לשונו של סעיף 67 לפקודת התעבורה [נוסח חדש], באין הודעה לנהג על שלילת רישיונו אין לראות בו כמי שנהג בעת פסילת רישיונו. הודעה יכולה להיות בדרכים שונות, בעל - פה או בכתב, ובלבד שאמנם תהיה הודעה. גם אם הוזמן הנהג לדיון בו נפסל רישיונו ולא התייצב אין לייחס לו ידיעה קונסטרוקטיבית. פסילת רישיון אינה תקפה כלפי הנוהג כל עוד לא הודע עליה ונדרשת ידיעה ממשית על הפסילה ע"א 11924/05 שומרה חברה לביטוח בע"מ נ' עזבון המנוחה ממו ז"ל, 20.6.07; א' רבלין, תאונת הדרכים - תחולת החוק, סדרי דין וחישוב פיצויים, מהדורה רביעית, 2012, עמ' 521, י' אנגלרד, פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, מהדורה שלישית, תשס"ה, עמ' 259)." ת"א 31624/08, עדי קורוצ'רו נ' שלמה שיטרית.משפט תעבורהרישיון נהיגה