בקשת עיון בטיוטת הסכם

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא בקשת עיון בטיוטת הסכם: 1. לפני שתי בקשות לגילוי ולעיון במסמכים ספציפיים - ביחס לכל אחד מן המשיבים. 2. המבקשת הינה חברה פרטית, העוסקת בתחום השילוח ועמילות המכס. המשיב 1 (להלן - המשיב) הועסק אצל המבקשת החל מיום 18.6.00 ועד להתפטרותו ביום 5.1.11. 3. המשיב הגיש תביעה כנגד המבקשת וכנגד שני נתבעים נוספים. המבקשת הגישה כנגד המשיב כתב תביעה שכנגד, וטוענת במסגרתו בין היתר כי המשיב החל לעבוד עבור המשיבה 2, שהינה מתחרה של המבקשת, עוד בטרם הסתיימו יחסי עובד-מעביד בינו לבין המבקשת ותוך שידול לקוחותיה וגזילת סודותיה המסחריים. התביעה שכנגד הוגשה גם כנגד המשיבה 2 (להלן - המשיבה) בטענה שביצעה עוולת גרם הפרת חוזה במסגרת התקשרותה עם המשיב. הבקשה ביחס למשיב 4. המסמכים המבוקשים מן המשיב הינם כדלקמן: א. כל טיוטות ההסכמים ו/או ההסכמים בדבר עבודת המשיב כשכיר ו/או כקבלן עצמאי אצל צדדים שלישיים ולרבות אצל המשיבה במקביל לעבודתו, במשך כל תקופת עבודתו ובתוך 6 חודשים לאחר סיום יחסי העבודה אצל המבקשת - ביחס לבקשה זו צירף המשיב לתצהירו את ההסכם שנחתם בינו לבין המשיבה ביום 14.1.11; בנוסף הצהיר, במעמד הדיון המוקדם מיום 16.6.13, כי לא היו טיוטות להסכם בינו לבין המשיבה ובכך התייתרה בקשה זו. ב. כל החשבוניות שהוצאו על ידי המשיב במשך כל תקופת העסקתו ובעיקר החל מיום 1.1.08 ואילך ועד ליום 31.8.11 - ביחס לבקשה זו הסכים המשיב, במעמד הדיון המוקדם מיום 16.6.13, להמציא למבקשת עד ליום 23.6.13 את כל החשבוניות שהוציא החל מיום 1.1.08 ועד ליום 5.1.11, תוך השחרת שמות הלקוחות. ג. מסמך המעיד על מועד פתיחת תיק עוסק מורשה של המשיב - צורף לתצהירו של המשיב ובכך התייתרה בקשה זו. ד. העתקי שומות מס ודו"חות מע"מ של המשיב מיום 1.1.08 ועד ליום 31.8.11. ה. העתקי טפסי 102 של המשיב לתקופה הנ"ל. ו. העתקי טפסי 126 של המשיב לתקופה הנ"ל. ז. העתק דו"ח אישי של המשיב לשנת 2008 וכן לשנת 2011. ח. מסמכי ביטוח אחריות מקצועית של המשיב החל מיום 1.1.08 ועד ליום 31.8.11 לרבות אישור ו/או חשבונית מהביטוח בגין תשלום לביטוח על ידי מי מהמשיבים - ביחס לבקשה זו הצהיר המשיב במעמד הדיון המוקדם כי לא עשה עבור עצמו כל ביטוח אחריות מקצועית במהלך התקופה בה עבד במבקשת, ובכך התייתרה בקשה זו. ט. קבלות ו/או חשבוניות בדבר הוצאות לרבות לגבי העסקת עובדים, לשנים 2008 - 2011. י. כל הטיוטות ו/או ההסכמים עם המשיבה החל משנת 2010 ועד לחודש 8/11 - בקשה זו התייתרה לאור האמור בסעיף-קטן א' לעיל. יא. העתק רישיון משלח בינ"ל של המשיב וכן העתק מרישיונו לעמילות מכס ואישורו כספק של משרד הביטחון; העתקי תעודות I.A.T.A, F.I.A.T.A, I.F.C.C.A; העתק שטרי מטען של C.O.B, N.V.O.C.C והעתק מהביטוח המקצועי של שטרי המטען. 5. בתגובתו, התייחס המשיב למסמכים המבוקשים. לגבי חלקם ציין כי נמסרו למבקשת (ס"ק א' וס"ק י') , לגבי חלק אחר ציין כי אינם ברשותו (ס"ק ה', ו' ו - ט' - המשיב הבהיר כי לא העסיק עובדים בתקופה הרלוונטית לתובענה) ולגבי אחרים ציין כי אינם רלוונטיים (ס"ק ב', ד' ו - ז' - הדרישה מתייחסת לתקופה נרחבת שאינה רלוונטית למחלוקת העיקרית בין הצדדים; ס"ק יא' - שאלת חוקיות עסקו של המשיב אינה רלוונטית למחלוקת העיקרית בתיק). לטענת המשיב, מדובר בבקשה כללית, בבחינת "מסע דייג", שנועדה להכביד עליו ולהטרידו. 6. לאחר שקילת טענות הצדדים, אני סבורה כי נכון לשלב זה המבקשת טרם הוכיחה זכאות לקבלת נתונים כספיים על פעילותו של המשיב בתקופה שלאחר התפטרותו וסיום עבודתו. המבקשת מבססת דרישתה בקשר לכך על התחייבות להגבלת עיסוק עליה חתם המשיב בתחילת עבודתו, אך למשיב טענות כנגד כך הן מבחינה עובדתית (ביטול ההסכמה במסגרת הסכם מאוחר יותר משנת 2008) והן משפטית (העדר אינטרס לגיטימי להגבלת עיסוקו לפי הפסיקה). לאור זאת, ככל שהמבקשת תוכיח במסגרת שמיעת הראיות התחייבות תקפה להגבלת עיסוק אשר הופרה - יינתן פסק דין חלקי בקשר לכך, ויימשך הדיון לגבי הנזקים שנגרמו לה כתוצאה מכך, כאשר במסגרת זו יתאפשר לה להגיש בקשה נוספת לגילוי מסמכים. באשר לקבלת נתונים כספיים ומסמכים חשבונאיים לגבי התקופה בה עבד המשיב במבקשת (עד ליום 5.1.11) - כאמור לעיל המשיב הסכים למסור את כל החשבוניות שהוציא בתקופה זו, אך ביקש להשחיר את שמות הלקוחות. בשלב זה לא שוכנעתי כי שמות הלקוחות נדרשים למבקשת, ולפיכך תימסרנה החשבוניות בדרך זו. יחד עם החשבוניות ימסור המשיב למבקשת גם את דו"חות מע"מ שהוגשו על ידו ביחס לתקופה 1.1.08 - 5.1.11. אשר למסמכים הנוספים שהתבקשו - ביחס לחלקם הבהיר המשיב כי אינם קיימים וזאת כמפורט בתגובתו; באשר ליתרתם - לא שוכנעתי כי הם רלוונטיים להליך באופן המצדיק את גילוים. הבקשה ביחס למשיבה 7. המסמכים המבוקשים מהמשיבה הינם כדלקמן: א. העתקי כל התשלומים ששולמו למשיב ו/או ל - C.O.B (העסק שנוהל על ידו) החל מחודש 4/10 ועד לחודש 8/11 ו/או תלושי שכר בגין תקופה זו. ב. העתקי דו"חות ההתחשבנות החודשיים עם המשיב ו/או C.O.B החל מחודש 4/10 ועד לחודש 8/11. ג. העתקי שטרי מטען ימיים ואוויריים שבגינם שולמו כספים למשיב ו/או ל - C.O.B החל מחודש 4/10 ועד לחודש 8/11. ד. העתקי חשבוניות בגין שטרי המטען הנ"ל. ה. העתקי חשבוניות עמילות מכס בגין שטרי המטען הנ"ל. ו. העתקי ההזמנות שהזרים המשיב למערכת המשיבה במהלך התקופה הנ"ל. ז. כל תשלומי הביטוח ששולמו למשיב ו/או ל - C.O.B ו/או לחברת הביטוח, החל מחודש 4/10 ועד לחודש 8/11. ח. כל התשלומים ששולמו למשיב ו/או ל - C.O.B החל מחודש 4/10 ועד לחודש 8/11, בגין הפרשי שער. 8. בתגובתה, טענה המשיבה כי מדובר בבקשה כללית וגורפת, המתייחסת לתקופת זמן ארוכה שאינה רלוונטית להליך ואשר מטרתה לבצע "מסע דייג" במסמכי המשיבה; לא התבקש מסמך ספציפי כלשהו; וחלק מן המסמכים המבוקשים - כגון שטרי מטען וחשבוניות בגינם - כוללים פרטים של לקוחות רבים וגילוים יכביד באופן בלתי סביר על המשיבה, מבלי שיש להם רלוונטיות כלשהי לבירור המחלוקת העיקרית בהליך. במעמד הדיון המוקדם הסכימה המשיבה למסור למבקשת דו"חות התחשבנות וחשבוניות בינה לבין המשיב הנוגעים ל - 18 הלקוחות הספציפיים שנטען על ידי המבקשת כי "נגזלו" ממנה (כפי הנראה הכוונה הינה לרשימת 19 הלקוחות המפורטת בנספח ג' לתצהירו של מר צביקה יעקובי). 9. לאחר שקילת טענות הצדדים, אני סבורה כי יש רלוונטיות לתשלומים שבוצעו למשיב, ככל שבוצעו, במהלך תקופת עבודתו במבקשת, ולפיכך תמסור המשיבה למבקשת - עד ליום 26.6.13 - את המסמכים המבוקשים בסעיפים-קטנים א' ו - ב' לעיל וזאת לגבי התקופה 1.4.10 - 5.1.11. ככל שלא קיימים כאלו, יימסר תצהיר המעיד על כך. בנוסף, ובהסכמתה, תמסור המשיבה למבקשת - עד ליום 26.6.13 - את המסמכים המבוקשים בסעיפים קטנים א' ו- ב' לעיל גם לגבי התקופה שבין 5.1.11 ועד 31.8.11, אך זאת רק בהתייחס ל - 19 הלקוחות הספציפיים המפורטים בנספח ג' לתצהירו של מר יעקובי. בשלב זה המבקשת טרם הוכיחה זכאות לקבלת נתונים נוספים לגבי תקופה זו, שהינה לאחר סיום עבודתו של המשיב. באשר לשאר המסמכים - לא מצאתי כי יש בגילוים ערך מוסף שמצדיק את ההכבדה על המשיבה. 10. סוף דבר - הבקשות מתקבלות באופן חלקי כמפורט לעיל. הוצאות הבקשות תילקחנה בחשבון בעת פסיקת ההוצאות בסיום ההליך. חוזהבקשת עיוןמסמכיםטיוטת חוזה