גוש 7709

386/07 - גוש 7709, חלקה 29 הייעוד לפי תמ"מ 3 - חקלאי. ייעוד לפי תמ"מ 21/3 - שמורת נוף ואתר אשפה. דין הערר להידחות על הסף בשל כך, כי הוא אינו מבסס עילת תביעה מכוח סעיף 197 ל . נטענו טענות כלליות לקיומו של פוטנציאל תכנוני. כמובא בהרחבה לעיל, לא די בהעלאת טענות כלליות לקיומו של פוטנציאל תכנוני לשם ביסוס עילת תביעה לירידת ערך בשל פגיעה בפוטנציאל תכנוני. העוררים טענו כי הם הגישו בשנת 1996 תוכנית לועדה המקומית המציעה לשנות את היעוד של החלקה נשוא התביעה לייעוד של תיירות ונופש, היא תכנית חש/124. לטענתם, הועדה המקומית דנה בתוכנית, וחליטה לשוב ולדון בה לאחר גיבוש פרוגרמה לתכניות מתאר לאזור שתכלול שטחי תיירות ונופש. מאז לא קודמה התכנית. העוררים טוענים כי התוכנית לא קודמה בשל תמ"מ 21/3. לטענה זו אין כל ביסוס. יתרה מזו; כפי שקבענו לעיל, כל עוד לא התקבלה החלטה של מוסד התכנון המוסמך לאשר את התוכנית ממנה עולה כי יש לדעתה מקום לקדם את התכנית, לא ניתן לטעון לפגיעה במקרקעין בשל אובדן פוטנציאל. במקרה הנדון התוכנית היתה בשלביה הראשונים, לא התקבלה לגביה החלטה של מוד התכנון המוסמך לאשר אותה, ולפיכך לא ניתן לבסס טענה לפגיעה בפוטנציאל התכנוני על ההליכים הקשורים בתכנית חש/124. לפיכך אנו דוחים את הערר משום שהוא אינו מבסס עילת תביעה מכוח סעיף 197 ל . קרקעותגוש חלקה