תקנות מד''א

תקנות מגן דוד אדום (אגרות הסעת חירום באמבולנס), התשס"ו-2006 (להלן:"תקנות מד''א") בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7א לחוק מגן דוד אדום, התש"י-1950, ובהתאם לסעיף 30 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, אנו מתקינים תקנות מד''א אלה: 1. הגדרות בתקנות מד''א אלה: "מד"א" - האגודה "מגן דוד אדום בישראל" שהוקמה לפי חוק מגן דוד אדום, התש"י-1950; "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; "נט"ן" - ניידת טיפול נמרץ של מד"א, בין מאוישת ברופא, ובין מאוישת בפאראמדיק; "ניידת" - אמבולנס של מד"א; "הסעת חירום" - הסעה בלתי מתוכננת, עקב צורך רפואי פתאומי, וכן הסעת נפטר, למעט אם האמבולנס הוזעק לכתחילה לשם הסעת נפטר, אך לרבות אזעקת אמבולנס שלא נסתייימה בפינוי עקב סירוב להתפנות או שהסתיימה בטיפול רפואי בזירת האירוע. 2. אגרת הסעה (א) הסעת חירום בנט"ן או בניידת אחרת של מד"א, חייבת באגרה, כמפורט בתוספת. (ב) סכומי האגרה, המפורטים בתוספת, יעודכנו ב-1 בפברואר של כל שנה (להלן - יום העדכון), בשלושת רבעי שיעור השינוי במדד הממוצע בשנה הקודמת ליום העדכון, לעומת המדד הממוצע בשנה שקדמה לה. (ג) לא שולמה אגרה, בתוך 90 ימים מן המועד שבו ניתן השירות, יישא מקבל השירות בהפרשי הצמדה, לפי שיעור השינוי במדד הידוע במועד מתן השירות, לעומת המדד הידוע במועד התשלום, בתוספת ריבית צמודה כקבוע בתקנה 2 לתקנות פסיקת ריבית והצמדה (קביעת שיעור ריבית ודרך חישובה), התשס"ג-2003; המנהל הכללי של מד"א או מי שהוא הסמיכו לכך רשאי לוותר לחייב מסוים על ריבית או הפרשי הצמדה, כולם או מקצתם, אם הוכח להנחת דעתו כי לפיגור בתשלום האגרה גרמו נסיבות שלא היתה לחייב שליטה עליהן. (ד) סכום שעודכן לפי תקנת משנה (ב) או שחושב לפי תקנת משנה (ג), יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב; סכום של מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה. 3. הסכמים מד"א רשאית להתקשר בהסכם למימון הסעת חירום בניידת או בנט"ן עם גוף מן המפורטים להלן, גם שלא לפי הסכומים האמורים בתקנות אלה: (1) תאגיד שהוא מבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981; לרבות הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, שהוקמה בסעיף 10 לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 להסעת נפגעי תאונת דרכים; (2) ה מוסד לביטוח לאומי - להסעת נפגעי תאונת עבודה, נפגעי פעולת איבה ויולדות; (3) קופת חולים - להסעת מבוטח כהגדרתו בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994. (4) צבא ההגנה לישראל; (5) שירות הביטחון הכללי; (6) משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר; (7) בתי חולים - להסעת מאושפזים ומטופלים במיון. 4. תחילה והוראת שעה (א) תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ז בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003), והן יחולו על הסעות חירום שבוצעו מיום התחילה ואילך. (ב) תקופת תשעים הימים האמורה בתקנה 2(ג) תחל ביום מתן השירות, או מיום פרסומן של תקנות אלה (להלן - יום הפרסום) לפי המאוחר; אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של מד"א להפרשי הצמדה או ריבית, לפי כל דין, בשל חוב שקדם ליום הפרסום, בעד התקופה שקדמה לו, ותשעים הימים החלים בתכוף לאחריו. (ג) על אף האמור בתקנה 2(ב), בשנת 2006 יתבצע עדכון האגרות ביום ג' באייר התשס"ו (1 במאי 2006) ואולם עדכון אגרות הסעה למרוחקי אשפוז ייעשה ביום ז' באב התשס"ו (1 באוגוסט 2006). מגן דוד אדוםתקנות