גוש 6591 הרצליה - הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית מס' הר/2030 שם התכנית: תעסוקה, מתחם אלוני ים נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' הר/2030, שינוי לתכניות הר/1842, הר/1711, הר/2078, הר/253/א. איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הרצליה. המשך רחוב שנקר בצפון, התחברות לדרך שירות לכביש 2 במזרח, כביש המילוט למרינה בדרום. גושים וחלקות: גוש: 6590, חלקות במלואן: 53 ,52 ,8 ,7, חלקי חלקות: 54 ,51 ,19 ,18 ,13 ,12 ,9 ,6 ,4, 106 ,88. גוש: 6591, חלקות במלואן: 16 ,15 ,12 ,11 ,8 ,6 ,5 ,2 ,1, 30 - 19. גוש: 6592, חלקי חלקה: 1 תוכנית בניהבניהקרקעותתכנית מתארגוש חלקההפקדת תכנית בניה