גוש 6430 כפר סבא - מינוי מודד מומחה מטעם בית המשפט

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא גוש 6430 כפר סבא: 1. בהמשך להסכמת הצדדים והחלטת בית המשפט מיום 1/9/13, הנני ממנה כמומחה מוסכם מטעם בית המשפט בתחום המדידות , את המודד מר אלקלעי עזריה מרח' זרובבל 36 רמת השרון, מיקוד 47225, טל': 03-5403956. 2. יואיל המומחה ליתן חוות דעתו בשאלה שבמחלוקת אשר הוגדרה על ידי הצדדים כדלקמן: מדידת שטח הדירה, שטח המרפסות הנכללות בה וכן את שטח הרכוש המשותף היחסי לדירה. הדירה המדוברת הינה דירה המצויה ברח' יאיר רוזנבלום 20 בכפ"ס (מתחם המגורים ECO), גוש 6430, חלקה 227, קומת מגורים 6+7 וכמתואר בכתב התביעה על נספחיו. 3. לעת הזו יישאו הצדדים (התובעים והנתבעות 1-2) בשכרו של המומחה בחלקים שווים. 4. המומחה יקיים ביקור בדירה בנוכחות הצדדים ובאי כוחם במועד שיתואם מראש. 5. ב"כ הצדדים יעבירו לעיון המומחה את כל המסמכים אשר הם מעוניינים כי יעמדו לפניו טרם מתן חוות דעתו, בתוך 30 ימים מהיום. כמו כן ימציא כל צד למומחה כל מסמך שהוא יידרש להמציאו על ידי המומחה. 6. יואיל המומחה להגיש חוות דעתו בתוך 75 ימים מהיום. 7. בתוך 20 ימים יואיל המומחה להודיע לבית המשפט ולב"כ הצדדים האם קיימת מניעה מקצועית, אתית או אחרת משמשו כמומחה בתיק זה. 8. על מנת לקדם את ההליכים בתיק יגישו הצדדים תצהירי עדות ראשית. התובעים יגישו תצהירי עדיהם ותיק מוצגים בתוך 60 יום מהיום - העתקי התצהירים ימסרו ישירות לב"כ הנתבעות, הנתבעות תגשנה תצהירי עדיהם ותיק מוצגים בתוך 60 יום מהיום שיגיעו אליה תצהירי התובעים, העתקי התצהירים ימסרו ישירות לב"כ התובעים. תצהירי הנתבעות 1-2 אף יתייחסו לתביעתם שכנגד (בעילת לשון הרע). הנתבע שכנגד יגיש תצהירי עדיו ותיק מוצגים במענה לתביעה שכנגד בתוך 60 ימים נוספים. הפגרה תבוא במנין הימים. 9. שום דבר מהאמור בתצהירי הצדדים לא יחרוג מגדר העובדות שהמצהירים יכולים להעיד עליהם מידיעתם האישית, ולתצהירים יצורפו אך ורק מסמכים אשר ניתן היה להגישם באמצעות המצהירים אילו היו מוסרים עדותם בע"פ במהלך המשפט. 10. צד הסבור שבתצהירי הצד שכנגד נכללו הצהרות או שצורפו להם מסמכים, בניגוד לדיני הראיות, או שיש בהם שינוי חזית או כל טענה אחרת, יהיה רשאי להשמיע התנגדויותיו בפתח הישיבה הבאה. 11. צד שיבקש להביא עדויות של עדים שלא באמצעות תצהיר יגיש בקשה מתאימה לבית המשפט בתוך המועד הקבוע להגשת תצהירי העדות מטעמו. קרקעותמומחה מטעם בית המשפטמומחהגוש חלקהמודדים