אי תשלום זמני של דמי גמולים

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא אי תשלום זמני של דמי גמולים: 1. לפני בקשת הנתבעות 2 ו-5 (מגדל ניהול קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ ומנורה מבטחים פנסיה בע"מ- בהתאמה) לסילוק התביעה נגדן על הסף - כל אחת מטעמיה (להלן- הבקשות). הבקשה לסילוק התביעה על הסף מטעם הנתבעת 2 2. לטענת הנתבעת 2 (להלן- מגדל) יש לדחות את התביעה נגדה על הסף מחמת היעדר עילה ו/או היעדר יריבות ומהנימוקים הבאים: א. החל מחודש אוגוסט 2006 לא שולמו דמי גמולים עבור התובע וזאת חרף מכתבי ההתראה שנשלחו אליו. לפיכך, התובע הפך למבוטח שאינו פעיל ושאינו זכאי לקבלת פנסית נכות מקרן הפנסיה "מקפת החדשה" המנוהלת על ידי מגדל. ב. במועד קרות הנכות, בין אם ארע ביום 19.3.2008 כפי שנטען בתחילה במכתב ב"כ התובע למגדל מיום 11.3.2010 ובין אם ארע ביום 27.11.2006 כפי שנטען בכתב התביעה המתוקן, התובע לא היה מבוטח פעיל בקרן "מקפת החדשה". במועד קרות הנכות, התובע כבר עבר יחד עם יתר עובדי הנתבעת 4 מקרן הפנסיה "מקפת החדשה" לקרן הפנסיה "מבטחים החדשה". ג. עוד נטען, כי גם אם תוכח רשלנות כלשהיא של אחד הצדדים ו/או מי מהם, אשר התרשלו בביצוע ההעברה ושמירה על הרצף הביטוחי, מגדל אינה צד לכך. 3. התובע מתנגד לבקשה מהטעמים הבאים: א. הבקשה אינה נתמכת בתצהיר. ב. טענותיה של מגדל לרבות הסתמכותה על טענותיהם של צדדי ג' נדרשות לבירור עובדתי. הבקשה לסילוק התביעה על הסף מטעם הנתבעת 5 4. לטענת מנורה מבטחים פנסיה בע"מ (להלן - מנורה או הנתבעת) יש לדחות את התביעה נגדה על הסף מחמת התיישנות. לטענתה, התובע הגיש תביעה לקרן הפנסיה "מבטחים החדשה" ביום 20.11.2008. הועדה הרפואית לענייני "מבטחים החדשה" קבעה כי לאור מועד הצטרפות התובע לקרן החל מחודש דצמבר 2006 ולאור העובדה כי קיים רישום רפואי אודות הנכות מיום 27.11.2006, הסיבה שבעטיה נטענת הנכות, מקורה במחלה הקודמת למועד הצטרפותו של התובע לקרן הפנסיה. על החלטה זו הגיש התובע ביום 9.9.2009 ערעור לקרן הפנסיה וביום 29.11.2009 התכנסה הנציבות לבירור מחלוקות בחברת מנורה (להלן- הנציבות) לדון בערעור. במעמד זה הוסבר לתובע שמועד הצטרפותו נקבע בהתאם למועד קבלת הפרמיה הראשונה בגינו ביום 17.12.2006. התובע טען כי מצבו הרפואי אינו תוצאה של מחלה קודמת להצטרפותו לקרן, שהרישום בתיק הרפואי אינו נכון וכי קיימת לו רציפות זכויות מכח ביטוחו בנתבעת 2. לאחר שטענות התובע נשמעו התקבלה החלטה כדלקמן: "הנציבות הסבירה לעמית ולאחותו כי עליהם לפנות למעסיק ולקופ"ח על מנת לברר את עובדות המקרה כפי שהוצגו בפניהם בדיון כאמור, לפיכך סוגרת הנציבות את תיק הערעור. כמו כן, מבקשת הנציבות להבהיר, כי ערעורו של העמית יבחן בשנית במידה ויומצאו, תוך חודשיים ממועד שליחת הפרוטוקול, מסמכים המתייחסים למועד תשלום הפרמיה הראשונה ו/או תאריך אבחון המחלה." התובע לא העביר ל"מבטחים החדשה" מסמכים כלשהם ומשכך, החלטת הנציבות הפכה לחלוטה. בהתאם לתקנה 114 לתקנון שעמד בתוקפו ביום 24.12.2007 (מועד אובדן הכושר הנטען) ניתן להגיש ערעור על החלטת הנציבות בתוך 45 ימים מיום המצאת ההחלטה לתובע. לנוכח העובדה שהתובע לא הגיש ערעור על החלטת הנציבות במועד, הוא אינו רשאי להגיש תביעה כנגד הנתבעת. 5. התובע מתנגד לבקשה מהטעם שטענת ההתיישנות לא הועלתה בהזדמנות הראשונה. לטענתו, הנתבעת לא העלתה את טענת ההתיישנות במסגרת ההליכים שהתנהלו בבית המשפט השלום בנצרת, במסגרת טענותיה לתיקון שם הנתבעת ממנורה מבטחים ביטוח בע"מ למנורה מבטחים פנסיה בע"מ ולהעברת הדיון לבית הדין לעבודה. כך גם, טענה זו, לא נזכרה בהתכתבויות של התובע עם הנתבעת, טרם הגשת התביעה. עוד נטען כי הבקשה לא נתמכה בתצהיר ודי בכך כדי לדחותה. 6. בתשובת הנתבעת לתגובת התובע נטען כי היא צורפה להליך רק לאחרונה במסגרת כתב התביעה המתוקן, כאשר קודם לכן התביעה הופנתה למנורה חברה לביטוח בע"מ. מכאן, שהנתבעת הגישה את הבקשה בהזדמנות הראשונה בה ניתן היה להעלותה. עוד צוין כי כבר במסגרת ההודעה הראשונה בהליך שהתנהל בבית משפט השלום בנצרת הנתבעת ציינה שהיא שומרת על כל זכויותיה לרבות אי ויתור על טענות לסילוק על הסף ובין היתר טענות התיישנות. דיון והכרעה 7. לאחר שעיינתי בבקשות, בתגובות ובכתבי הטענות, לא מצאתי הצדקה לסילוק התביעה על הסף כנגד הנתבעות 2 ו -5 מהטעמים המפורטים להלן. 8. ההלכה בכל ערכאות המשפט ובפרט בבתי-הדין לעבודה היא כי דחיית תובענה על הסף או מחיקתה הן בגדר אמצעים הננקטים בלית ברירה ופתרון המחלוקת לגופה הוא לעולם עדיף. מגמתם של בתי-המשפט בכלל ובתי-הדין לעבודה בפרט, לברר ולהכריע בתובענה לגופה, על פני סילוקה על הסף [ראו: דב"ע (ארצי) מז/15-3 אפנר - מפעלי הדסה לנוער, עבודה ארצי, כרך כ(2) 242; דב"ע (ארצי) נא/3-31 חיפה כימיקלים בע"מ - כלפון, פד"ע כב 518; דב"ע (ארצי) נא/3-195 תובנה מכונות תרגום - סגל, פד"ע כג 274]. עוד נפסק שסעד של סילוק תובענה על הסף הוא סעד קיצוני ובית-הדין אינו נוקט בו אלא במקרים חריגים [ראו: ע"ע (ארצי) 408/07 מדינת ישראל - כהן (13.02.2008)]. 9. גם במקרים בהם נוכח בית-המשפט כי לתביעת התובע סיכוי קלוש, בית-המשפט לא יחסום בפניו את האפשרות לברר את תביעתו לגופה [ראו: בג"צ 254/73 צרי חברה פרמצבטית וכימית - בית-הדין הארצי לעבודה, פ"ד כח(1) 372; ע"א 76/86 ד"ר פיינשטיין - ה.ש מלונות בע"מ, פ"ד מג(3) 124]. רק לאחרונה בבר"ע (ארצי) 12384-02-10 (ניתן ביום 10.02.2012) חזר בית-הדין הארצי על הנסיבות בהן ייעתר בית-הדין לבקשה למחיקה על הסף, וכדלקמן: "מתן סעד של מחיקת תביעה על הסף מחוסר עילה מחייב קביעה, שגם אילו היו העובדות הנטענות לביסוס העילה מוכחות במלואן, אין בנמצא עילה מצד הדין אשר מאפשרת היענות לתביעה [ע"א 6313/01 עיזבון המנוח שיאון ז"ל - הכשרת היישוב חברה לביטוח בע"מ, נ(1) 567]. על כן, נקודת המוצא לדיון בבקשה לסילוק על הסף היא כתב התביעה שהוגש על-ידי התובע, כאשר על בית-הדין לבחון אם בהנחה שיוכיח את טענותיו יוכל לזכות בתביעתו. במסגרת בקשה למחיקת תביעה על הסף מחמת היעדר עילה נדרש בית-הדין ל"בחינה טכנית-פורמאלית של כתב התביעה" בלבד, במסגרתה די בכך שהתובע יראה כי על-פני כתב התביעה בידו עילה בת תביעה [ע"א 2967/95 מגן וקשת בע"מ - טמפו תעשיות בירה, פ"ד נא(2) 312]". 10. עניינה של התביעה דנן בטענות התובע לפיצוי בגין הפסד פנסיית נכות וזאת בשל מחדלים ו/או רשלנות של מי מהנתבעים בהעברת התובע מקרן הפנסיה "מקפת החדשה" לקרן הפנסיה "מבטחים החדשה" ללא רציפות זכויות. טענת הנתבעת 2 לפיה התובע לא היה במעמד של מבוטח פעיל במועד קרות הנכות אינה ניתנת להכרעה ללא בירור עובדתי ומשפטי בדבר מעמדו של התובע בתקופת ארכת הביטוח. כך גם, בשלב זה, לא ברור, מדוע לא בוצע ניוד הכספים שנצברו לזכות התובע בקרן הפנסיה "מקפת החדשה" לקרן הפנסיה "מבטחים החדשה" ולא ניתן לקבוע שלנתבעת 2 אין כל מעורבות ו/או אחריות לכך. יתר על כן, הנתבעת 2 הינה בעל דין דרוש לצורך הכרעה בשאלות המתעוררות בתובענה זו וגם מטעם זה אין מקום לסילוק התביעה כנגדה על הסף. בהתייחס לטענת הנתבעת 5 -אין בידי לקבל את טענת התובע לפיה טענת ההתיישנות לא נטענה בהזדמנות הראשונה. כפי שנטען על ידי הנתבעת 5, היא צורפה לראשונה להליך זה במסגרת כתב התביעה המתוקן ועל כן, טענת ההתיישנות הועלתה בהזדמנות הראשונה בה ניתן היה להעלותה. עם זאת, לנוכח העובדה שהנתבעת 5 הינה בעל דין דרוש לצורך הכרעה ביעילות ובשלמות בשאלות המתעוררות בתובענה זו ובפרט בסוגית הרצף הביטוחי, לא מצאתי לנכון להכריע בשאלת ההתיישנות כבר בשלב זה, והיא תידון כאחת הפלוגתאות בתיק. 11. לאור כל האמור - הבקשות לסילוק על הסף - נדחות. הוצאות הבקשות יילקחו בחשבון במסגרת פסק-הדין. פנסיהדמי גמולים (פנסיה)