גוש 6672 כפר שמריהו

צו המועצות המקומיות א כפר שמריהו, תיקון, התש"ע-2009 אני מצווה לאמור: בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-2 לפקודת המועצות המקומיות , במקום פרט סא בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות א, התשי"א-1950 יבוא: "סא המועצה המקומית כפר שמריהו. תאריך הקמתה: כ"ה בשבט התש"י 12 בפברואר 1950. תחום המועצה: גושים וחלקות רישום קרקע ועד בכלל: גוש 6664 - חלקות 69 ,2 וחלק מחלקה 3 כמסומן במפה הערוכה בקנה מידה של 1:5,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום ט' באדר התשס"ט 5 במרס 2009, שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז תל-אביב-יפו ובמשרדי עיריית הרצליה להלן - המפה; גוש 6665 - פרט לחלקה 289 וחלק מחלקות 307 ,306 כמסומן במפה; גוש 6666 - חלקות 182 עד 187 ,185 עד 229 ,227 ,192 ,190 עד 242 ,235 עד 310 ,248 עד 314 ,312 עד 347 ,316 עד 462 ,429 ,349 עד 473 ,464 עד 655 ,644 ,642 ,640 ,560 ,476 עד 718 ,717 ,669 וחלק מחלקות 461 ,193 כמסומן במפה; גוש 6669 - חלקות 383 ,378 ,377 ,374 ,369 ,368 ,363 ,360 ,345 וחלק מחלקה 388 כמסומן במפה; גוש 6671 - פרט לחלקה 150 וחלק מחלקה 152 כמסומן במפה; גוש 6672 - חלקות 91 עד 100 ,98 ,96 ,93 עד 111 ,109 עד 114; גוש 6673 - חלקות 47 עד 68 ,66 עד 101 ,78 עד 105 וחלק מחלקה 8 כמסומן במפה; גוש 6674 - פרט לחלקות 302 ,42 ,41 וחלק מחלקה 47 כמסומן במפה." קרקעותגוש חלקה