בקשת עובדים למינוי מפרק זמני לחברה

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא בקשת עובדים לפירוק חברה: לפניי שלוש בקשות בעניינה של "החברה הסקוטית למסחר ושיווק בע"מ" (להלן: "החברה"). האחת, בקשת עובדי החברה (פר"ק 39368-10-13), לפירוק החברה ובצידה בקשה למינוי מפרק זמני; השנייה, בקשה בהסכמה שהוגשה ע"י בנק דיסקונט לישראל בע"מ (להלן: "בנק דיסקונט"), למתן צו לאכיפת שעבודים ולמינוי כונסי נכסים קבועים לנכסי החברה (פר"ק 38305-10-13); השלישית, בקשה בהסכמה שהוגשה ע"י בנק לאומי לישראל בע"מ (להלן: "בנק לאומי"), לאכיפת שעבודים ולמינוי כונסי נכסים קבועים לנכסי החברה ולחברת הבת שלה- "סופרדרינק בע"מ", ובצידה בקשה למינוי כונסי נכסים זמניים לנכסי החברות. עסקינן בחברה שנוסדה בשנות ה-40 של המאה הקודמת, ועיקר עיסוקה בייבוא, שיווק והפצה של משקאות חריפים מחו"ל. החברה מייבאת מותגים של יינות ומשקאות אלכוהוליים ידועים, ולה מוניטין בתחום זה. במקביל, משווקת החברה גם יינות מתוצרת הארץ. החברה מעסיקה עשרות עובדים, ופעילותה מתבצעת מנכס שנמצא ברח' התערוכה 3 בנמל תל-אביב. כאמור, החברה היא גם בעלת מניות של חברת הבת. אין חולק שהחברה צברה חובות כבדים, הנאמדים בסך של כ-30 מיליון ₪, לשורת נושים. בין אלה, שלושה בנקים שהם גם נושים מובטחים בעלי שעבודים: בנק דיסקונט, בנק לאומי ובנק הפועלים בע"מ (להלן: "בנק הפועלים"). שלושת הבנקים בעלי השיעבודים ייקראו להלן: "הבנקים". החוב לבנק דיסקונט עומד על סך של כ-6.5 מיליון ₪, החוב לבנק לאומי על סך של כ-4.5 מיליון ₪ והחוב לבנק הפועלים על סך של כ-2 מיליון ₪. יתרת חובות החברה הם לעובדים, לרשויות המדינה, לספקים ולבנק המזרחי טפחות בע"מ (להלן: "בנק מזרחי"). נוכח הקשיים הכספיים שאליהם נקלעה החברה, הוגשו בסופשבוע החולף, הבקשות שלפניי, אשר במסגרתן ניתן צו איסור דיספוזיציה זמני בנכסי החברה. מטעמי יעילות, קיימתי היום דיון משותף בכל הבקשות, הגם שאלה לא אוחדו. לדיון התייצבו פרט למבקשים קרי, הבנקים והעובדים, גם ב"כ בנק המזרחי, נציגת המוסד לביטוח לאומי, ספקים וכן ב"כ הכנ"ר. מתברר, כי נוכח חשד למעילה בכספי החברה וכן מחמת היקלעותה לקשיים, יזמה החברה בשנה האחרונה הליך של בדיקת הפעולות שנעשו ברכושה. לצורך כך, הסתייעה החברה במשרדה של רו"ח עליזה שרון (להלן: "רו"ח שרון"), אשר סייעה הן בליווי החשבונאי של החברה והן בחקירת החשד למעילה. ההסתייעות ברו"ח שרון נעשתה על דעת הבנקים, ובהסכמתם. במסגרת זו נעשו פעולות שונות, בין היתר נעשתה עסקה למכירת מלאי ניכר של החברה לחברת ג'ימס ריצ'רדסון בע"מ, וכן נוהלו משאות ומתנים עם רוכשים פוטנציאליים על מנת שמי מהם ירכוש את נכסי החברה, ישלם חלק מחובותיה תמורת המלאי והזכויות. עם זאת, המו"מ טרם הגיע לכדי עסקה מחייבת. בדיון פירטה רו"ח שרון את מצבה הכלכלי של החברה, שחלקו פורט לעיל, ובגדר זאת גם את המגעים עם המשקיעים הפוטנציאליים. הבנקים ביקשו, כי ימונו לנכסי החברה כונסי נכסים שיאכפו את השעבודים, יממשו את הנכסים, וכקבוע במסמכי השעבודים. לשם כך, עתר כל בנק למינוי עורך דין ככונס נכסים מטעמו ביחד עם רו"ח שרון ככונסת נכסים. באת כוח העובדים קיבלה את הצעת בית המשפט ולא עמדה, בשלב זה, על בקשת הפירוק הזמני, תוך שמירת הזכות להגיש תוך זמן קצר בקשת הקפאת הליכים, וטוב עשתה. יובהר, כי מהנתונים שנמסרו עולה, כי שולמה לעובדים משכורת חודש ספטמבר 2013, וכי בקופת החברה מצוי הסכום הדרוש לתשלום שכר חודש אוקטובר 2013, כאשר ההפרשות לקופות של העובדים לא בוצעו במלואן רק החל מחודש יולי 2013. איני מקל ראש בחוב לעובדים, אך לא ראיתי מקום בנסיבות העניין למנות מפרק זמני, במיוחד שעה שמונחות לפני בית המשפט בקשות למינוי בעלי תפקיד על יסוד שיעבודים, דבר שיהיה בו להבטיח, כי לא יעשו פעולות שיפגעו ברכוש החברה, ובכך גם בנושיה האחרים, לרבות העובדים. משכך, הצעתי לבאת כוח העובדים שלא תעמוד על הבקשה למינוי מפרק זמני, וכאמור בשלב זה הצעתי התקבלה. התמונה המצטיירת הינה, שהחברה אינה עומדת בתשלומים המגיעים לבנקים, ובאופן המתחייב על פי ההסכמים עם הבנקים, והמקנה לאלה את הזכות לגבש את השעבודים ולעתור לאכיפתם, וכקבוע בפקודת החברות, נוסח חדש, התשמ"ג-1983. אציין, כי באת כוח הכנ"ר סבורה אף היא שהתגבשו התנאים ליתן צו כינוס נכסים. לאחר ששמעתי את דברי הצדדים, עיינתי בכתבי הטענות ובנספחיהם ובהסכמת החברה, הגעתי לידי מסקנה, כי אכן דין הבקשות להתקבל. החברה לא עמדה בהתחייבויותיה כלפי הבנקים, כך שהשעבודים התגבשו, ובאופן שמזכה את הנושים האמורים לאכוף את איגרות החוב. נתתי דעתי לעמדת באת כוח העובדים וכן לעמדת ב"כ בנק המזרחי, כי אין למנות את רו"ח שרון ככונסת נכסים, וכאמור בדבריהם בדיון, כמו גם בעמדת באת כוח העובדים שהוגשה היום לבית המשפט, חרף הסכמת הבנקים והחברה למינוי האמור. סבורני, כי אין מקום, למצער בשלב זה, שלא להעתר לבקשה המוסכמת למינוי רו"ח שרון כאחד מכונסי הנכסים. רו"ח שרון מלווה את החברה מזה כשנה, בקיאה במצבה, במגעים למכירת רכושה ועוד, ויש באלה יתרון המבסס היעתרות לבקשה למינויה ככונסת נכסים. לא התעלמתי מהמיוחס לרו"ח שרון בעמדת באת כוח העובדים, אך מדובר בטענות שאינן נתמכות בכל אסמכתאות, ואף לא בתצהיר, ומשכך אין בהן, כשלעצמן, כדי להוות טעם שלא למנות את רו"ח שרון ככונסת נכסים. ככל שיתברר אחרת, שמורה הזכות לשוב ולפנות בעניין לבית המשפט. עם זאת, לא ראיתי מקום למנות בצידה של רו"ח שרון שלושה כונסי נכסים, אחד מטעם כל בנק, כפי שהתבקשתי. יהיה בדבר כדי להכביד על הליך כינוס הנכסים ולהרבות בעלויות שלא לצורך, במיוחד הואיל ואין עסקינן במימוש נכסים חריג. מצאתי לנכון למנות את ב"כ בנק דיסקונט ככונס נכסים נוסף, שכן בנק זה הינו הנושה המובטח הגדול משלושת הבנקים. לפיכך, ניתן בזאת פסק דין בתיק פר"ק 38305-10-13 האוכף את השעבודים שניתנו על-ידי החברה לטובת בנק דיסקונט ישראל בע"מ, ובתיק פר"'ק 40049-10-13 האוכף את השעבודים שניתנו על ידי החברה וע"י חברת הבת לטובת בנק לאומי לישראל בע"מ, וכן את השעבודים שניתנו לטובת בנק הפועלים בע"מ. לצורך אכיפת השעבודים, אני ממנה בזאת את רו"ח עליזה שרון ביחד עם עו"ד ישראל שפלר ככונסי נכסים לנכסי: "החברה הסקוטית למסחר ושיווק בע"מ" ו-"סופרדרינק בע"מ". אני מסמיך את כונסי הנכסים לקבל לרשותם את רכוש החברות מכל מין וסוג שהוא, לרבות מחשבים ומסמכים הנמצאים במשרדי החברה, מחסניה ובכל מקום שהוא, וכן מקנה להם את כל הסמכויות לפי מסמכי השעבודים. על כונסי הנכסים לנקוט בכל הפעולות להבטחתו ולשמירתו של הרכוש. להסרת ספק, כונסי הנכסים אינם מוסמכים, בשלב זה, למכור את הרכוש במלואו או בחלקו. ככל שכונסי הנכסים סבורים שיש מקום לפטר את העובדים, יגישו בקשה סדורה בעניין זה לבית המשפט. כל אחד מכונסי הנכסים יחתום על התחייבות עצמית בסך 100,000 ₪ כתנאי למינוי. כונסי הנכסים יגישו דו"ח ראשוני תוך 7 ימים ולאחר מכן אחת ל-30 יום. בשולי ההחלטה; רשמתי לפניי את עמדת ב"כ העובדים, כי תשקול להגיש בקשה להקפאת הליכים וככל שבקשה כאמור תוגש, היא תיבחן לגופם של דברים. בקשת הפירוק הזמני מושהית לפי שעה. מפרק (חברה)