בקשת עובד מדינה לצאת ליום עיון

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא בקשת עובד מדינה לצאת ליום עיון: לפנינו בקשת התובעים לאפשר להם לצאת ליום עיון בלא חתימה על מסמך מסויים, כפי שדורשת המדינה. וזו השתלשלות העניינים אשר בסופה הוגשה בקשה זו שלשפנינו: בחודש 12/2009 הגישו המבקשים בקשה למתן צו מניעה זמני המורה למשיבה: "להימנע מלפתוח את המעטפות ו/או להכריז על חברות זוכות ו/או להתקשר עם חברות זוכות על פי המכרז המרכזי לאספקת שירותי מחשוב למשרדי הממשלה (שמספרו מממ-2009-1), לפחות ככל שהדבר נוגע למבקשים, ו/או למנוע שינוי כלשהו במעמדם ו/או בתפקידיהם ו/או בתנאי העסקתם של המבקשים, וזאת עד למתן פסק דין סופי בתביעה שתוגש בתוך 7 ימים" (ההדגשה במקור ד.פ.). בבקשה עצמה טענו המשיבים כי מתקיימים יחסי עובד-מעביד בינם לבין המדינה (פרק ב'). בדיון שהתקיים בבקשה ביום 5.10.2010 הודיעו ב"כ הצדדים כי: "הגענו להסכמה על פיה תתחייב המדינה כי לא ישונה מצבם של המבקשים בכל דרך שהיא עד ליום 31.12.2010 כתוצאה מהליך המכרז, ככל שהדבר תלוי במדינה ולא בחברות המעסיקות. הצדדים מסכימים כי יאוחד הדיון בבקשה זו עם התיק העיקרי. אם לא יינתן פסק דין עד ליום 31.12.2010 יוכל ב"כ המבקשים לעתור להארכת מועד". להחלטה זו ניתן תוקף של פסק דין, ונקבעו מועדים להגשת כתב הגנה ולדיון מוקדם. הסכמתם זו של הצדדים הוארכה מעת לעת והיא עומדת בעינה גם עתה. עם זאת דיון בתיק העיקרי לא התקיים עד היום. נעשו מאמצים ניכרים למצוא הסדר למעמדם של המבקשים. תחילה הופנו הצדדים לגישור. בתצהיר המצהיר מטעם המדינה מר טל הרמתי נכתב כי עד היום לא השיבו המבקשים למתווה שהוצע על ידי המדינה בהליך הגישור (סעיף 6-7). דבריו אלה לא נסתרו. לאחר מכן הוצע כי יינתן פסק דין בהסכמה כי התובעים ייקלטו כעובדי מדינה. הצדדים הגיבו להצעה זו, ובסופו של דבר ביום 4.9.2012 הודיעה המדינה כי: "המדינה מודיעה בזאת על הסכמתה למתן פסק דין בהסכמה לקליטת התובעים כעובדים של המדינה, בכפוף להליכי המינוי למשרות בשירות המדינה לפי חוק שירות המדינה (מינויים(, תשי"ט - 1959 והוראות התקשי"ר, ובכלל זה החלטת הממשלה מס' 4922 מיום 5.7.2012 בנושא פטור מחובת המכרז לתפקידים ויחידות שמועברים לשירות המדינה על פי תנאי העבודה הקיימים בשירות המדינה, ובכפוף לאישור תקציב המדינה לשנת 2013. הסכמתה זו של המדינה כפופה למיצוי סופי מלא ומוחלט של כל טענות התובעים כנגד המדינה בגין ובשל תקופת עבודתם בשיטת הקוסט פלוס". הצעתה של המדינה בעינה עומדת, ובמסמכים שהוגשו לאחר מכן פורטו התנאים לגבי אופן קליטתם של התובעים ביתר פירוט, ובכלל זה שמירת זכויותיהם לגבי העבר. למרות זאת לא הושגה הסכמה בין הצדדים לגבי אופן קליטתם של המבקשים. כמו כן הוקם צוות מיוחד אשר בחן את אפשרות קליטת המבקשים כעובדי מדינה, ובמהלך הזמן שחלף מאז שהוגשה הבקשה הראשונה המציאה המדינה דיווחים על עבודת הצוות לבית הדין ולמבקשים. אם זאת הדגישה המדינה כי קליטת המבקשים תתאפשר רק על פי הכללים החלים בשירות המדינה. התקיימו דיונים אחדים בעניין זה כדי לצמצם את המחלוקות בין הצדדים, והובהר למבקשים לא פעם כי קיים שוני בין תנאי עבודתם במסגרת חברת כוח אדם, לבין התנאי העבודה הקיימים בשירות המדינה, אך המחלוקת נותרה בעינה. 3. בקשה זו לפנינו עוסקת בכ-20 מבין התובעים, האמורים לצאת ליום עיון ביום 20.11.2013, והם מלינים על כך שלאחרונה, וכבר לאחר שנרשמו ליום העיון הנ"ל, נדרשו לחתום על הצהרה שעל פיה לא ייעשה שימוש בהזמנה ליום העיון לצרכי תביעה משפטית שעניינה קיום יחסי עובד-מעביד בינם לבין המדינה (נספח א' לבקשה). התובעים טוענים כי דרישה זו אינה חוקית, והיא פוגעת בזכותם החוקים להציג בפני בית המשפט מסמכים התומכים בטענותיהם, ולהלך עליהם אימים, תוך ניסיון להתנכל להם. מוסיפים התובעים כי לביטול השתתפותם ביום העיון יש השלכות כספיות בלתי מבוטלות. מנגד טוענת המדינה כי לתובעים הוצע להיקלט כעובדי מדינה, אך הם סרבו להצעה ללא כל הצדקה, וכי דרישת המדינה לחתום על המסמך הינה מוצדקת, שהרי המדינה הסכימה לממן עבורם את יום העיון אף כי אינם עובדי מדינה, וכי מדובר בדרישה רוחבית מכל עובדי קוסט פלוס בשירות המדינה, ומשכך אין בכך משום התנכלות דווקא לתובעים בתביעה זו שלפנינו. המדינה מוסיפה אין מדובר בדרישה חדשה, שכן כבר בעבר נדרשו עובדי קוסט פלוס לחתום על טופס מסוג זה, כי יש לדחות את טענות התובעים בדבר התנכלות מכל וכל, וכי על התובעים להחליט אם הם רוצים להיות במעמד של עובדים או להישאר במעמדם הנוכחי. 4. נאמר כבר בראשית דברינו כי דין הבקשה להידחות. תביעתם של התובעים בבסיסה הינה תביעה להכרה בהם כעובדים בשירות המדינה, וכעולה מן האמור לעיל המדינה כבר הסכימה לבקשתם זו. התובעים העלו דרישות שונות לגבי אופן קליטתם, ובשל כך לא הסתיים הליך זה שלפנינו. המדינה הגישה מתווה מפורט לגבי אופן קליטתם של התובעים, ואין כל ממש בטענה התובעים כי אם ייקלטו בשירות המדינה לא יהיו רשאים להגיש תביעות לגבי אופן קליטתם (ראו בסעיף16.ב להודעת המדינה מיום 13.10.2013). יתר על כן, אין מחלוקת כי התובעים הינם עדיין במעמד של עובדי קוסט פלוס, ועל כן דרישת המדינה כי יחתמו על מסמך כאמור אינה בלתי חוקית. גם אם לא נדרשה דרישה מעין זו בעבר, אין כל פסול בהעלאת דרישה זו לנוכח העובדה שבין הצדדים מתנהל הליך משפטי מזה זמן רב, ולאורו ששוקלת המדינה את צעדיה ביחס לתובעים. אין כל פגם בכך שהמדינה נוקטת משנה זהירות ומכלכלת את צעדיה מחדש, לאורו של ההליך המשפטי המתנהל בין הצדדים, במיוחד כאשר מדובר ביום עיון הממומן על ידי המדינה. מקובלת עלינו טענת המדינה כי התובעים מבקשים ליהנות משני העולמות: גם להמשיך במעמדם הנוכחי, וגם לקבל זכויות המוענקות לעובדים בשירות המדינה בלבד. לא זו אף זו. בימים האחרונה הגישו התובעים רשימה המפרטת את שמותיהן של תובעים המבקשים לקבל את הצעת המדינה להיקלט בשירות המדינה בתנאים שהוצעו. בתגובתה הודיעה המדינה כי לגבי תובעים אלה לא תעמוד על הדרישה לחתום על מסמך כאמור. סוף דבר - הבקשה נדחית. מתוך התחשבות בתובעים איננו עושים צו להוצאות. מסמכיםעובדי מדינה