גוש 6533 הוד השרון

לפי תכנית מנדטורית 6R- ייעוד חקלאי. לפי תמ"מ 3- ייעוד חקלאי. לפי תכנית הר/160, שפורסמה להפקדה בשנת 1982- ייעוד חקלאי, לפי תמ"א 31- ייעוד שטח עירוני בנוי. לפי תמ"מ 21/3- החלקה מיועדת לנחל וסביבותיו. דין הערר להידחות על הסף בשל כך, כי הוא אינו מבסס עילת תביעה מכוח סעיף 197 נטענו טענות כלליות לקיומו של פוטנציאל תכנוני. כמובא בהרחבה לעיל, לא די בהעלאת טענות כלליות לקיומו של פוטנציאל תכנוני לשם ביסוס עילת תביעה לירידת ערך בשל פגיעה בפוטנציאל תכנוני. העוררים טוענים כי הועדה המקומית המליצה ביום 29.6.1999 לועדה המחוזית, להפקיד את תכנית הר/1500, המיעדת את מקרקעי העוררים לאיזור מגורים. התכנית נדונה בועדה המחוזית ביום 23.5.11, וסורבה בשל תמ"מ 21/3 המופקדת, ותכנית בהכנה- תמ"מ 10/3. כמו כן טוענים העוררים כי הם הסכימו ביום 24/9/1998 עם נציגי הועדה המקומית הדרים, על תשלום מקדמה על חשבון היטל השבחה בגין תכנית הר/1500. במליאת הועדה המקומית מיום 25.11.1998, החליטה הועדה המקומית כי היא רואה בברכה את קידום התכנית. ביום 17.11.1998, נתנו העוררים התחייבות לעיריית הוד השרון בדבר תשלום המקדמות על חשבון היטל השבחה בהתאם לסיכום מיום 24.9.1998. החלטת הועדה המקומית כי היא ראה בחיוב את קידום תוכנית הר/1500 אינה יכולה לבסס ציפייה סבירה לשינוי יעוד המקרקעין. כפי שקבענו לעיל, דרושה לפחות החלטה של מוסד התכנון המוסמך לאשר את התוכנית, ממנה עולה כי הוא רואה בחיוב את קידום התוכנית. החלטה כזו אינה קיימת במקרה הנדון. עוד טוענים העוררים, כי תמ"א 31 קבעה את ייעוד הקרקע לשטח עירוני בנוי, ולפיכך תמ"מ 21/3 פגעה בייעוד זה. על כך משיבה הועדה המקומית, כי תמ"א 31 אינה קובעת ייעודי קרקע. ביחס לטענה זו, תמ"א 31 אינה משנה ייעודים ואינה קובעת ייעודי קרקע, אלא היא מהווה תכנית מנחה בלבד לרשויות התכנון. לעניין המשקל שיש לתת להוראות תמ"א 31 נקבע באדם בגליל פתוח בע"מ נגד הועדה המקומית לתכנון ובניה מחוז הצפון כי: "תמ"א 31 אינה מכילה נורמות הסותרות את הוראות תכניות המיתאר הארציות הקודמות לה, ובתוכן הוראות תמ"א 8, אלא קובעת מגמות תכנוניות כלליות בלבד. הוראות תמ"א 31 הינן במסגרת המלצה לרשות התכנון - הוראות שאותן עליה לאמץ אל לבה בבואה להחליט בדבר תכנית הנוגעת לשטחים הכלולים בה, אולם אין בה כדי למנוע דיון בתכנית, קל וחומר לדחות תכנית על הסף כפי שנעשה במקרה דנן תוך עיגון החלטה מעין זו בטענה כי התכנית סותרת את הוראות תמ"א 8. גישה כזו נוגדת את לשון הוראות סעיף 12.5 לתמ"א 31. אין לצאת מההנחה כי עורך תמ"א 31 השחית מלותיו לריק בציינו במפורש כי אין בתכנית משום אישור לתשריטים המצורפים, וכי אמנם יש להתחשב "במגמות התכנון" של תשריטים אלה, אך ניתן לסטות מהן בתנאי של הנמקת ההחלטה וקבלת אישור המועצה הארצית. וכן נקבע גם באחימן נגד הועדה המקומית לתכנון ובניהכפר סבא כי: " תמ"א 31 היא תכנית מתאר ארצית שבאה לקבוע יעדים כלליים לתכנון להנחיית הגורמים התכנוניים, בהתחשב בשינויים הצפויים באוכלוסיה עקב גלי העליה לישראל בסוף שנות ה- 80' ובראשית שנות ה- 90'. בעת מתן ההחלטה אם לאשר או להפקיד תכנית מתאר מחוזית או מקומית, שומה על מוסדות התכנון לשקול את השיקולים שמונה ומתווה תמ"א 31(ראו למשל, סעיף 5לתקנון התכנית, הדן ביעדי האוכלוסיה). כך, סעיף 11.1כותרתו "ההוראות הנוגעות לתשריט יעודי הקרקע ושימושיה (נספח א' 1)" והוא קובע בסעיף 11.1.1 , בין היתר, כדלקמן:נ"שטח המיועד לבניה משקף אזורים שבכוונת גורמי בתכנון במשרד הפנים להפכו לשטח עירוני, אך בכפוף לאישור כל תכניות על פי חוק".(ההדגשה שלי א.ג.) ובסעיף 12לתקנון נקבע כך: " .12.1 שני התשריטים המצורפים לתכניות כנספחים א' 1עד א' 2וכן נספח ג', משקפים מגמות תכנוניות, וכן מגמות הנוגעות לעבודות תשתית ופיתוח. התשריטים הוכנו גם בהתבסס על מגמות של גופי תכנון שונים ומוסדות כלכליים מרכזיים. .12.2אין בתכנית זו, כשלעצמה, משום מתן אישור לתכנון הכלול בתשריטים הנזכרים, כל עוד התכנון טרם אושר בתכנית אחרת כנדרש לפי החוק, ועל מנת לתת תוקף לתכנון זה יהיה צורך לנקוט, לגבי כל תכנית, בהליכים הנדרשים על פי כל דין...... .12.4בעת דיון בתכנית ישקול כל מוסד תכנון אם התכנית מתישבת עם התשריטים המצורפים לתכנית זו, תוך מטרה להימנע, ככל האפשר, מלגרום למצב שיסכל אפשרות ישום מגמות התכנון שבתשריטים. .12.5החליט מוסד תכנון להפקיד תכניות בניגוד למגמות התכנון שבתשריטים המצורפים לתכנית זו, יהיה עליו לנמק החלטה זו ולהפנות תשומת ליבה של המועצה הארצית לתכנון ובניה להחלטתו זו, לצרף את הנימוק להחלטה, ולבקש אישורה". אין ספק, אם כן, כי התכנית מצביעה על מגמת מוסדות התכנון העליונים ועל כוונתם הכללית, כלומר יוצרת מסגרת מנחה למוסדות התכנון, אך אינה קובעת את פרטי התכנון המדויקים בכל הארץ. יעוד מקרקעין מותנה בקביעת תכניות מתאר מחוזיות או מקומיות, המופקדות או מאושרות בהתאם לשיקול דעת מוסדות התכנון, הכפוף להנחיות תמ"א 31ולהוראותיה. התמ"א עצמה מורה, כי מוסדות התכנון רשאים להחליט בניגוד להוראותיה (בתנאים המנויים בה). מעמדה של תמ"א 31 אף מתבטא בכך, למשל, שפלוני אינו יכול לקבל היתר בניה על סמך הוראותיה, אלא יש צורך בתכנית מתאר מקומית או מחוזית שקובעת זכויות בניה לשם הוצאת היתר בניה." מהאמור לעיל עולה, כי תמ"א 31 אינה קובעת ייעודי קרקע מחייבים, כי קשה לאתר בתשריט התוכנית חלקות תכנוניות בשל קנה המידה בו נערך התשריט, כי בתוכניות המתאריות והמפורטות אשר תאושרנה אחרי כניסת התמ"א לתוקף על מוסדות התכנון לשקול את המגמות התכנוניות המופיעות בתמ"א 31, אך הוראות התמ"א אינן מחייבות. לפיכך, לא ניתן לבסס ציפייה כלשהי לשינוי ייעוד הקרקע על תמ"א 31, על אחת כמה וכמה ציפייה סבירה שתוקם כעילה לפסיקת פיצויים, מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה. לפיכך אנו דוחים את הערר משום שהוא אינו מבסס עילת תביעה מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבניה. קרקעותגוש חלקה