בני זוג שלא גרים ביחד - תוספת תלויים

על-פי פסיקת בית הדין הארצי, כאשר נמנעים מבני הזוג מגורים משותפים מסיבה אובייקטיבית, יש לבחון סממנים אחרים לשיתוף בין בני הזוג ולמבחן הכוונות של קשירת גורל בין בני הזוג (עב"ל 241/05 סארה זמאמירה נ' המוסד לביטוח לאומי ניתן ביום 18/7/06 - פורסם במאגרים האלקטרוניים, שם עמ' 9). בסעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי מוגדרת "אלמנה" כ"מי שהיתה אשתו של המבוטח בשעת פטירתו, להוציא - (1) מי שהיתה אשתו פחות משנה, ואם היא בת 55 שנים ומעלה - פחות מחצי שנה, ולא ילדה לו ילד; (2) מי שבחמש השנים האחרונות שלפני פטירת המבוטח היתה נפרדת ממנו שלוש שנים לפחות ובכללן 12 חודשים שלפני פטירת המבוטח ולא היתה זכאית למזונות ממנו על פי פסק דין של בית משפט או בית דין מוסמך או על פי הסכם בכתב, או שהמבוטח לא נשא למעשה במזונותיה תוך 12 החודשים שלפני פטירתו; פסקה זו לא תחול על אשה שבעת פטירתו של המבוטח שולמה בעדה תוספת תלויים לפי סעיפים 200 או 244;" קצבת תלוייםבני זוג