איחוד וחלוקה בקרקע חקלאית

למרכז לרישום משבצות חקלאיות הוענקה סמכות הועדה המחוזית לתכנון ולבניה בקשר להכנה ואישור של תכניות בדבר איחוד וחלוקה בקרקע חקלאית, ומטבע הדברים תכנית איחוד וחלוקה משנה את הגבולות הישנים בתחום התכנית. קראו דוגמא מהפסיקה בנושא איחוד וחלוקה בקרקע חקלאית: המבקשים חברי משמר השבעה מושב עובדים להתישבות שיתופית בע"מ (להלן: "האגודה") ומחזיקים כברי רשות בנחלה חקלאית מס' 94 אותם קיבלו מהורי המבקש. משבצת הקרקע של המושב מושכרת לאגודה על פי חוזה שכירות תלת שנתי המתחדש מעת לעת. על משיב 5, מרכז מיפוי ישראל, הוטל על ידי מינהל מקרקעי ישראל להכין מפה שתאפשר רישום הזכויות בנחלות בשם חברי האגודה. בשנת 1994 אושרה למתן תוקף תכנית משמ/גנ/134 שהוכנה לצרכי רישום המשבצת בלשכת רישום המקרקעין. בפברואר 1999 פורסמה על ידי האגודה הודעה לפיה האגודה יוזמת מפה לצרכי רישום, והמתיישבים הוזמנו לעיין בה. המבקשים עשו כן וגילו כי 2 הגבולות הצדדיים של חלקה א בנחלתם הוצמדו לקווי אפס של בתים שנבנו בחלקה זו ללא היתר בניה ותוך שימוש חורג. עוד גילו כי חלקה א גובלת מצד דרום-מזרח בפס ירק לכל אורכה, ומעבר לפס שטח ציבורי שהתכנית הציעה להפכו למגרשי מגורים בהרחבת היישוב. ב-28.2.99 פנו המבקשים במכתב לאגודה וקבלו על קיפוח נחלתם במפה שהוכנה לצרכי רישום, ודרשו לתקן את המפה באופן שגבולות חלקה א בנחלתם ישארו כפי שהיו. מכאן ואילך נוהלה התכתבות בין המבקשים לאגודה, הוצעו הצעות שלא היו מקובלות על המבקשים, והסכסוך נותר בעינו. ב-12.6.00 נרשמה במרשם המקרקעין תצ"ר 551/00, ללא השינויים אותם דרשו המבקשים במכתבם מ-28.2.99 להכניס בתכנית. ב-14.7.05 הגישו המבקשים תביעה לצו עשה הקובע את מיקום וגבולות נחלת המבקשים. בד בבד עם הגשת תביעתם הגישו המבקשים את בקשתם בבש"א 16030/05 לצו מניעה זמני המורה למשיבים כי: "המשיבים יימנעו מכל שינוי מצב פיסי, משפטי, או תכנוני, בחלקה א בנחלה חקלאית מס 94 במושב משמר השבעה (להלן: "הנחלה"), כפי שהיתה, במיקומה, בגודלה וצורתה המקוריים (12.911 דונם), כך, גבול מערב של חלקה א על קו צינור המים בין נחלה 94 לבין נחלה 93, וגבול מזרח החלקה הוא קו הגבול במפת חלוקת הנחלות הסוכנותית, שאומץ בתכנית הפרצלציה המקורית, היא תכנית גז/134/9. כמו כן, המשיבים ינקטו בכל הפעולות הנחוצות לביצוע האמור לעיל, לרבות הפסקת עבודת כל שלוח או קבלן או עובד מטעם מי מן המשיבים, ולרבות הודעה על האמור לעיל לכל גורם רלבנטי המצוי בידיעתם הם". כמו כן הגישו המבקשים את בקשתם בבש"א 16032/05 לצו עשה זמני המורה כי : "א. המשיבות 1,2 ו-3 יחתמו על בקשות קיימות של המבקשים להיתרי בניה ולחידוש היתר שימוש חורג במבנים הקיימים בנחלה, לגביהם נדרשים אישורים אלה. ב. המשיבה 3 תמנע מכל הליך פלילי נגד המבקשים, בהקשר להעדר אישורים סופיים של היתרי בניה ושימוש חורג בחלקה א בנחלת המבקשים, עד לתום ההליכים המשפטיים בתובענה דנן". ההסבר לעיתוי הפניה לבית המשפט הובא בסעיף 37 לתצהיר התומך בבש"א 16032/05: "אנו טוענים כי במהלך חודש יוני 2005 החלו עבודות בניה, בעיקר תשתית לפניה ופיתוח סביבתי, ניקוי וישור הקרקע, בשטח המיועד לבניה 'בהרחבה' של משמר השבעה לפי תצ"ר 551/00 לת.מ. גז/314/21. שטח זה גובל לשטח השצ"פ הגובל לחלקה א שלנו מצד מזרח. מכאן כי המשיבה 1 החלה ליישם בפועל את התכניות 'החדשות', הפוגעות קניינית בחלקתנו. כמו כן, בחודש יולי 2005 פורסם בישוב דבר זימון מעוניינים להקצאת מגרשים לפי התכניות 'החדשות' להגרלתם". בש"א 16032/05 סעד זמני נועד לשרת את הסעד הנתבע בתיק העיקרי, ולמנוע סיכולו לבטל פגיעה טריה בזכות או בתובע. צו העשה הזמני המבוקש לא נועד לשרת את הסעד הנתבע בתיק העיקרי, ותכליתו אינה לשמר מצב קיים. הבקשה נדחית. בש"א 16030/05 א. המבקשים היו מודעים לשינוי גבולות נחלתם לפחות מאז שנת 1999. המבקשים היו מודעים לכך שהאגודה מקדמת את רישום משבצת האגודה במירשם המקרקעין, ולא נקטו באמצעים משפטיים למניעת הרישום. כאמור, בינתיים הרישום הושלם ב-12.6.00. הואיל והרישום הושלם, הסעד שעניינו המנעות משינוי המצב המשפטי או התכנוני אינו עוד אקטואלי. ב. המבקשים לא הניחו תשתית עובדתית ומשפטית לביסוס טענתם לזכות לרישום נחלתם בגבולות המקוריים על פי המפה ההיסטורית של הסוכנות. ג. למרכז לרישום משבצות חקלאיות הוענקה סמכות הועדה המחוזית לתכנון ולבניה בקשר להכנה ואישור של תכניות בדבר איחוד וחלוקה בקרקע חקלאית, ומטבע הדברים תכנית איחוד וחלוקה משנה את הגבולות הישנים בתחום התכנית. ד. כעולה מהבקשה עצמה העבודות ששימשו עילה להגשת הבקשה אינן מבוצעות בתחום נחלת המבקשים, כי אם בשטח הגובל בשטח השצ"פ בגבול חלקה א של המבקשים. ה. נזקם של המבקשים מאי מתן הצו המבוקש הינו נזק הניתן לפיצוי כספי. לא שוכנעתי כי נזק זה עולה על הנזק הצפוי מעיכוב של לפחות 4 שנים (פרק הזמן הצפוי עד למתן פסק דין בתיק העיקרי) בעבודות התשתית להכשרת השטחים שיועדו להקצאת מגרשים בתכנית ההרחבה של האגודה, תכנית שהמבקשים מודעים לה מזה תקופה ארוכה. הבקשה נדחית. הוצאות הבקשה תלקחנה בחשבון בתיק העיקרי. קרקעותחקלאותקרקע חקלאיתאיחוד וחלוקה מחדש