גוש 3865 גדרה

צו המועצות המקומיות (א) (גדרה, תיקון), התש"ע-2010 1, אני מצווה לאמור: בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-2 לפקודת המועצות המקומיות 2, במקום פרט (טז) יבוא: 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (א), התשי"א-1950 "(טז) המועצה המקומית גדרה. תאריך הקמתה: ט"ז בתשרי התש"י (9 באוקטובר 1949) תחום המועצה: גושים וחלקות רישום קרקע (ועד בכלל). תיקון פרט (לד) בתוספת הראשונה דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256. ק"ת התשי"א, עמ' 178; התשס"ג, עמ' 549. החלפת פרט (טז) בתוספת הראשונה946 קובץ התקנות 6876, כ"ז באדר התש"ע, 11.3.2010 המחיר 3.24 שקלים חדשים ISSN 0334-7014 סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי הגושים 3868 עד 4569 ,3878 עד 4575 ,4572 עד 4623 ,4586 ,4585 ,4583 ,4578 עד 4625, 5913 ,5912 ,5420 ,5159 ,5013 ,5001 ,4660 - בשלמותם; גוש 2218 - חלקות 1 עד 52 ,15 עד 78 ,74 עד 80 וחלק מחלקות 28 ,17 ,16 עד 75 ,37 עד 120 ,112 ,91 ,89 ,87 ,85 ,83 ,81 ,77 כמסומן במפה הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביד הפנים ביום ט"ז בטבת התשס"ט (12 בינואר 2009) ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז המרכז, רמלה, ובמשרד המועצה המקומית גדרה (להלן - המפה); גוש 2235 - פרט לחלקות 34 עד 36 וחלק מחלקות 32 ,26 ,25 כמסומן במפה; גוש 2631 - חלק מחלקה 11 כמסומן במפה; גוש 3567 - פרט לחלק מחלקות 22 ,1 כמסומן במפה; גוש 3864 - חלקות 2 עד 32 ,28 עד 37 ,35 וחלק מחלקות 29 עד 38 ,31 עד 40 כמסומן במפה; גוש 3865 - פרט לחלק מחלקות 39 ,38 כמסומן במפה; גוש 3866 - פרט לחלקות 61 עד 64; גוש 3867 - פרט לחלק מחלקה 10 כמסומן במפה; גוש 4581 - פרט לחלקות 38 ,37; גוש 4587 - פרט לחלקות 27 ,26; גוש 4592 - פרט לחלקה 44 וחלק מחלקה 45 כמסומן במפה; גוש 4701 - חלקות 25 עד 35 ,30 וחלק מחלקות 31 ,21 ,19 ,17 כמסומן במפה; גוש 4702 - חלק מחלקות 71 ,35 ,6 כמסומן במפה; גוש 4703 - חלק מחלקות 22 ,21 כמסומן במפה; גוש 4710 - חלק מחלקות 12 עד 15 כמסומן במפה; גוש 4990 - חלק מחלקות 32 עד 34 כמסומן במפה; גוש 5002 - חלקות 1 עד 20 ,3 עד 30 ,29 ,27 ,24 וחלק מחלקות 4 עד 28 ,26 ,25 ,19 כמסומן במפה." קרקעותגוש חלקה