גוש 2002 אשדוד

מחוז הדרום מרחב תכנון מקומי אשדוד הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה? 1965 , בדבר אישור תכניות אלה: ( 1) "תכנית מפורטת מס' 1/135/03/3 ", שינוי לתכניות 3/במ/ 3 ,204 /מק/ 3 ,2107 /מק/ 2136 . השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשדוד, רובע י"ז, רח' תל חי ? גוש 2002 , ח"ח 29 ,27 ,26 ; גוש 2003 , ח"ח 25 . עיקרי הוראות התכנית: א) תוספת של 9,004 מ"ר שטח עיקרי; ב) תוספת של 600 מ"ר שטח שירות; ג) קביעת שטח ממוצע לדירה; ד) שינוי בינוי וביטול קולונדה בחזית שד' תל חי; ה) קביעת תנאים למתן היתר בניה. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום 31.3.2006 ובילקוט הפרסומים 5523 , התשס"ו, עמ' 3053 . ( 2) "תכנית מפורטת מס' 2/135/03/3 ", שינוי לתכניות 3/במ/ 3 ,204 /מק/ 2107 . השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשדוד, רובע י"ז, רח' תל חי ? גוש 2002 , ח"ח 29 ; גוש 2003 , ח"ח 25 ; מגרש 54 בהתאם לתכנית 3/מק/ 2107 . עיקרי הוראות התכנית: א) תוספת זכויות בניה של 5,773 מ"ר למגרש 54 , המיועד לאזור מגורים מיוחד, שמתוכם 4,188 מ"ר שטח עיקרי ו 1,585- מ"ר שטח שירות; ב) קביעת שטח עיקרי ממוצע ליח"ד; ג) קביעת תנאים למתן היתרי בניה. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום 31.3.2006 ובילקוט הפרסומים 5523 , התשס"ו, עמ' 3053 . קרקעותגוש חלקה