גוש 10012 חלקה 24

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא גוש 10012 חלקה 24: 1. התובע הגיש תביעה לביטול פסק דין שניתן ביום 28.1.2013 במסגרת תיק מס' 7970-12-10 (בית המשפט השלום בחדרה) (להלן: "פסק הדין"). 2. במסגרת פסק הדין, התקבלה תביעת הנתבע כאן כנגד מספר נתבעים לסילוק ידם מחלקה 24 בגוש 10012 (להלן: "החלקה"). בפסק דיני בתיק הנ"ל, דחיתי טענות ההגנה שהעלו הנתבעים, ובכלל זה טענות הרישיון במקרקעין, וניתן צו לסילוק ידם של כל הנתבעים מן החלקה ולהריסת מבנים המופיעים במסמך שסומן ת/1. 3. חשוב לענייננו סעיף 76 לפסק הדין; באותו סעיף הוריתי כי הנתבע מס' 1 בתביעה הנ"ל, משה אלמקייס - אחיו של התובע (להלן : "משה"), יסלק ידו מן החלקה ויהרוס את המבנים שסומנו 5 ו- 6 על גבי המסמך ת/1 (להלן : שני המבנים"). 4. לאחר מתן פסק הדין, עתר התובע כאן, לבטל את פסק הדין ככל שהוא נוגע למבנים 5 ו- 6, מאחר ומבנים אלה משמשים אותו. תחילה, הוא הגיש את בקשתו כבקשת ביניים במסגרת התיק שבו ניתן פסק הדין, ולאחר מכן הוא הגיש תובענה נפרדת (היא התובענה מושא תיק זה), ואף עתר למתן צו זמני שימנע מן הנתבע לפעול למימוש פסק הדין או להרוס את המבנים. התובע כאן טען, בין היתר, כי ניתן צו להריסת מבנים המצויים בשטח בחזקתו (מבנים 5 ו- 6 ) ואשר משמשים אותו מזה שנים רבות, מבלי שהוגשה כנגדו תביעה, מבלי שיצורף לתביעה כנתבע, מבלי שעמדתו תישמע ומבלי שיינתן לו יומו בבית המשפט. 5. במסגרת תיק זה הגיש התובע בקשה למתן צו מניעה זמני, וביום 6.5.2013 הובאה הבקשה בפני כבוד השופט שרעבי, אשר מצא שלא ליתן צו במעמד צד אחד. ביום 8.5.2013 פעל התובע בעצמו להרוס את המבנים 5 ו- 6, לטענתו, בתיאום עם אחיו של התובע- משה. ביום 9.5.2013 נעתר בית המשפט במסגרת תיק זה (כבוד השופט שרעבי) לבקשה למתן צו ארעי ואסר לבצע כל שינוי במצב הקיים בחלקה. 6. בדיון שהתקיים ביום 20.5.2013 ומשנוכח בית המשפט כי המבנים לגביהם התייחסה התביעה (מבנים 5 ו- 6 ) נהרסו הגיע הוא למסקנה כי הבקשה למתן צו זמני התייתרה, ועל כן הוא הורה על מחיקת הבקשה. לגבי הוצאות הבקשה, קבע בית המשפט כי עניין זה יידון במסגרת ההליך העיקרי ו-"עפ"י תוצאותיו". 7. ביום 27.5.2013 הגיש התובע בקשה "למשיכת התביעה". לטענתו, משנהרסו שני המבנים אין עוד צורך בתביעה - לפי מתכונתה הנוכחית. בבקשתו, לא חסך התובע ביקורת לגבי התנהלות הנתבע, אשר הרס מבנים כאשר הוא יודע כי טענות התובע אמורות להידון במסגרת בקשה למתן צו זמני, כאשר כל מטרת הנתבע, כך לשיטת התובע, היא לסכל דיון לגופן של טענות התובע. 8. הנתבע טען כי ראוי לדחות את התביעה. כך או כך, עומד הנתבע על הוצאותיו הריאליות, כאשר הוא טוען כי הוא הכין בקשה לסילוק התביעה על הסף, אשר לא הוגשה לתיק בית המשפט בשל הגשת בקשתו של התובע למחיקת כתב התביעה. לטענת הנתבע, דין תביעת התובע להיות מסולקת על הסף עקב קיומו של מעשה בית דין בשל יחסי ה-"קרבה המשפטית" בין התובע לבין אחיו משה. לטענת התובע, קרבה זו מתקיימת מאחר והתובע היה עד במשפט, ידע היטב מהות התביעה, היה מיוצג על ידי ב"כ משה, ואף על פי כן ואף שידע כי התביעה מתייחסת לשני המבנים, לא טרח להגיש בקשה להצטרף להליך. הנתבע טען שכל שנאמר בפסק דינו של בית המשפט באשר לטענות הנתבעים שם לחזקה בחלקה, נכון אף לגבי התובע כאן. 9. הנתבע טען כי יש לפסוק לו הוצאותיו, כאשר הוא מפנה לעובדה כי במסגרת הבקשה הראשונה שהוגשה בגדר התיק שבו ניתן פסק דין - נמנע בית המשפט מלפסוק הוצאות אף שההליך הוגש בדרך הלא נכונה, והוא קבע כי הצדדים יהיו רשאים להעלות נושא ההוצאות שככל שיפתח התובע בהליך נוסף. לטענת הנתבע, אף בית המשפט שדן בבקשה למתן צו זמני לא פסק הוצאות משפט, וקבע כי הוצאות הבקשה "יוכרעו במסגרת ההליך העיקרי ועפ"י תוצאותיו" (החלטת כבוד השופט שרעבי מיום 20.5.2013). 10. לכתב התגובה הוגשה תשובה, בה חזר התובע על טענותיו והוסיף כי ראוי בנסיבות העניין לפסוק הוצאות לזכות התובע בשל התנהגותו החמורה של הנתבע, אשר סיכל בירור הליך משפטי - כך לטענת התובע. 11. התובע הגיש הודעה על "הגשת מסמך כוזב" מטעם הנתבע. לטענת התובע צירף הנתבע לתגובתו מסמך המתיימר להעיד על גניזת תלונה שהגיש התובע כנגד מר שלומזון- שפעל מטעם התובע, אלא שמדובר במסמך שאינו מתייחס לתלונה הנ"ל אלא לתלונה אחרת. הנתבע הסכים כי נפלה טענות וכי המסמך הנ"ל אינו מתייחס לתלונת התובע. 12. לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובה ובתשובה ולאחר שעיינתי בהודעת התובע ובתשובה להודעה, ובחנתי את טענות הצדדים, מצאתי למחוק את התביעה. בהקשר זה אציין כי התובע הגיש בקשה למחיקת תביעתו בטרם הוגש כתב הגנה, בשלבים מוקדמים, לאחר שהתביעה הפכה להיות תיאורטית (לכל הפחות- לגבי הסעדים המבוקשים בה). אף שהנתבע טען כי בקשה לסילוק התביעה על הסף מוכנה, נמנע הוא מלהגישה. על כן החלטתי למחוק את התביעה. 13. באשר להוצאות, שקלתי טענות הצדדים ובכלל זה השיקולים שלהלן: השלב המוקדם בו הוגשה הבקשה למחיקת התביעה, בטרם הוגש כתב הגנה או בקשה לסילוק על הסף, את גילו המופלג של התובע, את העובדה כי התובע ביקש למחוק את התביעה, בין היתר בשל הריסת המבנים ובשל העבודה כי התביעה הפכה למיותרת, את העובדה כי בהליכים קודמים ובכלל זה בבקשה למתן צו זמני - לא נפסקו הוצאות, את העובדה כי התביעה לא הוכרעה לגופה, אף שבית המשפט יכול בשלב זה להעריך את סיכויי התביעה, ואת יתר טענות הצדדים כפי שעלו בבקשה, בתגובה ובתשובה ובכללן סיכויי התביעה והריסת המבנים בטרם הדיון בבקשה למתן צו זמני (כאשר לא הוכח בפניי כי מבנים אלה נהרסו עפ"י צו רשם הוצאה לפועל), ולאחר ששקלתי כל אלה - מצאתי לחייב את התובע לשלם לנתבע סך 2,000 ₪ בגין הוצאות ושכר טרחת עו"ד. 14. הסכום הנ"ל ישולם תוך 30 ימים שאם לא כן יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית החל מהיום ועד התשלום המלא בפועל. קרקעותגוש חלקה