גוש 6675 חלקה 174

285/07 - גוש 6675 חלקה 174 וגוש 6679 חלקה 424 הייעוד לפי תמ"מ 3 - חקלאי. ייעוד לפי תמ"מ 21/3 - שמורת נוף. דין הערר להידחות על הסף בשל כך, כי הוא אינו מבסס עילת תביעה מכוח סעיף 197 ל . נטענו טענות כלליות לקיומו של פוטנציאל תכנוני. כמובא בהרחבה לעיל, לא די בהעלאת טענות כלליות לקיומו של פוטנציאל תכנוני לשם ביסוס עילת תביעה לירידת ערך בשל פגיעה בפוטנציאל תכנוני. העוררים לא טענו לקיומו של הליך תכנוני קונקרטי שהתקיים ביחס למקרקעין שבבעלותם ערב כניסת תמ"מ 21/3 לתוקף. לפיכך לא ניתן לבסס עילה לפגיעה בפוטנציאל התכנוני של המקרקעין בהעדר קיומה של תוכנית צפויה לשינוי ייעוד המקרקעין, שהתקבלה בקשר אליה החלטה של מוסד התכנון המוסמך לאשר אותה. עם זאת טוען, כי לפי תמ"א 31 החלקות היו בתחום האזור שייעודו נקבע כ "שטח בינוי עירוני", וכי ייעוד זה יצר פוטנציאל תכנוני אשר נפגע כתוצאה מאישור תמ"מ 21/3. לכן התמ"מ הינה תוכנית פוגעת, וכי זכאי לפיצוי בגין ירידת ערך זו. כפי שקבענו לעיל, מעבר לעובדה כי לא ניתן לקבוע מיקום חלקות ביחס לתשריט תמ"א 31, הרי שגם אם יוכח כי חלקות העורר מצויות בתחום הכתם הכתום, המסמן בתמ"א 31 "שטח בינוי עירוני", לא ניתן לבסס על מיקום זה טענת פוטנציאל תכנוני, בשל העובדה כי תמ"א 31 לא קבעה ייעודי קרקע, אלא מגמות תכנוניות בלבד. לפיכך אנו דוחים את הערר משום שהוא אינו מבסס עילת תביעה מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבניה. קרקעותגוש חלקה