גוש 7595 כפר סבא - הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה דרום השרון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס' שד/מק/17/111", שינוי לתכנית שד/4/111. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: צופית - גוש 7595, חלקות 150 ,145-143. עיקרית הוראות התכנית: 1. הכנת תכנית מפורטת לצורכי רישום בספרי המקרקעין. 2. איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת בעלים. 3. ביטול הוראות קודמות בכל הנוגע לחלוקת השטח לצורכי רישום. כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה דרום השרון, ת"ד 500, נוה ירק, טל' 03-9000560. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד' הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444. התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת. תוכנית בניהבניהקרקעותתוכנית מפורטתגוש חלקההפקדת תכנית בניה