גוש 6605 הרצליה - שינוי תחום עיריית הרצליה

אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית הרצליה) התשע"ג-2013 1, ולאחר עיון בתסקיר בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת העיריות (להלן - הפקודה) של ועדת החקירה בהתאם להוראות הסעיף האמור, אני מכריז לאמור: 2, כמפורט בתוספת הראשונה לפקודה, ישונה ובמקום הפירוט 1. תחום עיריית הרצליה בתוספת האמורה יבוא: "הגושים 6524 ,6523 ,6522 ,6521 ,6520 ,6519 ,6518 ,6517 ,6516 ,6425 ,6421 ,6420 ,6419, 6537 ,6536 ,6535 ,6534 ,6533 ,6532 ,6531 ,6530 ,6529 ,6528 ,6527 ,6526 ,6525, דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 6590 ,6558 ,6557 ,6556 ,6546 ,6545 ,6544 ,6543 ,6542 ,6541 ,6540 ,6539 ,6538 ק"ת התש"ך, עמ' 1041; התש"ע, עמ' 107. החלפת התוספת1222 קובץ התקנות 7252, י"ז בסיוון התשע"ג, 26.5.2013 7927 ,7291 ,6682 ,6668 ,6667 ,6622 ,6608 ,6607 ,6606 ,6594 ,6593 ,6592 ,6591 - בשלמותם; גוש 6422 - פרט לחלק מחלקות 44 ,17 כמסומן במפת תחום עיריית הרצליה הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום י"ט בשבט התשע"ג )30 בינואר 2013(, שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז תל אביב, תל אביב ובמשרדי עיריית הרצליה )להלן - המפה(; גוש 6423 - חלקות 11 ,10 וחלק מחלקות 12 ,4 כמסומן במפה; גוש 6424 - פרט לחלקות 28 ,23 ,22 עד 140 ,135 ,133 ,32 וחלק מחלקות 36 ,25 ,24 ,20, 66 ,63 ,60 כמסומן במפה; גוש 6559 - חלק מחלקות 12 ,10 כמסומן במפה; גוש 6560 - חלקות 58 ,52 ,10 עד 81 ,78 ,73 עד 114 וחלק מחלקות 76 ,8 כמסומן במפה; גוש 6577 - פרט לחלק מחלקות 198 ,192 כמסומן במפה; גוש 6595 - חלקות 7 עד 21 ,17 ,16 ,12 עד 32 ,29 וחלק מחלקות 31 ,20 ,18 ,15 כמסומן במפה; גוש 6596 - חלקות 18 ,11 ,7 עד 24 וחלק מחלקות 1 עד 6 ,3 כמסומן במפה; גוש 6603 - חלקה 41 וחלק מחלקה 42 כמסומן במפה; גוש 6604 - חלקות 43 ,39 ,36 ,33 ,30 ,27 ,24 ,21 ,10 וחלק מחלקות 32 ,29 ,26 ,23 ,20, 44 ,42 ,38 ,35 כמסומן במפה; גוש 6605 - פרט לחלקות 5 עד 197 ,196 ,9 וחלק מחלקות 11 ,10 ,4 ,3 כמסומן במפה; גוש 6663 - פרט לחלקות 89 עד 93 ,91 עד 95 וחלק מחלקות 223 ,88 ,86 ,60 כמסומן במפה; גוש 6664 - פרט לחלקות 69 ,2 וחלק מחלקה 3 כמסומן במפה; גוש 6665 - חלקה 289 וחלק מחלקות 307 ,306 כמסומן במפה; גוש 6666 - פרט לחלקות 182 עד 187 ,185 עד 229 ,192 ,190 עד 242 ,235 עד 310 ,248 עד 314 ,312 עד 347 ,316 עד 462 ,429 ,349 עד 473 ,464 עד 644 ,642 ,640 ,560 ,476, 655 עד 718 ,717 ,669 וחלק מחלקות 478 ,469 ,467 ,466 ,461 ,193 כמסומן במפה; גוש 6669 - פרט לחלקות 383 ,378 ,377 ,374 ,369 ,368 ,363 ,360 ,345 וחלק מחלקה 388 כמסומן במפה; גוש 6670 - פרט לחלקות 120 ,119 ,114 ,113 ,104 וחלק מחלקה 127 כמסומן במפה; גוש 6671 - חלקה 150 וחלק מחלקה 152 כמסומן במפה; גוש 6672 - פרט לחלקות 91 עד 100 ,98 ,96 ,93 עד 111 ,109 עד 114; גוש 6673 - חלקות 10 עד 79 ,46 עד 85 וחלק מחלקה 8 כמסומן במפה; גוש 6674 - חלקות 42 ,41 וחלק מחלקה 47 כמסומן במפה; גוש 6675 - חלקות 192 ,7 ,5 ,3 עד 260 ,211 ,207 עד 264 ,262 עד 317 ,312 ,299 עד 322, 324 עד 349 ,347 עד 600 ,598 ,596 ,594 ,592 ,578 ,516 ,515 ,361 ,360 ,354 וחלק מחלקות 355 ,348 ,263 ,1 כמסומן במפה; גוש 7648 - חלקות 130 ,24 וחלק מחלקה 132 כמסומן במפה; קרקעותעירייהגוש חלקה