גוש 7622 כפר סבא

אכרזת העיריות שינוי תחום עיריית כפר סבא, התשע"ד-2014 1, ולאחר עיון בתסקיר של ועדת החקירה בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת העיריות בהתאם להוראות הסעיף האמור, אני מכריז לאמור: 2, ישונה, ובמקום הפירוט 1. תחום עיריית כפר סבא, כמפורט בתוספת הראשונה לפקודה בתוספת האמורה יבוא: "האזור שתושביו יהיו עיריית כפר סבא כולל גושים וחלקות רישום כלהלן: הגושים 6430 ,6428 ,6426 עד 7600 ,7594 ,7593 ,7590 ,7535 ,7534 ,7322 ,6441 עד 7604, 7613 ,7607 ,7606 עד 9088 ,9080 ,9077 ,8737 ,8697 ,8191 ,7930 ,7618 ,7615 - בשלמותם; גוש 6427 - פרט לחלקות 450 ,448 ,36 ,12 ,11; גוש 6429 - פרט לחלקה 196; גוש 6447 - חלקות 3 עד 100 ,93 ,92 ,64 ,63 ,61 ,6 עד 104 ,102 עד 111 וחלק מחלקות 91 ,90 כמסומן במפה הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום י"ד באייר התשע"ד 14 במאי 2014, שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז המרכז, רמלה ובמשרדי עיריית כפר סבא להלן - המפה; גוש 6451 - חלקות 24 עד 28 ,26 וחלק מחלקה 50 כמסומן במפה; גוש 6578 - חלקות 383 ,381; גוש 6581 - חלק מחלקה 116 כמסומן במפה; גוש 6654 - חלקות 49 עד 54; גוש 7502 - חלקות 99 ,92 ,90 ,88 וחלק מחלקה 95 כמסומן במפה; גוש 7531 - חלק מחלקות 33 ,4 כמסומן במפה; גוש 7532 - חלק מחלקות 83 ,82 כמסומן במפה; גוש 7533 - חלקות 48 ,45 ,5 ,3 וחלק מחלקות 41 ,6 ,1 כמסומן במפה; גוש 7536 - פרט לחלקות 115 עד 118 וחלק מחלקות 101 ,100 כמסומן במפה; גוש 7554 - חלקות 1 עד 51; גוש 7557 - חלקות 1 עד 94 ,14 וחלק מחלקה 15 כמסומן במפה; גוש 7595 - פרט לחלקות 143 עד 150 ,145 וחלק מחלקה 38 כמסומן במפה; גוש 7598 - חלקות 57 ,52 ,50 ,49 ,44 עד 70 ,68 ,66 עד 83 ,79 עד 98 ,96 ,93 ,91 ,89 ,87, 103 ,102 ,100; גוש 7599 - חלקות 28 עד 48 וחלק מחלקות 11 עד 56 ,55 ,27 ,26 ,18 ,17 ,14 כמסומן במפה; גוש 7605 - פרט לחלקות 112 ,111 ,108; גוש 7619 - פרט לחלקה 120 וחלק מחלקה 122 כמסומן במפה; דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197. ק"ת התשכ"ב, עמ' 1539; התש"ע, עמ' 923. שינוי תחום עיריית כפר סבא1800 קובץ התקנות 7426, כ"ב באלול התשע"ד, 17.9.2014 המחיר 3.24 שקלים חדשים ISSN 0334-7014 סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי גוש 7620 - חלקות 131 ,129 ,128 ,125 עד 174 ,172 עד 188 ,182 עד 212 ,207 עד 351, 353 עד 357 וחלק מחלקה 124 כמסומן במפה; גוש 7621 - פרט לחלקות 321 ,137 וחלק מחלקה 339 כמסומן במפה; גוש 7622 - חלקה 31 וחלק מחלקה 1 כמסומן במפה; גוש 7657 - חלקות 110 ,108 ,106 ,104 ,102 ,100 ,98 ,96 ,94; גוש 7658 - חלקות 110 ,108; גוש 8550 - חלק מחלקה 152 כמסומן במפה; גוש 9078 - פרט לחלק מחלקות 12 ,2 כמסומן במפה." קרקעותגוש חלקה