ביטול כתב אישום בגלל טעות טכנית

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא ביטול כתב אישום בגלל טעות טכנית: עניינה של החלטה זו - בקשה לביטול כתב האישום מחמת פגמים שנפלו בהודעות הקנס המנהלי שקדמו להגשת כתב האישום. העובדות 1. ביום 4.5.08 הוגשו כנגד הנאשם בתיק פ 1408/08 (להלן: "הנאשם") וכנגד הנאשמת בתיק פ 1412/08 (להלן: "הנאשמת"), כתבי אישום שעניינם העסקת עובדים זרים בניגוד להוראות חוק עובדים זרים התשנ"א-1991 (להלן - "חוק עובדים זרים"). 2. שני כתבי האישום הוגשו בעקבות בקשות להישפט שהוגשו על ידי הנאשמים בגין קנסות מנהליים שהוטלו עליהם. על הנאשם הוטלו ביום 11.12.06 קנסות מנהליים בגין העסקת שני עובדים זרים ללא היתר ואילו על הנאשמת הוטלו ביום 6.5.07 קנסות בגין העסקת 14 עובדים זרים (להלן - "הקנסות"). על הודעות הקנס מופיעות חתימתו של מר רועי ביטון. 3. טרם הקראת כתב האישום, עתר ב"כ הנאשמים לביטול כתבי האישום. הטענה העיקרית שעליה מבוססת הבקשה משותפת לשני כתבי האישום ואילו לכל אחד מהנאשמים טענה נוספת הנוגעת לעניינו בלבד. טענות הנאשמים 4. טענתם המרכזית של הנאשמים היא כי נפל פגם מהותי בהודעות הקנס שנשלחו אליהם בכך שההודעות לא היו חתומות על ידי הגורם המוסמך לחתום עליהן ומשכך, הוטל הקנס שלא כדין ודינו להתבטל. לטענתם, בהסתמך על פסיקת בתי הדין האזוריים (פ 1491/08 משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה - דניאל לוי, ניתן ביום 14.1.09; פ (נצרת) 1011/08 משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה - כהן רפאל, ניתן ביום 30.12.08; פ (נצרת) 1088/08 משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה - מ.ע. גולן, ניתן ביום 11.12.08; פ (ב"ש) 1197/08 משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה - א.א. רם שיווק, ניתן ביום 21.12.08) ופסיקת בית הדין הארצי בעניין סבן (עפ"א (ארצי) 14/06 סבן - מדינת ישראל משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, ניתן ביום 9.1.07), משההחלטה על הטלת הקנסות נתקבלה על ידי מר אילן אוחיון והודעות הקנס נחתמו בידי מר רועי ביטון, המשמשים שניהם כרכזי קנסות, הוטלו הקנסות על ידי גורמים שאינם מוסמכים לעשות כן ויש לבטל את כתבי האישום מחמת פגמים מהותיים שנפלו בהודעות הקנס. 5. לטענת הנאשמים, כתבי האישום כנגדם הוגשו בעקבות בקשות להישפט שהגישו כאפשרות שניתנה להם על פי דין בעקבות קנסות מנהליים שהושתו עליהם. לטענתם, מהלכת סבן למדים על הקשר בין הקנס המנהלי לבין כתב האישום ומשהקנס המנהלי בטל מעיקרו מחמת פגם, אך מובן הוא כי לא ניתן להגיש כתב אישום בגינו. 6. באשר לתיק פ 1408/08 טוען ב"כ הנאשם, בנוסף לטענותיו בעניין הקנס, הרי שחלק ב' לכתב האישום, הקובע כי הנאשם עבר על הוראות סעיף 6(ה) לחוק עובדים זרים, אינו נתמך בעובדות המפורטות בכתב האישום. עוד טוען הנאשם, כי כתב האישום הוגש לאחר שהוטל עליו קנס בגין העסקת שני עובדים זרים ואולם כתב האישום מייחס לו העסקת ארבעה עובדים זרים ללא היתר. לדבריו, משאין התאמה בין הודעת הקנס לבין עובדות כתב האישום דין כתב האישום להימחק. 7. באשר לתיק פ 1412/08 טוען ב"כ הנאשמת, כי העובדים הזרים הועסקו על פי חוזים כדין תוך שהם מנויידים מחקלאי אחד למשנהו בתוך המושב. לטענת הנאשמת, בנסיבות אלה אין מדובר בעבירה על החוק, וזאת על פי הצהרת ראש מינהלת ההגירה במשרד לביטחון פנים בפני ועדה מיוחדת של הכנסת לבחינת בעיית העובדים הזרים שהתקיימה ביום 11.1.05. טענות המאשימה 8. לטענת המאשימה, ההחלטה על הטלת הקנס נתקבלה על ידי מר אילן אוחיון ואילו הודעות הקנס נחתמו על ידי מר רועי ביטון. לעמדתה, הן מר ביטון הן מר אוחיון הוסמכו לתפקידם כדין. עוד טוענת המאשימה כי אין לבטל את כתב האישום משלושה טעמים מצטברים: האחד - חזקת תקינותם של מעשי המינהל. השני - על פי הוראות סעיף 8 לחוק העבירות המינהליות אין דרישה כי פרטי המפקח או הסמכתו יופיעו על טופס הקנס המינהלי הקצוב. והשלישי - על פי הוראות חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, פגם טכני בכתב האישום אינו מביא לבטלות כתב האישום. 9. ב"כ המאשימה ביקש להמציא לבית הדין כתבי ההסכמה של מר רועי ביטון ומר אוחיון וביום 30.3.09 המציא לתיק בית הדין עותק מפרסום ההסמכות ברשומות (ילקוט פרסומים 5330 מיום 23.9.04; ילקוט פרסומים 10. לגופו של תיק פ 1408/08 טען ב"כ המאשימה, כי אין מניעה לתקן את כתב האישום וכי גם אם קיים חוסר התאמה בין הקנס לבין כתב האישום, רשאית היתה המאשימה לעשות כן. באשר לטענה כי לא ברור מכתב האישום מהן העובדות הנוגעות לאי קיום הוראות המפקח, טען כי מדובר בדרישות להמצאת מסמכים וזימון לחקירה שנשלחו לנאשם ושהנאשם לא ציית להן. באשר לתיק פ 1412/08 טען ב"כ המאשימה, כי ניוד העובדים הזרים התבצע שלא בתחום המושב ולמעסיק שאינו חקלאי. כמו כן, טען כי מדובר בטענת הגנה ולא בטענה של פגם בכתב האישום היכולה לשמש בסיס לביטול כתב האישום בטרם הקראה. הכרעה 11. בית הדין הארצי בפרשת מדינת ישראל נ' מ.ע. גולן בע"מ, בחן את שאלת כשירותן של הודעות קנס, הכיר באפשרות שפגם בהודעת הקנס יכול ויביא לביטולו של כתב אישום, וקבע כי ככלל, בבחינת הפגמים ותוצאותיהם מקובל להבחין בין פגם מהותי היורד לשורש העניין ומשפיע על תוקפה של ההחלטה המנהלית, לפגם טכני שעל אף קיומו, אינו משפיע על תוקפה של הפעולה המנהלית. מדובר בפגמים שבצורה להבדיל מפגמים שבתוכן ובדרך כלל ניתן לתקנם. עוד קבע בית הדין הארצי כי "במסגרת ההליך הפלילי שלאחר הגשת כתב אישום, ניתן להעלות טענות הנוגעות לתוקפה של ההחלטה המינהלית על הטלת הקנס" וכי על בית הדין לאפשר למדינה להפריך את הטענה ואם הטענה מתקבלת, מוכשר המעשה המנהלי ובית הדין יכול לדון בכתב האישום לגופו (עפ (ארצי) 27/09 מדינת ישראל נ' מ.ע. גולן בע"מ, ניתן ביום 23.2.10) (הדגשות שלי - י.א.ש.). לגופה של הטענה כי על הודעת הקנס יש לציין את שם המפקח שהטיל את הקנס, קבע בית הדין הארצי כי העדר חתימה או ציון שם המפקח אינו עולה כדי פגם בהודעת הקנס שכן "אין בכך כדי להעיד בהכרח שנפל פגם גם בהחלטה המהותית שקדמה לו" ויש לבחון "אם החתום אכן היה מוסמך להטיל את הקנס, יהא תוארו המינהלי אשר יהא. אם מתברר שהקנס הוטל ע"י הגורם המוסמך לכך, כי אז הפגם שבאי ציון שמו המלא או שיבוש בתואר משרתו, לא יעמוד לרועץ". עם זאת, דחה בית הדין את טענת המאשימה כי קיימת לה חזקת תקינות המנהל וקבע כי חזקה זו עומדת רק "כל עוד לא הוכח ולו לכאורה כי הוא נגוע בפגם ... אך משעה שמועלית טענה מוגדרת על קיומו של פגם הניכר על פני הדברים, כי אז עובר הנטל אל כתפי המדינה להפריך את הטענה ולהראות שהפגם אינו פגם או שטיבו אינו מצדיק את ביטול תוקף ההחלטה" (שם, סעיף 35 לפסק הדין). בענייננו, משההחלטה על הטלת הקנסות נתקבלה על ידי מר אילן אוחיון שהוסמך לתפקידו כמפקח ביום 28.11.02 והקנסות עצמם הוטלו על ידי מר רועי ביטון שהוסמך לתפקיד מפקח ביום 23.9.04, יש לקבוע כי הקנס הוטל על ידי גורם מוסמך ודי בכך לדחות את טענת הנאשמים בעניין זה. 12. בעניין זה אוסיף כי לעמדתי, גם אם היה פגם בהודעת הקנס, ספק אם היה בכך כדי להביא לביטול האישום. משקובעות הוראות חוק העבירות המנהליות, התשמ"ו-1985, כי קביעת עבירה מנהלית אינה גורעת מסמכותו של תובע להגיש בשלה כתב אישום מכח הוראות סעיף 15 לחוק, הרי שקיימת לתובע המוסמך סמכות עצמאית לנקוט בהליך פלילי שאינו תלוי כלל בהליך המנהלי שקדם לו. כך נאמר על ידי בית הדין הארצי בעניין דגן, עת קבע כי גם אם הודעת קנס בטלה מעיקרה, שנחתמה על ידי מי שאינו מוסמך לכך אין בכך "כדי למנוע מהמדינה לשלוח הודעת קנס לאחר מצוי חקירה כאמור" (עפ"א 20/08 אהרון דגן - משרד התמ"ת, ניתן ביום 2.10.08). משכך, גם הטענה כי כתב האישום בתיק פ1408/08 הוגש בגין העסקת 4 עובדים ולא שניים כמפורט בקנסות, אין בה כדי להביא לביטול כתב האישום. 13. באשר לטענת הנאשם בתיק פ 1408/08 שלפיה אין עובדות כתב האישום עולות בקנה אחד עם הוראות החיקוק המפורטות בו בעניין זה, הצדק עם הנאשם. הוראות החיקוק לפיהן "אי מילוי דרישת מפקח עבודה להמצאת מסמכים, בניגוד לסעיף 6(ה) לחוק עובדים זרים התשנ"א-1991", אינן עולות כלל מהעובדות המפורטות בכתב האישום, שאינן מתייחסות כלל לפניית המפקח ו/או לאי מילוי הוראותיו ודין עבירה זו להימחק מכתב האישום. 14. באשר לטענת הנאשמת בתיק פ 1412/08, לעניין חוקיות הניוד בין החקלאים במושב - טענה זו היא טענת הגנה ועליה להיבחן במסגרת הראיות שיובאו על ידי הצדדים במסגרת הדיון העיקרי. גם אם סבורה הנאשמת, כי מדובר בטענת הגנה מן הצדק, הרי שטענה זו מחייבת הבאת ראיות ובוודאי אין מקום לביטול כתב האישום בגינה. 15. לאור כל האמור, בקשת הנאשמים לביטול כתבי האישום - נדחית. עם זאת, מכתב האישום פ 1408/08 תימחק העבירה לפי סעיף 6(ה) לחוק עובדים זרים. משהגישה המאשימה כתב אישום מתוקן בתיק פ1412/08 ומשטרם הוקרא כתב האישום, מתקבל בזה כתב האישום המתוקן בתיק זה. משפט פליליביטול כתב אישום