גוש 6682

ערר 332/07 גוש 6682 חלקות 73 ו - 75 וגוש 6679 חלקה 91 הייעוד לפי תמ"מ 3 - חקלאי. גוש 6679 חלקה 91 ייעוד לפי תמ"מ 21/3 - שמורת נוף. גוש 6682 חלקות 73 ו - 75 ייועד לפי תמ"מ 21/3 - גן לאומי. הייעוד לפי תמ"מ 3 - חקלאי. ייעוד לפי תמ"מ 21/3 - שמורת נוף. דין הערר להידחות על הסף בשל כך, כי הוא אינו מבסס עילת תביעה מכוח סעיף 197 ל . נטענו טענות כלליות לקיומו של פוטנציאל תכנוני. כמובא בהרחבה לעיל, לא די בהעלאת טענות כלליות לקיומו של פוטנציאל תכנוני לשם ביסוס עילת תביעה לירידת ערך בשל פגיעה בפוטנציאל תכנוני. העוררים טענו כי הליכי התכנון של תוכנית חש/125 יצרו פוטנציאל תכנוני אשר נפגע כתוצאה מאישור תמ"מ 21/3, וכי הם זכאים לפיצוי מכוח סעיף 125 בשל פגיעה זו. כמובא בהרחבה לעיל, הליכי התכנון של תוכנית חש/125 אינם יכולים לדעתנו לבסס עילת תביעה מכוח סעיף 197 בשל פגיעה בפוטנציאל תכנוני, ועל כן דין טענה זו להידחות. לפיכך אנו דוחים את הערר משום שהוא אינו מבסס עילת תביעה מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבניה. קרקעותגוש חלקה