גוש 3865 קדרון

צו המועצות המקומיותמועצות אזוריות ברנר, תיקון , התש"ע-2010 , אני מצווה לאמור: בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-2 לפקודת המועצות המקומיות בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיותמועצות אזוריות , התשי"ח-1958 במקום פרטז יבוא: קדרון גושים 4707 ,4705 ,4704 ,3605 ,3598 ,3587 עד 4711 ,4709 עד בשלמותם; גוש 3599 - חלקות 48 ,40 עד 50, וחלק מחלקות 41 ,39 ,34 ,6 כמסומן במפה; גוש 3864 - חלקה 49, וחלק מחלקות 29 עד 38 ,36 ,31 עד 40 כמסומן במפה; גוש 3865 - חלק מחלקות 39 ,38 כמסומן במפה; קרקעותגוש חלקה