גוש 6675 רשפון - סעיף 197 לחוק התכנון והבניה

304/07 גוש 6675 חלקות 145, 218, 519, גוש 6679 חלקות 36, 441, 450, 451, 452 וגוש 6680 חלקה 62 הייעוד לפי תמ"מ 3 - חקלאי. ייעוד לפי תמ"מ 21/3 - שמורת נוף. דין הערר להידחות על הסף בשל כך, כי הוא אינו מבסס עילת תביעה מכוח סעיף 197 ל . נטענו טענות כלליות לקיומו של פוטנציאל תכנוני. כמובא בהרחבה לעיל, לא די בהעלאת טענות כלליות לקיומו של פוטנציאל תכנוני לשם ביסוס עילת תביעה לירידת ערך בשל פגיעה בפוטנציאל תכנוני. העוררים הצטרפו לטענות שנטענו על ידי עוררים אחרים, כי הליכי התכנון של תוכנית חש/125 יצרו פוטנציאל תכנוני אשר נפגע כתוצאה מאישור תמ"מ 21/3, וכי הם זכאים לפיצוי מכוח סעיף 125 בשל פגיעה זו. כמובא בהרחבה לעיל, הליכי התכנון של תוכנית חש/125 אינם יכולים לדעתנו לבסס עילת תביעה מכוח סעיף 197 בשל פגיעה בפוטנציאל תכנוני, ועל כן דין טענה זו להידחות. לפיכך אנו דוחים את הערר משום שהוא אינו מבסס עילת תביעה מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבניה. בניהקרקעותחוק התכנון והבניהסעיף 197 לחוק התכנון והבניהתכנון ובניהגוש חלקה