ביטול קצבת ילדים בגלל טיול לחו''ל

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא ביטול קצבת ילדים בגלל טיול לחו''ל: 1. עניינה של התביעה לפני הוא מכתב פקידת התביעות מיום 8.6.09 לפיו אושרה תביעתה של התובעת לתשלום קצבת ילדים (תביעה מיום 28.2.09), בגין בתה, ש. לתקופה שהחל מ-1.2.08. לגבי התקופה שמ-1.8.05 ועד 31.1.08 נדחתה התביעה, על פי סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה-1995 (להלן:"החוק"). 2. במעמד הדיון המקדמי אליו התייצב בעלה של התובעת טען כי בגין בתו, ש. הופסק תשלום קצבת ילדים, בעקבות יציאתה לטיול בת מצווה של 8 ימים עם אמה, התובעת. הדבר התגלה להורים רק 4 שנים מאוחר להפסקת התשלום וזאת, באקראי, עם הנפקת תעודות זהות מטעם בית ספרה של הבת, בהגיעה לגיל 16. באת כח המוסד השיבה כי נשלחו שני מכתבים לתובעת בשנת 2006 ולא נענו, ואז נשלח מכתב דחייה מ-23.4.06. כאשר פנתה התובעת לחידוש תשלום הקצבה, התייחסו לפנייה כאל תביעה חדשה וככזו - אושרה לשנה בדיעבד, בלבד. 3. בעקבות הדיון המקדמי הודיעה ב"כ המוסד כי הואיל ומכתב הדחייה שמכוחו הופסק תשלום קצבת הילדים לבת ש. בשנת 2006 הוא מ-23.4.06 והוא נשלח בדואר רשום - חלה לגביו התיישנות (בגין הפסקת תשלום הקצבה בשנת 06'). כן הוסיפה כי הפסקת תשלום הגמלה היה ב-3/06. להודעה צורפה תעודת עובד ציבור מטעם המוסד. 4. בעקבות כך נתנה ביום 28.12.10 החלטה בטענת הסף של התיישנות שהועלתה, והטענה נדחתה. 5. משנדחתה טענת ההתיישנות שהעלה המוסד בהתייחס לתביעה, בהחלטה מיום 23.12.10, הומלץ למוסד לשוב ולשקול עמדתו בהתייחס לתביעה. 6. המוסד עמד על הכרעה משפטית בהליך, וזאת גם לאחר דיון ההוכחות שקוים לפני ביום 14.10.13, ואף לאחר המלצה חוזרת של בית הדין, לסיום ההתדיינות בהסכמה. לפיכך, ניתן פסק הדין בתביעה. 7. כפי שנקבע בהחלטה בעניין ההתיישנות, ואף לאחר שנשמעה עדותו של בעלה של התובעת, מר ח.מ. לפני - ברי כי לא היה כל בסיס עובדתי או משפטי להפסקת הזכאות לתשלום קצבת ילדים בגין הבת ש. בשנת 2006. על פי תצהירי התובעת ובעלה, ואף עדותו של מר ש. לפני שלא נסתרו, הפסקת הזכאות בגין הבת ש. נבעה אך מטעות טכנית רישומית גרידא של ביקורת הגבולות, משלא נרשמה חזרתה של הבת (אז, ילדה בת 12), מטיול בת מצווה של 8 ימים לחו"ל עם אמה, התובעת. דבר הטעות נגלה להורים רק 4 שנים מאוחר להפסקת התשלום, וזאת באקראי, עם הנפקת תעודת זהות במסגרת מאורגנת בית הספר של הבת בהגיעה לגיל 16. 8. כאמור בהחלטתי בעניין טענת ההתיישנות - לא הוצגה כל אסמכתא למשלוח הודעה על הפסקת התשלום "מזמן אמת" להורים, בדואר רשום. האב הסביר בעדותו באופן כן ומהימן, כיצד לא נגלה להורים דבר הפסקת התשלום קודם לכן: "ש. תסביר לי איך ייתכן שבמשך 3 שנים אתם לא מקבלים עבורה קצבת ילדים ולא פניתם למוסד לביטוח לאומי על מנת לקבל מידע מדוע הופסקה הקצבה? ת. את צודקת, אבל ברוך השם הקצבת ילדים זה לא משהו שאני חי ממנו או סופר את הכסף שאני מקבל מהקצבה. זה רוטינה מסויימת שהכסף נכנס לבנק. המצב שלנו הוא לא כזה שאני ...זה נודע לנו, אם נניח ת.ז. היתה עוברת רגיל ללא הערת בית הספר ש (ש.) ביתנו בכלל לא רשומה בארץ, סביר להניח שגם לא הייתי יודע עד גיל 18. הדבר הזה הוצף בפנינו מטעם בית הספר של הילדה שכביכול לא ניתן להפיק לה ת.ז. מטעם זה שבית הספר ארגן את הפקת ת.ז. של הילדים בגיל 16. ש. אם אני מבינה נכון, אתה אומר שבמשך שלוש שנים לא קיבלתם קיצבה והדבר ההזה הוצף לידיעתך רק בגלל אי האפשרות להנפיק ת.ז.? ת. נכון." 9. צר לי כי המוסד לא השכיל לחסוך את התדיינות בתיק, שהובררה גם בדיעבד כמיותרת. משלא היה כל בסיס משפטי להפסקת תשלום הגמלה בשנת 2006 ואף לא נמסרה על כך הודעה ב"זמן אמת" בשנת 2006 להורים, הרי שלא היה בסיס משפטי לדרוש מהם להגיש תביעה חדשה בשנת 2009, אלא היה מקום לחדש את הזכאות לגמלה (שהופסקה אך ורק מחמת טעות טכנית רישומית בביקורת הגבולות), החל ממועד הפסקת תשלומה - משנתגלה דבר הטעות להורים, ובעקבות כך גם למוסד. 10. משכך הם פני הדברים - אין למעשה עילה או בסיס לתחולתו של סעיף 296 לחוק, ולרבות הוראת סעיף קטן (ב) בו. סוף דבר: 11. התביעה מתקבלת. 12. קצבת הילדים בגין הבת ש. תשולם לתובעת במלואה, לתקופה שהחל ממועד הפסקתה במרץ 2006 ועד לינואר 2008 (כולל). 13. המוסד ישא בהוצאות התובעת בגין ההליך בסך כולל של 3,600 ₪, לתשלום תוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין. קטיניםקצבת ילדים