אי יכולת לעבוד בגלל מחלה

מעדות התובע עולה כי מצב בריאותו הירוד נבע ממחלת הפטיטיס C ממנה סבל אותה תקופה ואשר בגינה הוא נאלץ להפסיק את עבודתו בפועל תקופה ממושכת לפני מתן הודעת ההתפטרות. קראו דוגמא מהפסיקה בנושא קראו דוגמא מהפסיקה בנושא אי יכולת לעבוד עקב הפטיטיס C: 1. בפנינו תביעה לתשלום פיצויי פיטורים ופיצויי הלנה בגינם, דמי הבראה והפרשות לקרן הפנסיה. רקע כללי וטענות הצדדים 2. הנתבעת הינה חברה העוסקת בעבודות גינון והשקיה, בעיקר ברשויות המקומית. התובע הועסק בנתבעת בעבודת גינון וניהול עבודה החל מיום 1.2.02 ועד ליום 20.8.08, מועד בו מסר לנתבעת מכתב התפטרות בשל מצב בריאותו (ראה - נספח א' לכתב התביעה). 3. מעדות התובע עולה כי מצב בריאותו הירוד נבע ממחלת הפטיטיס C ממנה סבל אותה תקופה ואשר בגינה הוא נאלץ להפסיק את עבודתו בפועל תקופה ממושכת לפני מתן הודעת ההתפטרות. התובע צירף למכתב הפסקת העבודה מכתב של רופא תעסוקתי מיום 6.7.08 שמוען לנתבעת, במסגרתו נכתב כי לאחר שהתובע נבדק פעם נוספת ולאחר עיון בחווה"ד הרפואיות ובמסמכים מעודכנים נמצא כי הוא אינו מסוגל להמשיך בעבודתו. 4. מן המסמכים שהוצגו לבית הדין עולה כי לאחר מתן הודעת ההתפטרות הגיש התובע ביום 27.10.08 תביעה לתשלום דמי אבטלה כאשר המוסד לביטוח לאומי הכיר בהתפטרות כ"התפטרות מוצדקת" לצורך קביעת הזכאות לדמי אבטלה החל ממועד 31.7.08 (ראה - נספח ב' לתצהיר התובע). 5. הנתבעת טענה במסגרת כתב ההגנה כי התובע מנע ממנה את האפשרות לבדוק לאשורן את המגבלות הרפואיות החלות עליו ובהתאם לכך אף להציע לו עבודה חלופית. כמו כן, היא טענה כי הבהירה לתובע את רצונה להמשיך ולהעסיקו בעבודה התואמת את מגבלותיו וכי היא פנתה לרופא התעסוקתי על מנת לברר מהן ההגבלות החלות על התובע במטרה לאפשר לה להציע לו עבודה חלופית כאמור. עוד הוסיפה הנתבעת וטענה כי היא פנתה לרופא התעסוקתי ביום 9.11.08 וכן ביום 23.11.08 בבקשת הבהרה הנוגעת למגבלות החלות על התובע ולאפשרות להעסיקו בעבודה חלקית או חלופית. בהתאם לכך, הוצגו לביה"ד תשובותיו של הרופא התעסוקתי מיום 23.11.08 אשר הבהיר כי התובע אינו מסוגל להמשיך לעבוד כגנן, גם לא במשרה חלקית, וכן את תשובתו מיום 3.12.08 במסגרתה ציין, כי מאחר והתובע הוגדר כמובטל ע"י שרות התעסוקה הרי שאין הוא זכאי לשרות רפואה תעסוקתית בהתאם לשרותי בריאות בעבודה על פי תקנה 2(2) לתקנות מס מקביל (שרותי בריאות בעבודה) 1973. משכך הפנה הרופא התעסוקתי את הנתבעת לגורמים מחוץ לקופה"ח על מנת לקבוע את כושר העבודה של התובע לגבי עבודה אחרת. זאת, בהתאם לשאלת ההבהרה הנוספת של הנתבעת מיום 23.11.08. על יסוד טענות אלה טענה הנתבעת כי לא התקיימו התנאים המזכים בתשלום פיצויי פיטורים בנסיבות של התפטרות מחמת מצב בריאותי וזאת מהטעם שהתובע לא איפשר לה לבדוק כדבעי את מגבלותיו הרפואיות טרם ההתפטרות ולהציע לו עבודה חלופית בהתאם. אשר לזכויות הנוספות הנתבעות - הפרשות לפנסיה ודמי הבראה - טענה הנתבעת כי התובע קיבל את מלוא זכויותיו. 6. מטעם התובע העיד בפנינו התובע עצמו ואילו הנתבעת לא הציגה ראיות מטעמה, חרף הארכה שניתנה לה ע"י ביה"ד על מנת לעשות כן. הכרעה זכאות התובע לתשלום פיצויי פיטורים 7. אשר לדעתנו יאמר - כי סבורים אנו שיש להעדיף את עמדת התובע בכל הנוגע לזכאות לפיצויי פיטורים על פני עמדת הנתבעת. משמע- סבורים אנו כי על בסיס מכלול הראיות כפי שהוצגו בפני בית הדין, יש לקבוע כי התובע זכאי לתשלום פיצויי פיטורים בהתאם לסע' 6 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג - 1963, וזאת מן הטעמים כדלקמן: התובע העיד בפני בית הדין - ודבריו לא נסתרו - כי בתקופה מושא המחלוקת וכחודשיים לפני מתן מכתב ההתפטרות, הוא נאלץ להעדר מעבודתו בשל מחלת הפטיטיס C בה חלה, שגרמה לו לחולשה ועייפות ולא אפשרה לו לעבוד. התובע אף העיד - וגם דבריו אלה לא נסתרו - כי במהלך התקופה בה נעדר מעבודתו כאמור, הוא שוחח מספר פעמים עם מנהל הנתבעת מר בן-עמי וכי הוא הבהיר למר בן עמי את מצבו הרפואי ואת המחלה ממנה הוא סובל. לדבריו, במהלך שיחות אלה מר בן-עמי לא הציע לו תעסוקה חלופית ואף לא הציע לבדוק אפשרות של מציאת תעסוקה חלופית בהתאם למגבלותיו. משכך ובנסיבות אלה, מסר התובע ביום 20.8.08 הודעת התפטרות בצירוף מכתבו של הרופא התעסוקתי מיום 6.7.08. 8. זה המקום לציין כי מהגרסה הנטענת של הנתבעת בכתב ההגנה עולה - כי היא פנתה לראשונה לרופא התעסוקתי בבקשת הבהרה ביום 9.11.08; קרי - זמן ניכר לאחר שהתובע נתן הודעת התפטרות בצירוף מכתבו של הרופא התעסוקתי. בנוסף יאמר - כי עיון במכתב זה מיום 9.11.08 מלמד - כי גם שעה שהנתבעת פנתה לשיטתה לרופא התעסוקתי בשאלות הבהרה (זמן ניכר לאחר ההתפטרות), היא עשתה כן בלשון רפה ולא ציינה באופן ספציפי מהי העבודה החלופית שהיא מבקשת להציע לתובע הדורשת את התייחסותו של הרופא התעסוקתי. רק במסגרת מכתבה של הנתבעת מיום 23.11.08 הפנתה הנתבעת לרופא התעסוקתי שאלה קונקרטית - האם התובע יוכל לעבוד במשרה חלקית או מלאה כמחסנאי בנתבעת או בכל עבודה אחרת פרט לעבודה בגינון. הצעה שלא הוצעה לתובע עד אז (ראה - נספח לכתב ההגנה). 9. הרושם המתקבל אפוא מן המכלול; קרי - מעדות התובע אשר העיד על שיחות שקוימו בעל-פה במהלך תקופת מחלתו עם מנהל הנתבעת, מהעיתוי בו בחרה הנתבעת לפנות לראשונה אל הרופא התעסוקתי ומתוכן הפניות כאמור הינו - כי הנתבעת לא הציעה לתובע בזמן אמת תעסוקה חלופית ואף לא היתה נכונה לבחון באופן אמיתי אפשרות מעשית לשלב את התובע בעבודה שכזו. 10. לאור כל האמור, על יסוד מכתבו של הרופא התעסוקתי ועל יסוד קביעתנו לעיל, סבורים אנו כי קמה לתובע זכאות לתשלום פיצויי פיטורים, בהתאם לנתבע בכתב התביעה ובהעדר תחשיב נגדי. 11. אשר לתביעה לתשלום פיצויי הלנת פיצויי פיטורים - הרי שיש לדחותה מחמת התיישנות מהותית, בשים לב לכך שהתביעה הוגשה ב- 8.10.11 ואילו יחסי העבודה הסתיימו ביום 20.8.08. זכאות התובע לתשלום הפרשות לקרן הפנסיה ודמי הבראה 12. אשר לתביעה לתשלום הפרשות לקרן הפנסיה, הרי שהתובע עתר במסגרת כתב התביעה לתשלום ההפרשות לקופת הגמל בשיעור של 6% (הפרשות המעביד), בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי בענף החקלאות. זאת, שעה שלשיטתו, במהלך כל תקופת עבודתו הנתבעת נמנעה מלהפריש הפרשות אלה כמתחייב. בהתאם לצו ההרחבה בענף החקלאות, החל עפ"י האמור בו על כל מקום עבודה בענפי החקלאות לכל סוגיה, לרבות עבודות גננות לסוגיה - נדרש המעסיק להפריש תשלום בעבור פנסיית יסוד בשיעור של 6% מהשכר הכולל של העובד. הנתבעת לא הציגה ראיות לסתור את טענת התובע בדבר אי ביצוע הפרשות לקרן הפנסיה, כאשר גם מתלושי השכר אשר הוצגו לביה"ד עולה כי הנתבעת לא הפרישה את ההפרשות המתחייבות לקופת הגמל. בנסיבות אלה, אנו מקבלים אף רכיב תביעה זה, בהתאם לתחשיב המפורט בכתב התביעה ובהעדר תחשיב נגדי. 13. אשר לתביעה לתשלום דמי הבראה, הרי שהנתבעת לא הציגה ראיות לסתור את גרסת התובע גם בהקשר זה, לפיה לא שולמו לו דמי הבראה בגין שתי שנות עבודתו האחרונות, בהתאם לכך אנו מקבלים אף רכיב תביעה זה, בהתאם לתחשיב המפורט בכתב התביעה ובהעדר תחשיב נגדי. סוף דבר 14. לאור כל האמור לעיל, אנו קובעים כי הנתבעת תשלם לתובע בתוך 30 יום ממועד קבלת פסק-דין זה, את הסכומים כדלקמן: סך של 44,414.5 ש"ח בגין פיצויי פיטורים, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום 20.8.08 ועד למועד התשלום בפועל. סך של 4,634 ש"ח בגין דמי הבראה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום 20.8.08 ועד למועד התשלום בפועל. סך של 26,650 ש"ח בגין הפרשות לקרן הפנסיה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום 20.8.08 ועד למועד התשלום בפועל. סך של 5,000 ש"ח בגין הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. רפואההתפטרות בגלל מצב רפואי