בקשה להפניית שאלות הבהרה

לעניין השיקולים המנחים את בית הדין בבואו לשקול האם להתיר הפניית שאלות הבהרה למומחה, אם לאו, נקבע בפסיקה כי: "הצגת שאלה צריכה היתר של בית הדין, והיתר כזה ינתן כל אימת שהשאלה היא רלוונטית ומכוונת להבהיר את חוות הדעת או להשלימה, ואין היא מהשאלות הבאות לבחון את מומחיותו של הרופא או מקורות מדעיים למסקנתו". (דב"ע לו/4-0 המוסד לביטוח לאומי - מרדכי מחבובי, פד"ע ז' 368). כן נפסק כי: "שעה שמתבקשת הצגת שאלות למומחה רפואי, הרי יש לבדוק האם השאלה נועדה לבחון את מה שנאמר בחוות הדעת של המומחה, והעשויה לתרום לבירור השאלה שבדיון" (דב"ע נה/1-0 אסתר שוורצמן - המוסד לביטוח לאומי, לא פורסם). קראו דוגמא מהפסיקה בנושא בקשה להפניית שאלות הבהרה: 1. בהתאם להסכמת הצדדים בבית הדין הארצי לעבודה (עב"ל 3253-08-11) הוחזר עניינו של התובע אל המומחה - ד"ר פעילן, על מנת שייקבע אם התובע סובל מתסמונת התעלה הקרפלית. קודם שניתנה חוות הדעת, הופנה התובע לבדיקת EMG חדשה וכן נבדק ע"י המומחה, הכל כמוסכם בהליך הערעור שהתנהל בבית הדין הארצי לעבודה. ביום 24.6.13 התקבלה חוות דעתו של המומחה, לאחר שפעל בהתאם למוסכם לעיל, במסגרתה נקבע בין היתר כדלקמן: "לשאלת כבוד ביה"ד - מר X אינו סובל מתסמונת התעלה הקרפלית בשורשי כפות הידיים". 2. חוות הדעת הועברה לצדדים ובעקבותיה, הוגשה בקשה מטעם התובע להתיר הפניית שאלות הבהרה למומחה, בנוסח הבא: "1. האם דעתך תשתנה באם יוצג בפניך החלטת הוועדה הרפואית עקב ת"ע מ-1997 בה נפגע וסבל התובע מפגיעת צוואר הקובעת כי מגיע לתובע 0%. *** ראה לעניין זה החלטת הוועדה לעררים עמ' 3 פרק 23. 2. מדוע ייחסת כל ההפרעה בכפות ידיו של התובע דווקא לצוואר, והתעלמת מהפרעה כתוצאה מ-CTS? 3. כמה באחוזים היית מגדיר את תרומת ה-CTS ההפרעה בכפות הידיים לעומת הפגיעה הצווארית? 4. האם כן יש לתובע מחלת מקצוע אחרת בלבד CTS? 5. על איזה בדיקות EMG הסתמכת בחוו"ד שלך ומדוע לא אזכרת אותם עם המסמכים שעמדו לרשותך, ומדוע דווקא בחרת באותה בדיקת EMG לרעת התובע?" 3. הבקשה הועברה לתגובת הנתבע, אשר הודיע כי הוא מתנגד למבוקש. הנתבע מפנה בתגובתו להסכמת הצדדים אשר הושגה בבית הדין הארצי לעבודה, ומבקש לבחון את חוו"ד המומחה בשים לב להנחיות ביה"ד הארצי בעניין. 4. לעניין השיקולים המנחים את בית הדין בבואו לשקול האם להתיר הפניית שאלות הבהרה למומחה, אם לאו, נקבע בפסיקה כי: "הצגת שאלה צריכה היתר של בית הדין, והיתר כזה ינתן כל אימת שהשאלה היא רלוונטית ומכוונת להבהיר את חוות הדעת או להשלימה, ואין היא מהשאלות הבאות לבחון את מומחיותו של הרופא או מקורות מדעיים למסקנתו". (דב"ע לו/4-0 המוסד לביטוח לאומי - מרדכי מחבובי, פד"ע ז' 368). כן נפסק כי: "שעה שמתבקשת הצגת שאלות למומחה רפואי, הרי יש לבדוק האם השאלה נועדה לבחון את מה שנאמר בחוות הדעת של המומחה, והעשויה לתרום לבירור השאלה שבדיון" (דב"ע נה/1-0 אסתר שוורצמן - המוסד לביטוח לאומי, לא פורסם). 5. מן הכלל אל הפרט - אין עסקינן בחוו"ד ראשונה של מומחה בהליך, כי אם בהחזרה עפ"י הסכמה, שקיבלה תוקף של פסק דין, ולפיה כל שהתבקש המומחה הוא "לקבוע אם המשיב סובל מתסמונת התעלה הקרפלית". לפיכך, יש לבחון את שאלות ההבהרה המבוקשות, בשים לב לאמור לעיל. כפי העולה מחוות הדעת, היא ניתנה לאחר שהתובע נבדק ע"י המומחה ולאחר שביצע התובע ביום 2.4.13 בדיקת הולכה עצבית ובדיקה שרירית, בהתאם למוסכם. שאלה מס' 1 - התובע מבקש להפנות את המומחה לממצאי וועדה רפואית ביחס לפגיעת הצוואר. לטענת הנתבע, אין בעובדה כי נקבע לתובע בשנת 1997, לפני לפני למעלה מ-15 שנה, 0% נכות בגין פגיעה צווארית, בכדי לשלול את ממצאי הבדיקה הקלינית ובדיקת הולכה עצבית אליהם מתייחס המומחה. סבורני כי דין הבקשה להפניית שאלה זו - להדחות. לעיתים, אכן יש מקום להפנות מומחה לקביעות קודמות כאלה ואחרות, אלא שבמקרה הנדון, מאחר שבאופן חריג, נערכה לתובע בדיקה קלינית ע"י המומחה בעצמו, וזה האחרון מתבסס בחוות דעתו על הבדיקה שביצע כאמור, הרי שאין כל טעם, בהפניית המומחה לממצאים קודמים, כאלה ואחרים, מקום בו הוא עצמו בדק את התובע, לצורך הכנת חוות הדעת. שאלות מס' 2 ו-3 - שאלות אלו מופנות למומחה מתוך נקודת מוצא, כי התובע סובל מ-CTS אולם מקום בו קבע המומחה מפורשות כי אין זה המצב, אזי קל וחומר אין מקום לשאלות ההבהרה המבוקשות. שאלה מס' 4 - התובע מבקש להפנות למומחה שאלה במסגרתה מבוקש לברר האם התובע סובל ממחלת מקצוע אחרת. בעשותו כן, מתעלם התובע מן המסגרת המצומצמת עליה הסכימו הצדדים בבית הדין לארצי, עת ביקשו מן המומחה לקבוע עמדתו בנוגע למחלת ה-CTS, זאת ותו לא. מעבר לכך, סוגייה זו כבר לובנה ומוצתה קודם חוות הדעת הנוכחית. לפיכך, אין בשאלה זו כדי להבהיר את חוות הדעת, כי אם לפתוח פתח לדיון בנושאים אחרים, שאינם רלוונטיים עוד לענייננו. לפיכך, אין מקום לשאלת ההבהרה המבוקשת בעניין זה. שאלה מס' 5 - התובע מבקש להבהיר על איזו בדיקה הסתמך המומחה, ומדוע העדיף אותה על פני האחרות. שאלה זו, מעוררת תמיהה, בשים לב לכך כי התובע מודע לעובדה שהסכים לבצוע בדיקת EMG חדשה, לאחר שהבדיקה הקודמת לא התייחסה לעצבים הנכונים, עובדה עליה הסכימו הצדדים בבית הדין הארצי. מכאן, כי ניתן היה לצפות שהתובע יבין כי הבדיקה עליה התבסס המומחה, היא זו מיום 2.4.13, מה גם שהיא מצויינת מפורשות בעמוד השני (שורה 5) לחוות הדעת. בשים לב כי מדובר בבדיקה העדכנית ביותר אשר בניגוד לקודמתה בוחנת את העצבים הרלוונטיים, מובן וברור מדוע התבסס עליה המומחה, כך שאין מקום להתיר הפניית שאלת הבהרה בעניין זה. מכל הטעמים שפורטו לעיל - הבקשה נדחית. שאלות הבהרה למומחה