גוש 6682 הרצליה

בעתירה ציין העותר שלושה מספרי גושים בהרצליה: גוש 6682, גוש 6670 וגוש 6669. קראו דוגמא מהפסיקה בנושא גוש 6682 הרצליה: לפניי בקשת ב"כ העותר ליתן פסק דין בעתירה, בהעדר תגובה של המשיב ולאחר ארכות רבות שניתנו לצורך כך ותוך הפרה בוטה של החלטות בית המשפט. להלן השתלשלות העניינים. ביום 7.4.08 הגיש העותר את העתירה על פי חוק חופש המידע. בעתירה ביקש העותר לברר פרטים אודות הזכויות של משפחת "אלקורי/עבד-אלחי/משאקי" באזור הרצליה בכלל ובאזור "סידני עלי" בפרט. העותר ציין בעתירה כי משפחתו התגוררה באזור סידני עלי, ועברה להתגורר בטירה, כאשר יש לה עדיין זכויות באדמות שהשאירה מאחוריה. בעתירה ציין העותר שלושה מספרי גושים בהרצליה: גוש 6682, גוש 6670 וגוש 6669. בתגובה מקדמית לעתירה, המשיב טען כי "לא הצליח לאתר בספריו וברישומיו זכויות לפי הנתונים המפורטים בעתירה". המנהל ציין כי ערך חיפוש הן על פי שם העותר ומספר תעודת הזהות שלו, הן על פי השמות ומספרי הגושים שנזכרו בעתירה, אך לא העלה דבר. העותר הגיב לתגובה זו כאשר טענתו המרכזית היא כי לא ניתן לדעת האם המנהל אכן בדק ולא הצליח לאתר את הזכויות. אז ביקש העותר: "לגלות את כל המידע "ההיסטורי" אודות החלקות והגושים באזור "סידני עלי" נשוא כתב העתירה, ואת כל פרטי בעלי הזכויות של שטחים אלה מהערבים שהתגוררו שם לפני הגולה, כי העותר בטוח עד מאוד כי פרטיו ופרטי בני משפחתו יהיו מנויים במידע נרחב זה במיוחד כאשר קבר סבו נותר עד עצם היום באזור זה אליו עולה העותר ובני משפחתו לביקור מדי שנה כמסורת משפחתית" עוד טען העותר כי ביקר במשרדי המנהל אצל אדם המכונה "אבו יוסף" וזה בדר עבורו את המידע המבוקש, מסר לו כי מידע כאמור נמצא בידי המנהל, אך הוסיף וטען, כי יש צורך בצו מבית המשפט בכדי למסור מידע זה לעותר. התיק נקבע לדיון ליום 30.10.08. בדיון סוכם כי ב"כ העותר יודיע לב"כ המשיב מהי רשימת הגושים והחלקות של האזור לגביו מתבקש המידע. עוד נקבע כי ב"כ המשיבה תודיע לב"כ העותר, בתוך 30 ימים מיום שתקבל רשימה זו, האם יש אפשרות לאתר את מספרי הגושים והחלקות ההסטוריים ולצידם את בעלי הזכויות שלפי ההסדר, ואם ניתן לאתר את המידע, תודיע את עמדתה לגבי העברתו לעותרים עוד קבעתי כי רק לאחר מכן יינתנו הנחיות באשר להמשך הדיון בעתירה. בהמשך להחלטה זו,הודיע ב"כ העותר למשיב (במכתב מיום 9.11.08) כי הוא מבקש פרטים לגבי גוש 6682 בהרצליה (אזור סידני עלי). מאחר ובתיק בית המשפט לא הוגשה כל בקשה מאז, הנחתי כי המידע התקבל לשביעות רצון העותר. לאור זאת, ניתנה ביום 12.12.08 החלטה לפיה יודיעו הצדדים עד ליום 1.1.09 האם יש צורך בהמשך דיון בעתירה. עוד קבעתי שאם לא תתקבל הודעה כאמור תמחק העתירה. ביום 31.12.08 התקבלה הודעת המשיב. המשיב בהודעתו טען כי יש צורך במספרי חלקות ולא די במספר הגוש בלבד. עוד טען המנהל כי לאחר הדיון התברר כי הייתה חליפת מכתבים בין ב"כ העותר למינהל בנוגע לחלקה 3 בגוש 6669 וחלקות 5 ו-6 בגוש 6670. בעקבות אותה פנייה, שקדמה להגשת העתירה נערכה בדיקה מקיפה במינהל, שארכה זמן ובסופה פרט המינהל את הזכויות ההסטוריות בחלקות הרלבנטיות. המשיב צרף את מכתב התשובה שנשלח לב"כ העותר ביום 6.2.08. המנהל טען כי העותר, בחוסר תום לב, לא ציין לפני בית המשפט כי פנה בעבר וקיבל תשובה מפורטת. לא זו אף זו, העותר טען בעתירה כי לא קיבל כל תשובה לבקשותיו, על אף מכתב התשובה המפורט שנשלח לעותר חודשיים לפני הגשת העתירה. הוריתי לעותר להגיב לתגובת המשיב ובעיקר בנוגע לתשובת המינהל מיום 6.2.08. בהחלטה הוריתי לעותר להגיב האם די במידע הכלול במכתב כדי לייתר את העתירה (גם אם יתברר כי באותו מועד לא הגיע המכתב לידיו). העותר הגיב ביום 30.12.08. לטענתו לא קיבל את אותו מכתב שנשלח אליו לכאורה ביום 6.2.08 (אכן לא צורפה ע"י המשיב כל ראיה לכך כי בזמנו נשלח המכתב האמור). לדבריו, אותו מסמך אינו מתייחס לגוש 6682, לגביו הודיע העותר כי הוא מעוניין במידע בעקבות הדיון שהתקיים, ולכן אין בתוכנו של מכתב זה כדי לייתר את העתירה ואת הסיכום אליו הגיעו הצדדים בדיון. עוד טען העותר כי אין בידיו מספרי חלקות וכי הוא מבקש את המידע לגבי גוש 6682 כולו. לאור האמור ניתנה החלטה ביום 13.4.09 לפיה ב"כ המשיב תודיע לבית המשפט בתוך 30 ימים מאותו מועד האם יש בידי המינהל מידע לגבי בעלי הזכויות בגוש 6682, וכי אם יש מידע כזה, יקבע מועד לדיון, בו יוצג המידע לבית המשפט ותינתן החלטה האם יש מקום להעבירו לעותר. המשיב לא הגיב בעקבות החלטה זו, וביום 2.9.09, בעקבות פניות ב"כ העותר קבעתי כדלקמן: "בהחלטתי מיום 13.4.09 הוריתי למשיב להודיע בתוך 30 יום מאותו מועד האם יש בידי המינהל מידע לגבי בעלי הזכויות בגוש 6682. המשיב טרם הודיע כאמור. אני מאפשרת למשיב להגיב בתוך 14 ימים נוספים. לא יגיב המשיב יקבע מועד לדיון ואם יתברר כי הדיון היה מיותר ישא המשיב בהוצאות". המשיב לא הגיב גם להחלטה זו וביום 13.7.10 הגיש ב"כ העותק בקשה למתן פסק דין, לאור העובדה שהמשיב אינו מקיים את החלטות בית המשפט. בהחלטתי מיום 20.7.10 אפשרתי למשיב להגיב בתוך 30 ימים מאותו מועד. המשיב שוב לא הגיב וביום 2.1.2011 הוגשה בקשה נוספת למתן פסק דין. אכן מדובר בזלזול חמור ביותר של המשיב בהחלטות בית המשפט במשך קרוב לשנתיים. לאור האמור, ולאחר שניתנו למשיב אינספור הזדמנויות, לפנים משורת הדין להגיב, מתעורר החשש שמא המשיב אכן מתחמק ממתן מענה להחלטת בית המשפט, ולעותר. על כן ניתן בזאת פסק דין לפיו המשיב ימסור לעותר בתוך 30 ימים מהיום את הפירוט ההיסטורי של כל המחזיקים בכל החלקות בגוש 6682 בהרצליה (אזור סידני עלי) וזאת בליווי תצהיר לאימות המידע הנמסר. לאור הפניות החוזרות ונשנות שנדרש להן ב"כ העותר, ולאור הזלזול של המשיב בהחלטות בית המשפט, אני מחייבת את המשיב בהוצאות העותר בסכום של 35,000 ₪. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל. קרקעותגוש חלקה