תקנות מדי מים

תקנות מדידת מים (מדי מים), התשמ"ח-1988 (להלן:"תקנות מדי מים") בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק מדידת מים, התשט"ו-1955, אני מתקין תקנות מדי מים אלה: 1. הגדרות בתקנות מדי מים אלה - "מד מים" - מכשיר או מתקן מטיפוס רב סילוני או מהירותי-וולטמן, שאישר נציב המים או מי שהנציב מינהו לכך, המשמש למדידה ולסיכום של כמויות מים בצנורות; "בית מלאכה" - בית מלאכה לתיקון מדי מים, שאישר נציב המים לפי תקנות אלה; "מבדקה" - מכון לבדיקת מדי מים ולכיולם, שאישר נציב המים לפי תקנות אלה; "בעל רשיון לבית מלאכה או למבדקה" - מי שהורשה ברשיון שהוציא נציב המים לנהל ולהפעיל בית מלאכה או מבדקה; "הממונה על בית מלאכה או מבדקה" - מי שהורשה ברשיון שהוציא נציב המים לשמש ממונה על בית מלאכה או מבדקה; "מפרט" - הוראות טכניות ומינהליות לביצוען של תקנות אלה; "מפרט מיא"מ" - מפרט שהכין המרכז הישראלי לאבזרי מים; "ת"י" - תקן ישראלי בר תוקף; "גודל נומינלי של מד מים" - מסוג רב סילוני - כנוי מספר השווה לספיקה הנומינלית של מד המים (במ"ק/שעה); מסוג מהירותי - וולטמן - כנוי מספר השווה בקירוב לקוטר הפנימי של מבוא מד המים (במ"מ); "הספיקה הנומינלית" - הספיקה המרבית, שבה יפעל מד המים בעבודה רצופה באופן תקין, הן בזרימה רצופה והן בזרימה מקוטעת (במ"ק/שעה); "הספיקה המקסימלית" - הספיקה שבה יפעל מד המים במשך זמן מוגבל באופן תקין, בלא שיינזק ובלא שיחרוג מדרישות הפעולה הנקובות בת"י (במ"ק/שעה); "מפיק" - המפיק מים ממקור מים על פי רשיון הפקה, בין לצריכה עצמית ובין להספקה לאחרים, לרבות תאגיד צרכן; "ספק" - המספק מים לאחר על פי רשיון הפקה, בין אם הפיקם בעצמו ובין אם קיבלם מספק אחר; "צרכן" - אדם, לרבות תאגיד צרכן, הצורך מים על פי רשיון הפקה, שבו פורטו שמו וכמויות המים המוקצות לו לצריכתו העצמית, למעט מי שמפיק מים לצריכתו העצמית; "תאגיד צרכן" - תאגיד, לרבות רשות מקומית ואגודה שיתופית, לענין כמויות המים המיועדות לצריכתו העצמית וצריכתם של המשתמשים במים הנמנים עליו, ולרבות חבר בני אדם, בין שהם מאוגדים ובין שאינם מאוגדים, המקבלים במשותף כמות מים מוקצית; "משתמשים במים" - מי שנמנה על תאגיד צרכן ואינו רשום בנפרד ברשיון הפקה. 2. תיקון ובדיקה של מד מים (א) לא יתקן אדם מד מים ולא ימסור אדם מד מים לתיקון, אלא בבית מלאכה הפועל על פי הוראות תקנות אלה וניתן לו רשיון מאת נציב המים. (ב) לא יבדוק אדם מד מים ולא ימסור אדם מד מים לבדיקה, אלא במבדקה הפועלת על פי הוראות תקנות אלה וניתן עבורה רשיון מאת נציב המים. 3. בקשה לניהול והפעלה של בית מלאכה ומבדקה (א) בקשה למתן רשיון לניהול והפעלה של בית מלאכה או מבדקה יש להגיש לנציב המים בטופס 1 שבתוספת, לפחות 30 ימים לפני המועד המתוכנן לפתיחת בית המלאכה או המבדקה. (ב) נציב המים רשאי לדרוש פרטים נוספים על אלה שבטופס האמור בתקנת משנה (א) ולבצע בדיקות הציוד בבית המלאכה או המבדקה, המבקשים את הרשיון, כדי לוודא את התאמתם להוראות תקנות אלה. 4. רשיון לניהול והפעלה של בית מלאכה ומבדקה רשיון לניהול והפעלה של בית מלאכה או מבדקה ינתן בטפסים מס' 2(1) ו-2 (2) שבתוספת, לפי הענין, ויצויין בו המועד שבו יפקע תקפו. 5. חידוש רשיון בעל רשיון לבית מלאכה או למבדקה יגיש לנציב המים בקשה לחידוש רשיון לפחות 30 ימים לפני פקיעת תקפו של הרשיון הקודם, וזאת על גבי טופס מס' 1 שבתוספת, בשינויים המחוייבים על פי הענין. 6. מתן רשיון מתן רשיון לניהול והפעלה של בית מלאכה או מבדקה, סירוב לתיתו, קביעת תנאי נתינתו, ביטולו או התלייתו, מסורים לשיקול דעתו של נציב המים. 7. הוראות במפרטים נציב המים רשאי לתת הוראות במפרטים או בכל דרך אחרת שתיראה לו, בדבר ניהול והפעלה של בית המלאכה או המבדקה וציודם. 8. ביצוע הוראות התקנות בעל רשיון או הממונה על בית המלאכה או המבדקה, אחראים לביצוע הוראות שניתנו לפי תקנות אלה. לא מילאו בעל הרשיון או הממונה אחרי הוראות תקנות אלה או אחר הוראות שנתן להם נציב המים במפרטים, רשאי נציב המים לבטל את הרשיון לניהול בית המלאכה או המבדקה או להתלותו. 9. מסירת פרטים בעל רשיון למבדקה או לבית מלאכה ימסור לנציב המים, לפי דרישתו, כל פרט המתייחס לבדיקה או לתיקון של מדי מים ותוצאותיהם. 10. תעודת קבלה (א) נמסר מד מים לתיקון או לבדיקה בבית מלאכה או במבדקה, הכל לפי הענין, יאושר למוסר, לפי בקשתו, דבר קבלת מד המים בטופס, שבו יצויינו פרטים אלה (להלן - תעודת קבלה): שם בית המלאכה או המבדקה ומענם; המספר הסידורי של תעודת הקבלה; שם מוסר מד המים ומענו; פרטי מד המים: מספר, גודל נומינלי, סוג, תוצרת; קריא מד המים בעת קבלתו; תאריך הקבלה. (ב) רשות מקומית המנהלת בית מלאכה או מבדקה לצרכיה בלבד, פטורה ממתן תעודות קבלה. (ג) נמסר לתיקון או לבדיקה מד מים המותקן או המיועד להיות מותקן במקור מים, תינתן למוסר תעודת קבלה, אף אם בית המלאכה או המבדקה מנוהלים בידי רשות מקומית לצרכיה בלבד. 11. אישור על תקינות מד מים רב-סילוני נמסר לבדיקה מד מים רב-סילוני, יאשר בעל הרשיון למבדקה או הממונה על המבדקה את תקינותו של מד המים, לאחר שתוקן וכוייל, על-ידי הטבעת חותמות על לוח הספרות של מד המים, אשר תכלול את הפרטים כלהלן: (א) מספר הרשיון לניהול המבדקה; (ב) החודש והשנה שבהם בוצעו התיקון והכיול. 12. תעודת בדיקה ואישור תקינות מד מים מהירותי - וולטמן (א) נמסר לבדיקה מד מים מסוג מהירותי - וולטמן, ימלא בעל רשיון למבדקה או הממונה על המבדקה למוסר מד המים, לפי בקשתו, לאחר הבדיקה, תעודת בדיקה שבה צויינו פרטים אלה: (1) שם המבדקה ומענה; (2) המספר הסידורי של תעודת הבדיקה; (3) שם מוסר מד המים ומענו; (4) פרטי מד המים: מספר, גודל נומינלי, סוג, תוצרת; (5) תוצאות הבדיקה; (6) קריא מד המים בגמר הבדיקה; (7) תאריך הבדיקה; (8) הצהרה זו: "אני מצהיר שמד המים נבדק בהתאם להוראות בדבר בדיקת מדי מים ונמצא תקין". (ב) בכל מקרה שמד המים תוקן וכוייל, תוטבע חותמת על לוח הספרות של מד המים אשר תכלול פרטים אלה: (1) מספר הרשיון לניהול המבדקה; (2) החודש והשנה שבהם בוצע התיקון והכיול. (ג) נציב המים רשאי להתיר לבעל רשיון למבדקה או לממונה על מבדקה, לפי בקשתם, לאשר את תקינותו של מד המים גם בדרך אחרת, אם מצא זאת לנכון. 13. עותקים מתעודות בדיקה בעל רשיון המבדקה או הממונה על המבדקה ימלא בכל מקרה תעודת בדיקה וישמור עותק מכל תעודת בדיקה לפחות שלוש שנים מיום הוצאתה. 14. החתמה בחותם כל מד מים שעבר בדיקה או תיקון ייחתם בחותם, באופן שימנע הסרת הסגר ופקק בורג הוויסות שלו, ללא הורדת החותם. 15. בדיקה נפרדת בדיקה של כל מד מים תיעשה בנפרד, אולם מותר לבדוק יחד כמה מדי מים, המחוברים בטור, אם סידור המבדקה מאפשר זאת. 16. בדיקת מד מים רב-סילוני (א) בדיקת מד מים רב-סילוני תיעשה כך שכל מד מים ייבדק בשלוש ספיקות, בעזרת כמויות המים, באופן ובמידות הדיוק המפורטים בטבלה מס' 1: טבלה מס' 1 גודל מד המים הספיקה בליטרים לשעה כמות המים המינימלית הנדרשת לביצוע הבדיקה בליטרים סימון * בדיקה בדיקה בדיקה א' ב' ג' בדיקה בדיקה בדיקה א' ב' ג' 1.5 2.5 1,500 120 30 2,500 200 50 100 50 10 100 50 10 3.5 3,500 280 70 100 50 20 5 5,000 400 100 100 50 20 6 6,000 480 120 100 50 20 10 800 10,000 200 500 50 50 15 3,000 15,000 450 500 50 50 סטיה מותרת +2% +2% +5% * כמוגדר בת"י 63. הערה: במדי מים 10 ו-15 מ"ק מסוג ישן עם מחוג אחד במרכז (הכמות הקטנה ביותר 10 ליטר) יש להעביר בבדיקה ב' 200 ליטר ובבדיקה ג' 100 ליטר לפחות. מדי מים מסוג ישן ייבדקו כדלקמן: סימון קודם 3-5 - לפי סימון 2.5 בטבלה לעיל; סימון קודם 7-10 - לפי סימון 5 בטבלה לעיל. (ב) בדיקת אטימות בלחץ של מד המים תיעשה לפי הנדרש בת"י 63. 17. בדיקת מד-מים מהירותי-וולטמן בדיקת מד מים מהירותי-וולטמן תיעשה כך שכל מד מים ייבדק בשלוש ספיקות, כמפורט בטבלה מס' 2: טבלה מס' 2 הגודל הנומינלי של מד המים הספיקה בהתאם לבדיקות במ"ק/שעה סטיה לבדיקת מותרת פעולה +2% מכנית תקינה* כמות המים המינימלית הנדרשת לביצוע הבדיקות במ"ק משך הזרמת המים (בדקות) בדיקה בדיקה בדיקה א' ב' ג' בדיקה בדיקה א' ב' בדיקה ב' 50 80 100 150 200 250 300 15 3 13 40 8 1.6 60 12 1.8 160 30 6.0 250 50 7.5 400 80 12.0 600 120 18.0 0.5 2.5 1 2.5 5 2.5 5 1.0 10 2.5 10 5.0 10 2.5 0.1 0.5 1.0 2.5 5.0 2.5 5.0 * חייבת להראות תנועה רצופה במנגנון הספירה במשך תקופות הבדיקה. הערה: מדי מים מסוג ישן עם מחוג אחד במרכז לוח הספרות ייבדקו בהתאם להנחיות נציב המים. 18. קביעת גודל מד המים קביעת גודלו של מד מים מהירותי-וולטמן תיעשה לפי כמות המים הזורמת דרכו ולא לפי גודל קוטר הצינור, ובהתאם למפורט בטבלה מס' 3: טבלה מס' 3 הגודל הנומינלי ספיקה מקסימלית ספיקה נומינלית של מד המים (מ"מ) (מ"ק שעה) (מ"ק שעה) 50 30 15 80 80 40 100 120 60 150 300 150 200 500 250 250 800 400 300 1200 600 19. בדיקת דיוק המדידה בדיקת דיוק המדידה של מד המים תיעשה בשיטה נפחית, כמפורט להלן: (א) יוזרמו מים בספיקה מסויימת וקבועה דרך מד המים; המים ייאספו לאחר מכן במכל מכויל. על סמך השוואת הפרש הקריא של מד המים בתחילת הבדיקה ובסופה לבין נפח המים במכל המכוייל, ייקבע חישוב הסטיה בדיוק המדידה של מד המים. (ב) הכמות שנרשמה במד המים תהיה ההפרש בין הקריא הסופי של מד המים לבין הקריא ההתחלתי; הסטיה בדיוק המדידה של מד המים תהיה ההפרש בין הכמות שנרשמה במד המים לבין הקריא של המכל המכוייל; (ג) הסטיה היחסית תחושב באחוזים (%) בדיוק המדידה של מד המים ובסימן של פלוס (+) או מינוס (-) לפי המשוואה הבאה: e = (B-A) - V X 100 V כאשר: e - סטיה (באחוזים) בדיוק המדידה של מד המים בספיקה מסויימת (חיובית כאשר ההפרש בין הקריאים של מדי המים גדול מאשר קריא המכל המכוייל). A - קריא מד המים (בליטרים) בתחילת הבדיקה. B - קריא מד המים (בליטרים) בסוף הבדיקה. V - קריא המכל המכוייל (בליטרים). 20. מדי מים משומשים הוראות תקנות 16, 17 ו-19 יחולו על מדי המים אשר היו בשימוש לפני שנמסרו לבדיקה או לתיקון במבדקה או בית מלאכה. 21. תנאים למתן רשיון למבדקה לא יתן נציב המים רשיון לניהול והפעלה של מבדקה, אלא אם זו תימצא עומדת בדרישות תקנות אלה. נציב המים רשאי לדרוש דרישות נוספות ולהתנות תנאים נוספים, במידת הצורך. 22. סידור המבדקה (א) הסידורים הפנימיים במבנה המבדקה יאפשרו גישה נוחה לשולחנות הבדיקה, למכלים ולכל מכשיר אחר, לשם בקורת או תיקון. (ב) התאורה במבנה תהיה באיכות אשר תאפשר קריאת מכשירי המדידה ולוחות הספירה של מדי המים. (ג) אמצעי חימום, כגון רדיאטורים או מכשירי חימום יורחקו ממתקני הבדיקה, כך שלא תהיה להם השפעה על מתקני הבדיקה. (ד) אוורור החדרים שיאפשר תנאי עבודה נוחים. (ה) מתקן הבדיקה על כל חלקיו, יבודד ממקורות רעידה, כגון מדחסים, משאבות וכיוצא באלה. 23. הספקת מים למבדקה (א) הספקת המים למבדקה תיעשה כך, שיסופקו לה מים בטיב מי שתיה, בלחצים יציבים וללא תנודות, תוך מניעה מוחלטת של הופעת אויר חפשי בהם. (ב) הספקת המים תיעשה בעזרת מכל מים גבוה או משאבת מים ובאופן שיאפשר ביצוע בדיקות מדי מים בתחום הספיקות, בהתאם לבדיקות, כנדרש בתקנות אלה. (ג) בבדיקות בספיקות נמוכות כמפורט בתקנה 16(א) בטבלה 1 ובתקנה 17(א) בטבלה 2 כבדיקה ג', יסופקו המים - (1) בבדיקת מדי מים רב-סילוניים - ממכל מים גבוה; (2) בבדיקת מדי מים מהירותיים-וולטמן - ממכל מים גבוה או באמצעים אחרים המונעים תנודות בספיקה. 24. מכל מים גבוה במבדקה מכל מים גבוה יורכב כך שיהיה בו מפלס מים קבוע וכן כך שגובהו וכמות המים שבו יבטיחו את הספיקה הדרושה במבדקה. 25. משאבת מים במבדקה (א) מקום שהספקת המים למבדקה נעשית בעזרת משאבת מים אחת או יותר יישאבו המים ממאגר המים ולא מרשת הספקת המים. (ב) האופיין של המשאבה יהיה אופקי, בתחום רחב של הספיקות, וכל משאבה תעבוד רק בתחום זה; כאשר תחום הספיקות הדרושות לפעולת המבדקה גדול מהתחום האופקי של המשאבה, תותקן משאבה אחת נוספת או יותר, מותאמת לעבודה במקביל. (ג) התקנת המשאבה ומנועיה ימנעו תנודות מכניות, הן כאשר המים זורמים דרך מדי המים והן כאשר אינם זורמים דרך מדי המים. (ד) משאבה בלתי טבולה תותקן נמוך מהגובה המינימלי של מפלס המים במאגר המים. 26. צנרת פנימית במבדקה (א) הצנרת הפנימית של המבדקה תותקן כך, שתמנע השפעה הדדית על הלחץ והספיקה בין תחנה אחת לשניה. (ב) קוטר הצנרת במבדקה לא יהיה קטן מקוטר מבוא מד מים הנבדק. (ג) התקנת הצנרת תיעשה כך, שתאפשר גישה וטיפול בצנרת בכל מקום ובכל זמן. (ד) במקום שצינור עובר דרך קיר, ירופד הצינור, כדי למנוע השפעות כלשהן עליו. 27. משטח הבדיקה במבדקה המשטח להרכבת מדי מים לבדיקה ימלא אחר התנאים הבאים: (א) משטח לבדיקת מדי מים רב-סילוניים: (1) משטח הבדיקה יהיה חזק ויציב; (2) משטח הבדיקה יכול להיות למד מים אחד ולטור של מדי מים; (3) המשטח יאפשר התקנת מדי מים בצורה המבטיחה את מצבם האופקי לפי פלס המים ואת האפשרות לקרוא את קריאיהם של מדי המים בנוחות ובדיוק; (4) המחברים יהיו בקוטר פנימי זהה לקוטר פתחי מדי המים; אטמי המחברים יורכבו בצורה שתמנע הקטנת המעבר; (5) בצינור המוביל את המים לתחנת הבדיקה ולפני משטח הבדיקה יותקנו האבזרים הבאים, בסדר כיוון הזרימה: (א) מכל שיכוך תנודות; (ב) מסנן; (ג) שסתום אויר; (ד) שסתום לפתיחה וסגירה מהירים; (ה) חיבור למתקן להגברת הלחץ; (ו) מד לחץ לבדיקת אטימות מד המים. (6) בצינור המוביל את המים ממד המים האחרון במשטח למכל המכויל יותקנו האביזרים הבאים בסדר כיוון הזרימה: (א) התקן לכיוונון הספיקה הכולל מד ספיקה; (ב) צינור שפיכה למכל המכויל. (ב) משטח לבדיקת מדי מים מהירותיים-וולטמן: (1) התנאים המפורטים בפסקה (א)(1) עד (4); (2) בצינור המוביל את המים לתחנת הבדיקה ולפני משטח הבדיקה יותקנו האבזרים הבאים בסדר כיוון הזרימה: (א) שסתום אויר; (ב) שסתום פתיחה וסגירה; (ג) צינור ישר וחלק בפנים, באורך של לא פחות מ-10 פעמים קוטר מד המים. במקרים מיוחדים, לפי אישור נציב המים, ניתן לקצר את אורך הצינור בתנאי שמורכב בו מיישר זרם המתאים לתקן בינלאומי ISO. (3) בצינור המוביל את המים ממד המים האחרון במשטח למכל המכויל יותקנו האביזרים הבאים, בסדר כיוון הזרימה: (א) צינור ישר וחלק בפנים באורך של לא פחות מ-5 פעמים קוטר מד המים; (ב) התקן לכיוונון הספיקה הכולל מד ספיקה; (ג) מתקן הטיה לסילון המים או שסתום לסגירה ופתיחה מדורגת, או שניהם. 28. הציוד לבדיקת מדי מים רב-סילוניים פרטי הציוד הנדרש במשטח לבדיקת מדי מים רב-סילוניים, כמפורט בתקנה 27(א), יהיו כדלקמן: (א) מכל שיכוך תנודות יעבוד לפי עקרון של בלימה על ידי שימוש בכיס אויר דחוס; (ב) המסנן יתאים למפרט מיא"מ מס' 39380 ומידות הנקבים יהיו 30 מש; (ג) שסתום האויר יתאים למפרט מיא"מ 37372 ויהיה אוטומטי לשחרור אויר תמידי; גודל השסתום ומיקומו יבטיחו את הוצאת האויר כולו; (ד) בכל מצב של פתיחת השסתום ובכל ספיקת מים שתעבור דרכו, יהיו כל המרכיבים שלהם יציבים באופן מוחלט ולא יהיו כל תנועות או תנודות מכניות; (ה) (1) מד הלחץ יהיה בתחום פעולה מ-0 עד 25 אטמוספירות; (2) קוטר הסקלה של מד הלחץ לא יהיה קטן מ-100 מ"מ; (ו) (1) שסתום לשינוי הספיקה יאפשר שינוי עדין של הספיקה; (2) דיוק מד הספיקה יהיה +2%. (ז) מוצא צינור השפיכה למכל המכויל יהיה במקום שיאפשר ראייתו בנוחיות ויהיה מצויד במיתקן הגורם למניעת טפטוף לאחר סגירת השסתום; (ח) התקן להגברת לחץ לבדיקת אטימות מד המים. 29. הציוד לבדיקת מדי מים מהירותיים-וולטמן במבדקה פרטי ציוד הנדרש במשטח לבדיקת מדי מים מהירותיים-וולטמן, כמפורט בתקנה 27(ב), יהיו כדלקמן: (א) שסתום האויר יתאים למפרט מיא"מ 37372 ויהיה אוטומטי לשחרור אויר תמידי. גודל השסתום ומיקומו יבטיחו את הוצאת האויר כולו. (ב) בכל מצב של פתיחת השסתום ובכל ספיקת מים שתעבור דרכו, יהיו כל המרכיבים שלהם יציבים באופן מוחלט ולא יהיו כל תנועות או תנודות מכניות. (ג) (1) שסתום לשינוי הספיקה יאפשר שינוי עדין של הספיקה; (2) דיוק מד הספיקה יהיה 2% +; (ד) (1) במתקן הטיה לסילון מים מהירות ההטיה תהיה שווה בכל כיוון; (2) ממדיו וצורתו של המתקן יבטיחו קליטת המים בהעברתם. 30. מכלים מכויילים במבדקה (א) המכלים המכויילים במבדקה יהיו מיועדים למדידת נפח מים הנמצאים בתוכם, ויכויילו על-ידי רשות מוסמכת לכיול מכלים מסוג זה, לפחות פעם אחת ל-5 שנים. (ב) המכלים יהיו מוגנים היטב בפני קורוזיה. (ג) שסתום ההרקה יותקן בתחתית המכל ובמרחק כזה מעליו המבטיח אפס בגובה מפלס המים. (ד) מוצא צינור יציאת המים מהמכל יהיה גלוי לעין. (ה) המכלים יהיו מצויידים בצינור פיזומטרי שקטרו הפנימי לא יהיה קטן מ-12 מ"מ. (ו) תחום סימן השנתות על הסרגל שליד הצינור הפיזומטרי באזור המדידה יהיה לפחות +10% מכמות המים התקנית הדרושה לביצוע הבדיקות לפי תקנה 16(א) טבלה מס' 1, ולפי תקנה 17(א) טבלה מס' 2. (ז) המרחק בין השנתות באזור המדידה יציין 1% של הנפח הנמדד ולא יהיה קטן מ-10 מ"מ. 31. מאגר מים במבדקה קיים במבדקה מאגר מים, יהיה המאגר מכוסה, כדי למנוע את זיהום המים; המים במאגר יוחלפו לעתים מזומנות ולפחות פעם אחת בחודש; נפח המים במאגר יבטיח מניעת התחממות המים מעל 30 מעלות צלסיוס. 32. שינוי מבנה וציוד במבדקה לא ייעשה שינוי במבנה או בציוד של מבדקה, ללא קבלת אישור מראש מנציב המים. בעל רשיון למבדקה או הממונה על מבדקה, יודיע לנציב המים על כל שינוי שבדעתו להכניס במבדקה ויבקש אישורו כאמור; נציב המים רשאי לתת את האישור המבוקש, גם אם אין פרטי השינויים עונים על כל הדרישות המפורטות בתקנות אלה, אם מצא זאת לנכון. 33. התקן הישראלי התקן הישראלי בדבר מדי מים יהיה חלק בלתי נפרד מתקנות אלה. 34. החזקת מד מים מפיק או ספק חייב להחזיק את מדי המים ברשותו במצב תקין, להחליפם בעת הצורך ולדאוג לבדיקתם, לתקינותם ולכיולם על-ידי בית מלאכה או מבדקה למדי מים - הכל בהתאם לענין ובהתאם להוראות תקנות אלה. 35. מד מים במקור מים וברשת מים (א) מד מים המודד את הפקת המים במקור מים, יותקן ויוחלף רק בידי בעל רשיון למבדקה או לבית מלאכה, או בידי הממונה על המבדקה או בית מלאכה או בא-כוחם, אשר המפיק הזמינם לצורך זה. (ב) נציב המים רשאי להתיר בכתב גם למי שאינו בעל רשיון לבית מלאכה או מבדקה להתקין ולהחליף מד מים במקור מים. (ג) מד מים שאינו מותקן במקור מים, יותקן, יוחלף וימסר לבדיקה רק בידי ספק המים. 36. גביה מצרכן וממשתמש במים (א) ספק רשאי לגבות מהצרכן את מחיר מד המים המודד את המים המסופקים לו ואת הוצאות התקנתו והחזקתו, בתשלומים חדשיים או כתוספת יחסית למחיר המים. (ב) תאגיד צרכן רשאי לגבות ממשתמש במים את מחיר מד המים, הוצאות התקנתו והחזקתו, כאמור בתקנת-משנה (א). 37. התקנת מד מים במקום מד מים שהוסר לא יוסר מד מים ממקומו לצורך בדיקה, כיול, תיקון, החלפה, מילוי כל חובה אחרת לפי תקנות אלה או לכל צורך אחר, אלא אם הותקן, בו בזמן, מד מים תחתיו. 38. מד מים תקין כל מד מים שמותקן, הן בפעם הראשונה והן במקום מד מים שהוסר ממקומו, חייב להיות תקין ולפעול באופן תקין, בהתאם להוראות תקנות אלה. 39. רישום קריא ומספר זיהוי (א) המסיר מד מים ממקומו חייב לרשום את הקריא של מד המים שהוסר בעת הסרתו ואת הקריא של מד המים שהותקן תחתיו, וכן את מספרי הזיהוי של שני מדי המים האמורים. (ב) נציב המים רשאי לפטור רשויות מקומיות מן החובה האמורה בתקנת משנה (א) לגבי מדי מים שאינם מודדים הפקת מים במקור מים. 40. קשר למבדקה ולבית מלאכה מפיק או ספק חייב להודיע לנציב המים באיזו מבדקה ובאיזה בית מלאכה, בעלי רשיון, כמשמעותם בתקנות אלה, הינו מבצע את הבדיקות והתיקונים של מדי המים שברשותו. 41. החזקה תקינה של הסביבה מפיק או ספק חייב להחזיק את הסביבה בה הותקן מד המים במצב נקי ומסודר, באופן שניתן יהיה לגשת למד המים בכל עת לשם ביצוע הוראות תקנות אלה. 42. חותם מצמיד מי שמתקין מד מים במקור מים, כאמור בתקנות אלה, ישים חותם על מד המים המצמיד את מד המים למקום בו הוא מותקן. חותם כזה ייפתח רק בידי מי ששם אותו ולשם ביצוע הוראות תקנות אלה בלבד. 43. דרישת שינויים בהתקנה הותקן מד מים שלא בהתאם להוראות תקנות אלה, רשאי נציב המים לדרוש מהמפיק או מהספק לבצע שינוי בהתקנה, בהתאם למפרטים ולהוראות תקנות אלה. 44. מועדים לבדיקה וכיול של מדי-מים ברשת מים (א) ספק מים חייב למסור מד מים המותקן ברשת המים שברשותו לבדיקה ולכיול במבדקה, כדלקמן: (1) מד מים רב-סילוני בגודל 10 מ"ק ומעלה ומד מים מהירותי-וולטמן יימסר לבדיקה ולכיול לפחות אחת לשנתיים; (2) מד מים רב-סילוני בגודל 1.5 מ"ק עד 5 מ"ק יימסר לבדיקה ולכיול לפחות אחת לשלוש שנים; (3) מד מים רב-סילוני עם הנעה מגנטית, בגודל 1.5 מ"ק עד 2.5 מ"ק יימסר לבדיקה ולכיול לפחות אחת לחמש שנים. (ב) הוראות תקנת משנה (א) יחולו על תאגיד צרכן לגבי מדי המים של המשתמשים במים הנמנים עליו, אולם רשאי נציב המים, במקרים מיוחדים ומנימוקים שיפורטו, לפטור תאגיד צרכן מן החובה האמורה לעיל או להאריך את התקופה כאמור. 45. מועד לבדיקה וכיול של מד מים במקור מים מפיק חייב למסור מד מים המותקן במקור מים לבדיקה ולכיול במבדקה לפחות אחת לשנתיים, זולת אם נציב המים התיר לו למסור את מד המים לבדיקה ולכיול אחת לשלוש שנים. 46. חיוב בהתקנת מד מים ובדיקתו נציב המים רשאי להורות למפיק, לספק או לתאגיד צרכן להתקין מד מים או לבדוק כל מד מים שברשותו בכל עת. 47. דרישת הצרכן לבדיקת מד מים (א) צרכן או משתמש במים רשאי לדרוש מספק המים או מהתאגיד הצרכן, הכל לפי הענין, שמד המים המותקן ברשת שבנכסו ייבדק על-ידי מבדקה. (ב) צרכן או משתמש במים שידרוש בדיקת מד המים כאמור, ישלם את הוצאות הבדיקה לרבות הוצאות ההחלפה וההובלה, אלא אם נתגלה בבדיקה שמד המים לא היה במצב תקין. (ג) מד מים ייחשב כתקין אם הסטיה בכל תחומי המדידה לא תעלה על פי שניים מהסטיה המותרת לפי טבלה מס' 1 בתקנה 16 בכיול מד מים רב-סילוני או לפי טבלה מס' 2 בתקנה 17 בכיול מד מים מהירותי-וולטמן. 48. רישום פרטים מפיק, ספק או תאגיד צרכן ינהל רישום מסודר של הפרטים הנוגעים להחלפת מדי מים והתקנתם, בציון תאריך ביצוע הפעולות האמורות; פרטי הרישום, לרבות אלה האמורים בתקנה 39, יימסרו לנציב המים, על פי דרישתו. 49. אופן התקנת מד מים רב סילוני (א) מד מים רב סילוני יותקן בצורה אפקית עם לוח הספרות כלפי מעלה. (ב) האטמים המחברים של מד מים כאמור ייעשו מחומר ובמידות המפורטות בת"י וצורת התאמתם תבטיח שהאטם לא יבלוט לתוך מעבר המים. (ג) שסתום יותקן בצינור המוביל את המים אל מד המים הרב סילוני וכן אחרי מד המים בצינור המוביל את המים; אין להתקין ברז מעבר. (ד) מקום שבו קיים ריכוז של מדי מים רב סילוניים, יש להתקין שסתום בצינור המוביל את המים לפני ריכוז מדי המים. 50. אופן התקנת מד מים מהירותי-וולטמן (א) הותקן מד מים מטיפוס מהירותי-וולטמן, יותקן לפני מד המים קטע צינור אפקי וישר, בעל קוטר זהה לגודל הנומינלי של מד המים, שאורכו יהיה לא פחות מפי עשרה מהגודל הנומינלי של מד המים, ואחרי מד המים כאמור יותקן קטע צינור אפקי וישר, בעל קוטר זהה לגודל הנומינלי של מד המים, שאורכו יהיה לא פחות מפי חמישה מהגודל הנומינלי של מד המים. (ב) הצנרת בה הותקן מד מים מטיפוס מהירותי-וולטמן תותקן כך שתבטיח שמד המים יהיה תמיד מלא מים. 51. גשר מתכתי (א) הותקן מד מים בצנרת מתכתית, לא יפרק אדם מד מים או יתקין בה מד מים אלא אם מותקן בה גשר מתכתי. (ב) חובת פיקוח על מילוי ההוראה כאמור חלה על כל מי שהוראות תקנות אלה חלות עליו וכן על מי שהוסמך לטפל במדי מים. 52. רישום קריא מד המים ודיווח מפיק ירשום את קריא מדי המים המותקנים במקורות מים אחת לחודש וידווח על כך לנציב המים, על גבי טפסים שייקבעו בידי נציב המים. 53. רישום קריאי מדי המים והודעה לצרכנים (א) ספק ירשום את קריא מדי המים שבאמצעותו נמדדת כמות המים לצריכתו העצמית ולצרכנים המפורטים ברשיון, להם הוא מספק מים - אחת לחודש, וידווח על כך לנציב המים, אחת לחודשיים, לגבי כל חודש וחודש בנפרד, על גבי טפסים שייקבעו בידי נציב המים. (ב) ספק יודיע לצרכן, לפחות אחת לחודשיים, על תצרוכת המים שלו, בהתאם לקריאים האמורים בתקנת משנה (א). 54. מדי מים אחרים מד מים שהוראות תקנות אלה אינן חלות עליו, יותקן וייבדק בהתאם להוראות נציב המים. 55. ביטול תקנות מדידת מים (מדי מים), התשל"ו-1976 - בטלות. 56. תחילה תחילתן של תקנות אלה 14 ימים מיום פרסומן. תקנותחוק המים / רשות המיםמים